Obsahy zborníkov

Dekáda

Rozbaľte celú tabuľku pre vyhľadávanie v texte
 Číslo/RokNázovSúbory
 AutorPríspevokStrany
Dekáda 1970 ‐ 1979
Číslo 1/1972Letná škola 8Stiahnuť
ROSENBAUM KarolSlovenská národná kultúra7 – 19
HORECKÝ JánSystém slovnej zásoby v slovenčine21 – 28
KRAJČOVIČ RudolfHistorický komentár k fonológii spisovnej slovenčiny29 – 43
KRAUS CyrilŠpecifickosť slovenského romantizmu45 – 59
MICHÁLEK JánSúčasný stav folklórnej tradície na Slovensku63 – 71
MIKO FrantišekŠtylistická interpretácia slovenskej lyrizovanej prózy (Poetizácia hovorovosti u D. Chrobáka)73 – 81
MISTRÍK JozefRetrográdne zákonitosti v slovníku slovenčiny83 – 92
MISTRÍK JozefŠtylistická diferenciácia v slovenčine93 – 102
MIŠIANIK JánBaroková lyrika na Slovensku103 – 114
ONDRUS PavelVýskum zastaraných slov v slovenských a slovanských nárečiach115 – 122
ONDRUŠ ŠimonŠpecifické prvky v slovenskej slovnej zásobe123 – 135
PAULINY EugenStaršie dejiny spisovnej slovenčiny137 – 148
PIŠÚT MilanJanko Kráľ a folklórne revolučný typ romantickej poézie149 – 159
RAMPÁK ZoltánMinulosť slovenského divadla161 – 175
RAMPÁK ZoltánPrítomnosť slovenského divadla177 – 184
RUTTKAY FraňoĽudovít Štúr - predstaviteľ slovenskej modernej žurnalistiky185 – 199
RUŽIČKA JozefTypológia slovenskej morfológie201 – 210
RUŽIČKA JozefŠpecifickosť slovenskej syntaxe211 – 226
STANISLAV JánSlovenčina v kruhu slovanských jazykov227 – 242
SVETLÍK JánNajcharakteristickejšie rozdiely medzi slovenčinou a ruštinou243 – 254
ŠMATLÁK StanislavK typológii slovenského literárneho realizmu (Základné črty slovenského realizmu)255 – 267
ŠTEVČEK JánNajmladšia generácia súčasnej slovenskej prózy269 – 278
ŠTOLC JozefZ problematiky výskumu slovenských nárečí279 – 291
TOMČÍK MilošDruhové a žánrové vlastnosti modernej slovenskej lyriky293 – 309
TRUHLÁŘ BřetislavSlovenská a česká socialistická avantgarda v kritike311 – 322
Číslo 2/1973Letná škola 9Stiahnuť
GOSIOROVSKÝ MilošDva kľúčové medzníky v slovenských dejinách 7 – 20
HORECKÝ JánHranica morfém v slovenčine21 – 28
KAHOUN KarolVýtvarná kultúra na Slovensku v priebehu dejín29 – 42
KRAJČOVIČ RudolfHistorický komentár k morfológii spisovnej slovenčiny43 – 55
KRÁĽ ÁbelOrtoepická kodifikácia slovenčiny57 – 71
KRESÁNEK JozefHudba na Slovensku v európskom kontexte73 – 84
MAČÁK IvanTypy slovenských ľudových sláčikových nástrojov85 – 93
MAJTÁN MilanOnomastika na Slovensku95 – 104
MICHÁLEK JánMikromigrácia na území Slovenska a jej vplyv na formovanie ľudovej kultúry105 – 116
MIKO FrantišekVeta v štruktúre štýlu v slovenčine117 – 134
MIKOLA MariánSlovenské dramatické umenie135 – 146
MINÁRIK JozefBaroková cestopisná literatúra147 – 158
MISTRÍK JozefFrekvenčné zákonitosti v slovenčine159 – 170
MISTRÍK JozefŠpecifika textovej syntaxe slovenčiny171 – 181
ONDRUS PavelOtázka zámen v slovenčine183 – 195
ONDRUS PavelSlovenské nárečia a Karpatský dialektologický atlas197 – 205
ONDRUŠ ŠimonSlovensko-maďarské lexikálne vzťahy 207 – 221
PAULINY EugenZ problematiky vývinu slovenčiny 223 – 229
PECIAR ŠtefanKonfrontácia slovenčiny a češtiny 231 – 243
PIŠÚT MilanAlmanachy, časopisy a koncepcie národnej literatúry v 30. a 40.rokoch 19.storočia 245 – 255
PLICKOVÁ EsterĽudové výtvarné umenie na Slovensku 257 – 272
ROSENBAUM KarolSlovenský romantizmus v stredoeurópskom literárnom kontexte 273 – 284
RUTTKAY FraňoDaniel G. Lichard285 – 299
RUŽIČKA JozefZákladné črty rozvoja spisovnej slovenčiny v 20. storočí 301 – 314
RUŽIČKA JozefDynamika súčasného stavu spisovnej slovenčiny 315 – 332
STANISLAV JánSlovakizmy v staroslovienskych pamiatkach333 – 348
SVETLÍK JánPredikačné jadro jednoduchej vety v slovenčine a v ruštine 349 – 365
ŠMATLÁK StanislavPremeny literatúry na začiatku 20. storočia367 – 383
ŠTEVČEK JánMedzinárodný kontext lyrizovanej prózy385 – 397
ŠTOLC JozefZo slovenskej dialektológie399 – 410
TOMČÍK MilošSúčasná komparatistika a vzťahy medzivojnovej slovenskej a českej prózy411 – 423
VRAŠTIAK ŠtefanZ dejín slovenskej kinematografie a filmu na Slovensku425 – 433
Číslo 3/1974Letná škola 10Stiahnuť
ČIERNY JánSlovenské národné povstanie v kontexte doby 7 – 27
ĎURIŠIN DionýzSúčasný stav a rozvoj slovenskej komparatistiky29 – 42
HORECKÝ JánCharakteristika neologizmov v spisovnej slovenčine43 – 50
KRÁĽ ÁbelFonetická povaha a systém slovenských samohlások a dvojhlások 50 – 66
KRÁĽ ÁbelSlovenské samohlásky v konfrontácii so samohláskami iných jazykov 67 – 82
KRIŠTOF ŠtefanMládežnícky slang 83 – 110
MAČÁK IvanNajstaršie hudobné nástroje na Slovensku 111 – 126
MIHÁLIK PeterSlovenská kinematografia v minulosti a v prítomnosti 127 – 145
MICHÁLEK JánĽudové povesti a slovenské dejiny 147 – 157
MIKO FrantišekSlovenská romantická balada a lyrický subjekt 159 – 171
MISTRÍK JozefJazykové minimum slovenčiny 173 – 189
MISTRÍK JozefPrognóza vývinu slovenčiny 191 – 200
MLACEK JozefFrazeologická jednotka a jej hranice 201 – 219
ONDRUS PavelZ problematiky sociálnej dialektológie na Slovensku 220 – 228
ONDRUS PavelDve sporné interpretácie prístavku v slovenčine 229 – 238
ONDRUŠ ŠimonVýznam slovenčiny a češtiny pre rekonštrukciu praslovanskej slovnej zásoby 239 – 256
PAULINY EugenKontrastívna analýza slovenského a českého hláskoslovia 257 – 272
PETERAJOVÁ ĽudmilaSúčasné slovenské výtvarné umenie 273 – 283
PLICKOVÁ EsterKeramika v slovenskej ľudovej kultúre 285 – 297
RAMPÁK ZoltánStaršia slovenská dráma v európskom kontexte 299 – 316
RAMPÁK ZoltánNovšia slovenská dráma v európskom kontexte 317 – 336
RIPKA IvorZ problematiky slovenskej nárečovej lexiky 337 – 351
ROSENBAUM KarolRevolučné tradície v slovenskej literatúre 353 – 363
RUTTKAY FraňoPočiatky slovenskej robotníckej tlače 365 – 385
RUŽIČKA JozefZ problematiky podraďovacieho súvetia387 – 403
SABOL JánTypy neutralizácií v slovenskom fonologickom systéme 405 – 417
SEKANINOVÁ EllaZ konfrontácie slovenskej a ruskej lexiky419 – 430
SLOBODNÍK DušanPostavy Slovákov v literatúre iných národov 431 – 447
STANISLAV JánKultúrny jazyk na Veľkej Morave a v slovenskej časti Panónie 449 – 465
SVETLÍK JánPredikačné jadro jednoduchej vety v slovenčine a v ruštine 467 – 484
TOMČÍK MilošZ typológie slovenskej medzivojnovej lyriky 485 – 498
TRUHLÁŘ BřetislavSlovenské národné povstanie a literatúra 499 – 511
Číslo 4/1975Letná škola 11Stiahnuť
GOSIOROVSKÝ MilošSlovensko v oslobodenom Československu 7 – 17
BAGIN AlbínPohľady na súčasnú poéziu 19 – 30
BUFFA FerdinandO zhodách medzi poľštinou a slovenčinou 31 – 40
ELIÁŠ MichalMatica slovenská 41 – 53
FELDEK ĽubomírZ problematiky prekladania veršov 55 – 65
HABOVŠTIAK AntonSlovenské nárečia z lexikálneho hľadiska 67 – 79
HORÁK EmilKonfrontácia spisovnej slovenčiny a spisovnej bulharčiny 81 – 98
HORÁK EmilKonfrontácia spisovnej slovenčiny a spisovnej srbochorvátčiny 99 – 116
HORECKÝ JánSociológia tvorenia slov 117 – 121
KOLLÁR DeziderKonfrontácia spisovnej slovenčiny a spisovnej ruštiny 123 – 140
KRAJČOVIČ RudolfHistorický komentár k lexike spisovnej slovenčiny 141 – 154
MICHÁLEK JánLokálne slovenské povesti 155 – 166
MIKO FrantišekAlexander Matuška a slovenská štylistika 167 – 178
MISTRÍK JozefLexikálna báza a systém slovenčiny 179 – 188
MOKRÝ LadislavSlovenská opera 189 – 196
ONDRUS PavelKu koncepcii systému slovných druhov v slovenčine 197 – 209
ONDRUS PavelVýskum slovenských nárečí v období socializmu 211 – 219
ONDRUŠ ŠimonPôvod etnonyma Slovák, Slovan, Slověn a etnonyma Čech 221 – 241
PAULINY EugenKontrastívna analýza slovenskej a českej deklinácie 243 – 257
PECIAR ŠtefanSpoločné črty vo vývine slovenčiny a češtiny 259 – 275
PETERAJOVÁ ĽudmilaSlovenské maliarstvo od oslobodenia 277 – 286
PIFKO HenrichSlovenská literatúra pre deti a mládež 287 – 304
PLICKOVÁ EsterBaníctvo ako stimul k ľudovej výtvarnej tvorbe 305 – 316
PORUBSKÝ AntonPitné, minerálne a termálne vody na Slovensku 317 – 325
RAMPÁK ZoltánHlavné znaky súčasnej slovenskej drámy327 – 347
RUTTKAY FraňoSlovenská ilegálna a povstalecká tlač 349 – 372
SABOL JánSústava suprasegmentálnych javov spisovnej slovenčiny373 – 393
SEKANINOVÁ EllaSlovesné predpony v slovenčine v porovnaní s ruštinou395 – 409
SLOVÁK LeopoldSlovenská rozhlasová hra 411 – 424
STANISLAV JánElementy latinskej a byzantskej kultúry na Veľkej Morave a v severnej Panónii 425 – 438
ŠMATLÁK StanislavTridsaťročie slovenskej poézie 439 – 449
ŠMATLÁK StanislavTridsaťročie slovenskej prózy 451 – 465
ŠTEVČEK JánŽánrový a myšlienkový podklad moderného slovenského románu 467 – 475
TOMČÍK MilošMetodologické otázky našej súčasnej literatúry 477 – 486
TRUHLÁŘ BřetislavTridsať rokov slovenskej literatúry 487 – 503
WLACHOVSKÝ KarolNajmladšia slovenská próza 505 – 517
Číslo 5/1976Letná škola 12Stiahnuť
GOSIOROVSKÝ MilošHistorické príčiny udalostí r.1968 v Československu 7 – 18
BAGIN AlbínHľadanie a zápasy najmladšej slovenskej poézie 19 – 32
BUFFA FerdinandO vzájomných slovensko-poľských jazykových vplyvoch 33 – 48
DROPPOVÁ ĽubicaPremeny estetickej funkcie ľudových piesní na Slovensku 49 – 61
DVONČ LadislavFormálna stránka prevzatých slov v slovenčine 63 – 80
FURDÍK JurajO porovnávacom výskume slovenčiny a maďarčiny81 – 97
HABOVŠTIAK AntonSlovenské nárečia z hláskoslovného a tvaroslovného hľadiska99 – 112
HABOVŠTIAKOVÁ KatarínaIdeové, spoločenské a jazykové základy Bernolákovskej spisovnej slovenčiny113 – 127
HORECKÝ JánVýrazová sila slovenčiny 129 – 138
JÓNA EugenSpisovná slovenčina a Matica slovenská 139 – 159
KOVAČEVIČOVÁ SoňaĽudová architektúra a bývanie na Slovensku 161 – 178
KUSÝ MartinPrehľad vývoja architektonickej tvorby na Slovensku 179 – 193
MAJTÁN MilanNajstaršie slovenské vlastné mená 195 – 207
MAJTÁN MilanNeslovanské prvky v slovenských vlastných menách 209 – 225
MICHÁLEK JánPavol Dobšinský a slovenské rozprávky 227 – 237
MIKO FrantišekŠtylistika a redundancia239 – 256
MISTRÍK JozefŠtylistika prevzatých a cudzích slov v slovenčine 257 – 270
ONDRUS PavelBilingvizmus a teória vzájomného vplyvu nárečí nepríbuzných jazykov271 – 278
ONDRUS PavelGramatická kategória mužskej osoby v slovenčine 279 – 293
ONDRUŠ ŠimonPraslovanský základ slovenčiny v slovnej zásobe 295 – 316
PAULINY EugenKontrastívna analýza slovenskej a českej konjugácie a neohybných slovných druhov 317 – 330
PECIAR ŠtefanO vzťahoch slovenčiny a češtiny 331 – 347
PECIAR ŠtefanKonfrontácia lužickej srbčiny a slovenčiny 349 – 364
PLICKOVÁ EsterPastierske motívy v ľudovom výtvarnom prejave 365 – 373
ROSENBAUM KarolDAV, davisti - slovenská literatúra 375 – 387
RUTTKAY FraňoSlovenské novinárstvo na prelome historickej epochy 389 – 407
RUŽIČKA JozefSúčasná spisovná slovenčina a jej vzťah k iným jazykom 409 – 420
SABOL JánSúčinnosť fonologickej a morfologickej roviny spisovnej slovenčiny 421 – 449
SEKANINOVÁ EllaRusizmy v slovenčine 451 – 461
SCHWANZER ViliamNemecké slová v spisovnej a ľudovej slovenčine 463 – 477
SIRÁCKY JánSlovenské vysťahovalectvo a zahraniční Slováci 479 – 491
SLIVKA MartinSlovenské ľudové divadlo 493 – 502
SOPIRA AndrejO súčasnej abreviácii v ruštine a slovenčine 503 – 514
STANISLAV JánK začiatkom umelého spevu u nás 515 – 523
ŠTEC MikulášKonfrontácia spisovnej slovenčiny a spisovnej ukrajinčiny 525 – 540
ŠTEVČEK JánŠtefan Krčméry - epik literárnej histórie 541 – 551
TOMČÍK MilošOtázky komparatistiky z hľadiska vzťahov slovenskej a českej literatúry 553 – 564
Číslo 6/1977Letná škola 13Stiahnuť
GOSIOROVSKÝ MilošVeľká októbrová socialistická revolúcia a Slovensko7 – 20
BAGIN AlbínK vývinu slovenskej poviedky 21 – 34
BAJZÍKOVÁ EugéniaGramatické prostriedky pri spájaní viet 35 – 44
BURLAS LadislavĽudová hudba v slovenskej hudobnej kultúre 45 – 57
DVONČ LadislavSlovenské jazykovedné časopisectvo 59 – 73
FECANINOVÁ UľjanaKonfrontácia zvukovej sústavy ruštiny a slovenčiny75 – 97
HABOVŠTIAK AntonUstálené spojenia v slovenských nárečiach 99 – 111
HABOVŠTIAKOVÁ KatarínaVplyv nárečí a spisovnej češtiny na formovania spisovnej slovenčiny 113 – 123
HODÁK TomášVyužívanie vodnej energie na Slovensku 125 – 138
HOLÉCZYOVÁ ElenaO slovenských čipkách 139 – 150
HORECKÝ JánKalkovanie v slovenčine 151 – 160
HORVÁTHOVÁ EmíliaPríroda v svetonázorvých predstavách slovenského ľudu 161 – 175
HVIŠČ JozefSlovenko-poľské literárne vzťahy 177 – 194
CHMEL RudolfK slovensko-maďarským literárnym vzťahom195 – 205
CHOVAN JurajMúzejníctvo na Slovensku 207 – 220
KAČALA JánPojem intencia slovesného deja v slovenskej jazykovede 221 – 235
KOČIŠ FrantišekSúvetné štruktúry v spisovnej slovenčine 237 – 252
KOŠKA JánK literárnym vzťahom Slovákov a Bulharov253 – 266
KRÁĽ ÁbelŠtýly slovenskej výslovnosti 267 – 286
LENHARDT JánKontrastívny rozbor anglických a slovenských hlások 287 – 303
MAJTÁN MilanCharakteristické črty slovenskej ojkonymie 305 – 320
MARKUŠ MichalSlovenská kuchyňa 321 – 341
MIKO FrantišekTolerancie a limity textu v procese prekladu 343 – 360
MISTRÍK JozefŠpecifika slovenskej sémantiky 361 – 372
MLACEK JozefFrazeológia v slovenskej próze 373 – 387
NOVÁK ĽudovítTypologická charakteristika slovenčiny 389 – 405
ONDRUS PavelKonverzia medzi slovnými druhmi v slovenčine 407 – 420
ONDRUS PavelLexikálny bilingvizmus argotu slovenských vandrovných remeselníkov 421 – 427
PECIAR ŠtefanVývin slovenského pravopisu 429 – 449
PETERAJOVÁ ĽudmilaSlovenská národná galéria 451 – 464
PLICKOVÁ EsterVýtvarné aspekty ľudovej keramiky na Slovensku 465 – 477
RUŽIČKA JozefZo sémantickej problematiky slovies 479 – 489
SABOL JánProzodický systém slovenčiny a slovenský verš 491 – 515
SEKANINOVÁ EllaRusko-slovenská a slovensko-ruská lexikografia 517 – 528
STANISLAV JánUmelecké slovo v staroslovienskych pamiatkach 529 – 538
ŠTEVČEK JánĽúbostná poézia Miroslava Válka 539 – 549
TOMČÍK MilošF. X. Šalda a Slovensko 551 – 565
VAVERKOVÁ IrenaKonfrontácia nemeckého a slovenského fonologického systému 567 – 587
MISTRÍK JozefSlovenčina na vysokých školách v zahraničí589 – 598
Číslo 7/1978Letná škola 14Stiahnuť
GOSIOROVSKÝ MilošŠesťdesiat rokov spoločného štátu Čechov a Slovákov 7 – 23
BAGIN AlbínVývin eseje v slovenskej literatúre 25 – 32
BAJZÍKOVÁ EugéniaOpakovanie v textovej syntaxi 33 – 41
BUFFA FerdinandVýchodoslovenské nárečia 43 – 56
DAROVEC MiloslavNepravé hypotaktické súvetia v slovenčine57 – 71
DVONČ LadislavJazykovedné konferencie o slovenskom jazyku 73 – 87
FECANINOVÁ UľjanaK prepisu mien a pomenovaní z ruštiny do slovenčiny 89 – 101
FURDÍK JurajSlovotvorná motivovanosť slovnej zásoby v slovenčine103 – 115
GAŠPARÍK MikulášK ideovým prameňom realizmu v slovenskej literatúre 117 – 129
HORECKÝ JánO výchove vedeckých pracovníkov a o vedeckých hodnostiach 131 – 141
JÓNA EugenSamo Czambel ako jazykovedec 143 – 155
KAČALA JánDoplnok a prívlastok 157 – 169
KOTOČ JánZáklady československého školstva 171 – 181
KRAJČOVIČ RudolfO štýloch slovenčiny v predspisovnom období 183 – 200
KRÁĽ ÁbelPreberanie cudzích slov do slovenčiny z hľadiska fonetiky a ortoepie201 – 215
KUČERA MatúšSlovensko a európska vzdelanosť v stredoveku 217 – 227
KUČEROVÁ EleonóraZ konfrontačného štúdia ruskej a slovenskej frazeológie 229 – 239
LEŠČÁK MilanDruhová a žánrová diferenciácia slovenského slovesno-dramatického folklóru 241 – 525
MATEJČÍK JánStredoslovenské nárečia 253 – 266
MICHÁLEK JánFolklór a literatúra 267 – 280
MIKO FrantišekSlovenská poézia a súčasná technická epocha 281 – 292
MISTRÍK JozefJe slovenčina ľúbozvučná? 293 – 305
MOLNÁR MichalK problematike slovensko-ukrajinských literárnych vzťahov 307 – 320
ONDRUS PavelVýskum slovenských nárečí mimo územia Slovenska 321 – 336
ONDRUS PavelVývin náhľadov na syntagmatiku v slovenčine za posledných tridsať rokov 337 – 349
PANOVOVÁ EmaSlovensko-ruské literárne vzťahy do roku 1918 351 – 368
PAULINY EugenVývin česko-slovenskej jazykovej hranice v najstaršom období 369 – 382
PECIAR ŠtefanZákladné črty vidového systému v slovenčine 383 – 399
PETERAJOVÁ ĽudmilaSlovenská fotografická tvorba v minulosti a súčasnosti 401 – 414
PODOLÁK JánSlovenská ľudová kultúra na pozadí balkánsko-karpatských vzťahov 415 – 426
RIPKA IvorZápadoslovenské nárečia 427 – 440
ROSENBAUM KarolMiesto slovenskej literatúry v stredoeurópskom literárnom kontexte 441 – 450
RUTTKAY FraňoFebruár 1948 a slovenská žurnalistika 451 – 469
RUŽIČKA JozefZ dejín slovakistiky (Martina Hattala)471 – 483
SABOL JánPravopisné princípy v slovenčine 485 – 498
SABOL JánZ frekvenčného výskumu zvukovej sústavy slovenčiny 499 – 511
SEKANINOVÁ EllaSlovesný vid a spôsob slovesného deja v slovenčine a v ruštine513 – 522
SLOBODNÍK DušanNon-fiction a science fiction 523 – 539
SMOLEJ ViktorSlovenčina a slovinčina 541 – 559
ŠOMŠÁK LadislavVegetácia a flóra Slovenska vo vzťahu k civilizácii 561 – 576
TOMČÍK MilošKritika v dejinách slovenskej literatúry577 – 593
ZIBRIN PavelPerspektívy urbanizácie na Slovensku595 – 608
DVONČ LadislavZákladné knižné pramene k štúdiu slovenskej jazykovedy609 – 621
KOVAČKA MilošZákladné pramene k štúdiu slovenskej literárnej vedy 623 – 643
Číslo 8/1979Letná škola 15Stiahnuť
BAGIN AlbínProgram a výraz mladšej slovenskej poézie 7 – 18
BAJZÍKOVÁ EugéniaVýskum textovej syntaxe v slovenskej jazykovede 19 – 30
BERAN ZdeněkO vzťahoch českej a slovenskej literatúry po roku 1945 31 – 43
CESNAKOVÁ‐MICHALCOVÁ MilenaDivadlo na Slovensku od stredoveku do novoveku 45 – 57
DUTKO Pavel – FERJENČÍK PavelHistoricky cenné drevené konštrukcie na Slovensku 59 – 69
HABOVŠTIAK AntonSpoločná lexikálna báza slovenských nárečí 71 – 83
HABOVŠTIAKOVÁ KatarínaRodné mená v slovenčine 85 – 97
HORECKÝ JánSlovná zásoba slovenčiny v kontexte cudzích systémov 99 – 109
HROZIENČÍK JozefMedzinárodná účasť v Slovenskom národnom povstaní 111 – 129
JIRGES MiroslavÚčasť ČSSR v spolupráci krajín RVHP 131 – 146
KOVAČKA MilošLiterárne časopisy a zborníky 147 – 158
KRAJČOVIČ RudolfO stabilizácii vo fonologicko-fonickom vývine slovenčiny 159 – 174
MATULA VladimírKollárovská a štúrovská koncepcia slovenského národa a slovanskej vzájomnosti 175 – 187
MICHÁLEK JánSociálno-odbojová tematika v ľudovej próze 189 – 201
MICHALIDES PavolUmelecké remeslá na Slovensku 203 – 213
MICHNEVIČ ArnoľdKonfrontácia slovenčiny s bieloruštinou215 – 226
MISTRÍK JozefModernizácia slovenčiny 227 – 237
NOVÁK ĽudovítFonológia slovenčiny v kontexte inojazykových fonologických systémov 239 – 253
ONDRUS PavelMorfologické kategórie - elementy vnútornej formy slov slovenského jazyka 255 – 265
ONDRUŠ ŠimonSlovenské rieky - pôvod mien 267 – 287
PAULINY EugenAko socialistická výstavba Slovenska ovplyvňuje podobu spisovného jazyka 289 – 301
PERLÁC JúliusLesné hospodárstvo a drevopriemysel na Slovensku 303 – 315
PEŤKO ValérK Bednárovým hodinám a minútam317 – 326
PETRÍK VladimírPovstalecké romány Vladimíra Mináča 327 – 339
ROSENBAUM KarolLadislav Novomeský 341 – 354
RUTTKAY FraňoTlačiareň Bratstvo na Vrútkach a jej význam pre komunistickú žurnalistiku 355 – 376
RUŽIČKA JozefGramatický systém slovenčiny v kontexte cudzích jazykov377 – 387
SABOL JánKonsonantické alternácie pri skloňovaní substantív 389 – 406
SLOBODNÍK DušanK teórii a praxi básnického prekladu 407 – 424
ŠTEFKO VladimírSlovenské ochotnícke divadlo 425 – 443
URBANCOVÁ HanaSúčasné ľudové staviteľstvo a bývanie na Slovensku 445 – 455
VATRÁL JozefSlovenské časopisy pre deti 457 – 466
Dekáda 1980 ‐ 1989
Číslo 9/1980Letná škola 16Stiahnuť
CAMBEL SamuelKošický vládny program 7 – 18
BAGIN AlbínNáčrt literárnej situácie medzi vojnami 19 – 30
BAJZÍKOVÁ EugéniaJazyková výstavba výkladového textu 31 – 44
BARICA JánMinulosť vedy a techniky na Slovensku45 – 59
BERAN ZdeněkČeskí literárni vedci v slovenskom kultúrnom živote 61 – 75
BRTÁŇ RudoPavel Jozef Šafárik 77 – 89
BUZÁSSYOVÁ KláraOkazionalizmy v slovenskej literatúre 91 – 108
FÁBRY ViliamZáujmová umelecká činnosť na Slovensku 109 – 120
FERENČÍK JánPočiatky a rozvoj slovenskej prekladovej tvorby 121 – 132
HORECKÝ JánO jazykovej norme 133 – 143
JÓNA EugenSlovakistické spolky a spoločnosti 145 – 162
KOCHOL ViktorPreklad a verš 163 – 181
KRAJČOVIČ RudolfMladogramatizmus a slovenská jazykoveda183 – 197
MICHÁLEK JánZ dejín slovenského národopisu 199 – 211
MISTRÍK JozefParadigmatika v štylistike213 – 222
MLACEK JozefInternacionálne jadro vo frazologizmoch 223 – 240
NOVÁK ĽudovítVýraz monumentalizácie v slovenčine 241 – 251
OCHODNICKÝ DušanMinulosť a budúcnosť chovu oviec u nás 253 – 259
ONDRUŠ ŠimonPôvod názvov slovenských vrchov, hradov a stolíc261 – 283
PAVLÍK OndrejSlovenské školstvo v minulosti a dnes 285 – 303
PECIAR ŠtefanÚčasť českých slavistov na výskume slovenčiny a na rozvoji slovakistiky 305 – 319
RUTTKAY FraňoK 60. výročiu založenia Pravdy chudoby 321 – 337
SABOL JánVymedzenie časovacieho typu v slovenčine 339 – 352
ŠIMONČIČ JozefOhlasy francúzskej revolúcie na Slovensku 353 – 365
VATRÁL JozefPeriodická tlač na Slovensku po roku 1945 367 – 380
VILIKOVSKÝ JánJazyk a reálie 381 – 393
AUGUSTINSKÁ DanielaSlovakistické práce slovenských jazykovedcov publikované v zahraničí395 – 426
Číslo 10/1981Letná škola 17Stiahnuť
CAMBEL SamuelKSČ a revolučné premeny na Slovensku 7 – 22
ONDRUŠ Šimon – SABOL JánJazykovedné dielo Jozefa Mistríka23 – 32
ANDRÁŠ MatejPoslanie Slovenskej literárnej agentúry vo svete33 – 42
BAJZÍKOVÁ EugéniaHodnotiace jazykové prostriedky v texte 43 – 52
BANDÍK EmilSúčasný slovenský film 53 – 61
DVONČ LadislavNesklonné slová v spisovnej slovenčine 63 – 85
FARKAŠ JánVinárstvo a jeho perspektívy v ČSSR87 – 97
FINDRA JánK štylistickej klasifikácii slovnej zásoby 99 – 113
HABOVŠTIAK AntonSlová cudzieho pôvodu v slovenských nárečiach 115 – 133
HOCHEL BraňoSlang v národnom jazyku 135 – 154
JAKÁL JozefSlovenké jaskyne 155 – 166
JESENSKÁ‐HORVÁTHOVÁ GabrielaMinulosť a súčasnosť ľudového liečenia 167 – 179
KARTOUS PeterArchívnictvo v Slovenskej socialistickej republike 181 – 193
KOČIŠ FrantišekJazykoveda na Slovensku po roku 1945 195 – 212
KRESÁNEK JaroslavLiečivé rastliny na Slovensku 213 – 226
MARSINA RichardO vývoji miest na Slovensku v stredoveku 227 – 241
MICHÁLEK JánĽudové humoristické rozprávania243 – 253
MISTRÍK JozefHonoratív v slovenčine 255 – 267
MISTRÍK MilošNajmladšia generácia v slovenskom divadle 269 – 283
MLACEK JozefPríslovia a ich jazykové vlastnosti v slovenčine 285 – 302
NOVÁK JozefHeraldické a genealogické bádanie na Slovensku 303 – 314
NOVÁK ĽudovítK reforme slovenského a českého pravopisu 315 – 327
ONDRUŠ ŠimonSémantická motivácia základných právnych pojmov u starých Slovanov a Slovákov 329 – 346
PECIAR ŠtefanHovorový štýl v slovenskej a českej jazykovej situácii 347 – 368
PODMAKA LadislavDivadlo pre deti a mládež 369 – 377
RUTTKAY FraňoPriekopník socialistického učenia na Slovensku - Edmund Borek 379 – 389
SABOL JánTeoretické východiská slovenskej fonológie 391 – 402
SCHULZOVÁ OľgaJazyková situácia v ČSSR 403 – 418
ŠVAGROVSKÝ ŠtefanZ histórie slovensko-ruských kontaktov na poli jazykovedy 419 – 431
TKÁČ ŠtefanO insitnom umení 433 – 450
TOMČÍK MilošNiektoré aspekty československého literárneho kontextu 451 – 467
VATRÁL JozefRozhlas na Slovensku 469 – 488
Číslo 11/1982Letná škola 18Stiahnuť
CAMBEL SamuelHistorické východiská riešenia slovenskej otázky v ČSSR 7 – 20
BAJZÍKOVÁ EugéniaPripájacie jazykové prostriedky 21 – 29
BALÁŽ PeterŠtúrova koncepcia spisovného jazyka31 – 47
BUDOVIČOVÁ VieraDvojjazyková komunikácia v slovenčine a v češtine 49 – 64
DUDOK DanielSlovenské nárečia v Juhoslávii 65 – 84
DÚŽEK StanislavSlovenské ľudové tance 85 – 100
DVONČ LadislavApelatíva propriálneho pôvodu v spisovnej slovenčine 101 – 120
ELIÁŠ MichalZbierkové fondy Matice slovenskej 121 – 136
ELSCHEK OskárSlovenská ľudová pieseň a ľudová hudba - jej funkčné a historické aspekty 137 – 155
FINDRA JánK formovaniu publicistických žánrov v slovenčine 157 – 170
GREGOR FrantišekSlovenské nárečia v Maďarsku 171 – 183
HLEBA EdmundLiterárna Levoča 185 – 196
HORECKÝ JánPomenovania motivované podobnosťou 197 – 205
JESENSKÁ‐HORVÁTHOVÁ GabrielaMúzeum slovenskej dediny 207 – 219
KOLLÁR DeziderMedzijazyková homonymia 221 – 234
KRIŠŠÁKOVÁ JúliaO goralských nárečiach z aspektu slovensko-poľských jazykových kontaktov 235 – 249
KUČERA MatúšHistorický vývin slovenskej dediny 251 – 262
LEHOTSKÁ DarinaPohľad na dejiny Bratislavy 263 – 276
MAJTÁN MilanSúčasná slovenská hydronymia 277 – 288
MARSINA RichardO osídlení Slovenska od 11. do polovice 13.storočia 289 – 303
MICHÁLEK JánP.G.Bogatyriov a slovenský národopis 305 – 317
MISTRÍK JozefFrekvencia a sémantika slova 319 – 331
MISTRÍK MilošRozvoj divadelníctva na Slovensku 333 – 347
MLACEK JozefPovrávky 349 – 362
NOGE JúliusSúčasná slovenská literatúra pre deti a mládež 363 – 375
NOVÁK ĽudovítČeština na Slovensku v predspisovnom období 377 – 393
NOVÁKOVÁ TaidaK otázke simultánneho tlmočenia z nemčiny do slovenčiny 395 – 404
ORAVEC JánK systému prvotných predložiek v slovenčine 405 – 413
PECIAR ŠtefanSúčasná slovenská lexikografia 415 – 428
PLUTKO PavolK slovenskej poézii sedemdesiatych rokov 429 – 442
PREDMERSKÝ VladimírBábkové divadlo na Slovensku 443 – 456
RUTTKAY FraňoZ minulosti slovenskej komunistickej žurnalistiky 457 – 469
SABOL JánVokalické a konsonantické alternácie v spisovnej slovenčine 471 – 485
SLIVKA MartinNárodopisný film na Slovensku 487 – 501
ŠVAGROVSKÝ ŠtefanZemplínske tlače z polovice 18.storočia vo svetle doterajších výskumov 503 – 518
TRUHLÁŘ BřetislavNové vývinové tendencie v slovenskej próze 519 – 535
VATRÁL JozefČeskoslovenská televízia v SSR 537 – 552
AUGUSTINSKÁ DanielaAko absolventi Studia Academia Slovaca prekladajú slovenskú literatúru553 – 560
Číslo 12/1983Letná škola 19Stiahnuť
BAJZÍKOVÁ EugéniaNeurčité zámená v texte 13 – 22
BALÁŽ PeterFonologická sústava štúrovskej spisovnej slovenčiny 23 – 35
BENEDEK G.Slovenské nárečia v Rumunsku 37 – 56
BERAN ZdeněkSlováci v českom literárnom živote 57 – 69
BRÁZDOVIČOVÁ JanaKúpeľníctvo na Slovensku 71 – 83
BUDOVIČOVÁ VieraO vzájomnom prekladaní českej a slovenskej literatúry 85 – 101
CAMBEL SamuelFebruárové tradície v našich dejinách 103 – 114
ČAVOJSKÝ LadislavDotyky českého a slovenského divadla 115 – 128
ČUNDERLÍK AlexanderVývin kultúrneho života v Bratislave 129 – 147
DAROVEC MiloslavKlasifikácia súvetí v súčasnej slovenskej a českej jazykovede 149 – 161
DVONČ LadislavDynamika deklinácií substantív v spisovnej slovenčine 163 – 176
GAŠPARÍK MikulášSlovenská literatúra 19.storočia a jej vzťahy k inonárodným literatúram 177 – 194
HABOVŠTIAK AntonLiterárna Orava 195 – 210
HOCHEL BraňoO nespisovnej slovnej zásobe mládeže 211 – 228
HORECKÝ JánStratifikácia a diferenciácia slovenčiny 229 – 238
HORVÁTHOVÁ EmíliaVýročné zvyky na Slovensku 239 – 257
KAČALA JánPracovné projekty a plány jazykovedných pracovísk 259 – 270
KALESNÝ FrantišekHabáni na Slovensku 271 – 285
KOVAČEVIČOVÁ SoňaĽudové rezbárstvo na Slovensku 287 – 297
KOVAČEVIČOVÁ SoňaKomunikatívnosť drevorezu a masová kultúra na Slovensku 299 – 307
MÁTEJ JozefDejiny slovenskej pedagogiky v európskom kontexte 309 – 327
MICHÁLEK JánKontakty medzi českým a slovenským národopisom329 – 342
MISTRÍK JozefJazyk a ľudová pieseň 343 – 355
MLACEK JozefSlovenské porekadlá 357 – 371
NOVÁK ĽudovítŠpecifickosť morfologických nulovostí v slovanských jazykoch 373 – 386
ONDRUŠ ŠimonŽivot Konštantína a Život Metoda očami súčasnej jazykovedy a literárnej teórie 387 – 404
RUTTKAY FraňoPrvý slovenský časopis pre hnutie proletárskych žien za rovnoprávnosť 405 – 423
RYBÁK JúliusK problematike prekladania 425 – 435
SABOL JánK metodologickým otázkam výskumu slovenského verša 437 – 455
SABOLOVÁ OľgaOslovovanie v slovenčine 457 – 468
ŠTEIS RudolfSídla vidieckeho typu 469 – 481
VATRÁL JozefRegionálna tlač na Slovensku 483 – 495
ŽUDEL JurajVývoj administratívneho členenia Slovenska 497 – 509
AUGUSTINSKÁ DanielaInformačný prehľad periodickej tlače na Slovensku511 – 539
Číslo 13/1984Letná škola 20Stiahnuť
PLEVZA ViliamSNP - začiatok národnej a demokratickej revolúcie v Československu 7 – 21
TRUHLÁŘ BřetislavSlovenské národné povstanie v slovenskej próze 23 – 32
MICHÁLEK JánSNP v tvorbe ľudu 33 – 45
VATRÁL JozefNovinárstvo v Slovenskom národnom povstaní 47 – 61
BAJZÍKOVÁ EugéniaK funkcii a sémantike deiktík času a miesta 63 – 70
BERAN ZdeněkNiekoľko čŕt tváre súčasnej českej poézie 71 – 81
BIBZOVÁ AnnaVývoj výtvarného školstva na Slovensku pred nástupom socialistickej kultúrnej revolúcie83 – 93
BLANÁR VincentHistorický slovník slovenského jazyka 95 – 114
BUDOVIČOVÁ VieraDvojjazyková komunikácia v slovenčine a v češtine (totožné)115 – 128
BURLAS LadislavĽudová hudba a súčasnosť 129 – 134
BUZÁSSYOVÁ KláraŠpecifika stupňovania v slovenčine 135 – 150
ČLOVIEČEK OndrejSúčasnosť slovenskej knižnej kultúry 151 – 167
DAROVEC MiloslavObsahové vedľajšie vety v slovenčine 169 – 181
DVONČ LadislavObyvateľské mená v spisovnej slovenčine 183 – 201
GAŠPARÍK MikulášK ideovým prameňom literatúry národného obrodenia 203 – 219
HORÁK GejzaO prekladaní medzi češtinou a slovenčinou221 – 231
HORECKÝ JánNázvy inštitúcií v slovenčine 233 – 241
CHROPOVSKÝ BohuslavRanostredoveký mestský útvar Nitrava 243 – 266
KAČALA JánPríprava nových pravidiel slovenského pravopisu 267 – 278
KOVAČEVIČOVÁ SoňaEtnografický atlas Slovenska 279 – 294
KRAUS CyrilLiterárny Gemer295 – 308
KYSEĽOVÁ LýdiaSúčasná literárna tvorba pre deti a mládež 309 – 317
MAJZLÍK DanielBarokové kaštiele na Slovensku 319 – 341
MÁTEJ JozefJán Ámos Komenský a Slovensko 343 – 364
MISTRÍK JozefŠtylistika interpunkcie 365 – 376
MISTRÍK MilošČrty slovenského herectva vo vývine 377 – 387
NOVÁK ĽudovítAký jazyk je slovenčina 389 – 411
ONDREJOVIČ SlavomírWolfgang von Kempelen a jeho hovoriaci stroj413 – 433
ONDRUŠ ŠimonZo slovensko-českej lexikálnej konfrontácie 435 – 452
PASIAR ŠtefanMinulosť a prítomnosť knižníc na Slovensku 453 – 472
PIŠÚTOVÁ IrenaSlovenské ľudové maľby na skle 473 – 483
RUTTKAY FraňoSamuel Jurkovič - zakladateľ prvého úverového družstva na svete 485 – 509
SABOL JánKvantita v spisovnej slovenčine 511 – 533
SVETLÍK JánKonfrontácia slovenskej a ruskej skladby 535 – 548
ŠVAGROVSKÝ ŠtefanSloviacka otázka v dejinách slovenčiny 549 – 565
TIBENSKÝ JánSvetonázorový a vedecký profil Mateja Bela 567 – 583
URBANCOVÁ HanaSlovensko a Božena Němcová 585 – 597
Číslo 14/1985Letná škola 21Stiahnuť
CAMBEL SamuelOslobodenie Československa ako historické tradícia a medzník vo vývoji našich národov 5 – 22
BAJZÍKOVÁ EugéniaNeslovenské prvky v súčasnej próze 23 – 34
BALÁŽ PeterSlovesný vid v slovenčine ako cudzom jazyku 35 – 55
BERAN ZdeněkCesty súčasnej českej prózy 57 – 68
BOSÁK JánSlang v súčasnej jazykovej situácii 69 – 80
BUZÁSSYOVÁ KláraMotivácia a jej vplyv na sémantickú a štylistickú hodnotu slova 81 – 104
DAROVEC MiloslavVzťažné vety v slovenčine 105 – 131
DROPPOVÁ ĽubicaVýznam súborov SĽUK a Lúčnica v súčasnej slovenskej kultúre 133 – 149
DVONČOVÁ JanaSlovenská a česká ortoepická norma 151 – 168
HABOVŠTIAK AntonAtlasové spracovanie slovenských nárečí 169 – 189
HABOVŠTIAKOVÁ KatarínaNové slová v súčasnej spisovnej slovenčine 191 – 215
HORÁK EmilKonfrontácia spisovnej slovenčiny a spisovnej macedónčiny 217 – 242
HORÁK GejzaVetná tautologická konštrukcia a jej štylistická hodnota 243 – 264
HORECKÝ JánVývin slovenskej terminológie 265 – 277
HORVÁTHOVÁ EmíliaRemeselnícke zvyky na Slovensku 279 – 296
KAČALA JánKoncepcia nového výkladového slovníka slovenčiny 297 – 312
KAMENICKÝ JánRok mládeže 313 – 328
KRAJČOVIČ RudolfKultivované slovo na Veľkej Morave (Prevzaté z týždenníka Nové slovo)329 – 336
MIHÁLIK PeterZákladné etapy vývinu slovenskej filmovej réžie 337 – 358
MICHÁLEK JánNárodopisné štúdium kultúry a spôsobu života robotníkov na Slovensku 359 – 372
MIKULA ValérVýstavbové postupy modernej slovenskej básne 373 – 390
MISTRÍK JozefRytmus v ľudovej slovesnosti 391 – 401
MLACEK JozefNové tendencie v slovenskej frazeológii 403 – 417
RUTTKAY FraňoLadislav Novomeský ako redaktor a publicista 419 – 449
SABOL JánVývin slovenského verša 451 – 485
SCHULZOVÁ OľgaNorma spisovného jazyka a jej kodifikácia v češtine a v slovenčine 487 – 503
ŠTEFANOVIČOVÁ TatianaBratislavský hrad 505 – 514
ŠVAGROVSKÝ ŠtefanSlovenskí filológovia v Rusku 515 – 533
TOMČÍK MilošSystémové prvky v kritickej tvorbe Alexandra Matušku 535 – 546
VATRÁL JozefAko privítala slovenská tlač naše obrodenie 547 – 563
Číslo 15/1986Letná škola 22Stiahnuť
BACHRATÝ BohumírSúčasné slovenské maliarstvo, sochárstvo a grafika7 – 17
BAJZÍKOVÁ EugéniaInterpretácia kompozície Pankhartov Ivana Hudeca 19 – 30
BALÁŽ PeterSlovenčina ako cudzí jazyk 31 – 43
BUDOVIČOVÁ VieraOhlas diela Jána Hollého v Čechách 45 – 69
BUZÁSSYOVÁ KláraTvorenie abstrákt v súčasnej slovenčine 71 – 85
DAROVEC MiloslavVývin názorov na slovosled v spisovnej slovenčine 87 – 101
DOLNÍK JurajParonymá v slovenčine a ich štylistické využitie 103 – 116
DROPPOVÁ ĽubicaSociálna a revolučná tematika v ľudovej piesni 117 – 132
FINDRA JánInvariantnosť slohového významu 133 – 142
GAŠPARÍKOVÁ VieraŽivot slovenskej ľudovej prózy v minulosti a dnes 143 – 159
HABOVŠTIAK AntonTvorba L.N. Jégého vo vzťahu k oravským nárečiam 161 – 173
HABOVŠTIAKOVÁ KatarínaPôsobenie vývinu gramatickej stavby na vývin slovnej zásoby 175 – 196
HORECKÝ JánSlovná zásoba štúrovskej slovenčiny 197 – 203
HORVÁTHOVÁ EmíliaIniciačné obrady mládeže na Slovensku205 – 219
HUČKO JánĽudovít Štúr a dnešok 221 – 238
KAČALA JánSémantika vo vete 239 – 254
KERUĽOVÁ MartaKontakty staršej slovenskej literatúry s európskymi literatúrami 255 – 266
KONFEDERÁKOVÁ GalinaK teoretickým a metodickým problémom porovnávacieho štúdia ruskej a slovenskej štylistiky 267 – 275
MÁJEKOVÁ HelenaSlovenská humanistická poézia v literárnom kontexte 277 – 286
MARSINA RichardVýznam Metoda v dejinách Veľkej Moravy 287 – 301
MICHÁLEK JánSpomienkové rozprávanie v systéme ľudovej prózy 303 – 317
MISTRÍK JozefModerné ponímanie slovosledu v slovenčine 319 – 329
MLACEK JozefO dvoch slovenských koncepciách v klasifikácii štýlov 331 – 343
PALKOVIČ PavolInterpretácia klasiky v súčasnom divadle345 – 354
RUŠČÁK FrantišekŠpecifika listových textov 355 – 365
RUTTKAY FraňoSlovenské novinárstvo v boji proti fašizmu a za obranu republiky 367 – 387
SABOL JánPrízvuk v slovenčine 391 – 412
SERVÁTKA MariánOtázky jazykovej interferencie v slovenskom jazyku na Spiši v Poľsku 413 – 426
ŠTĚPÁN JosefKe změnám v syntaxi současné češtiny 427 – 441
ŠVAGROVSKÝ ŠtefanMichail Fiodorovič Rajevskij a jeho kontakty so Slovákmi 443 – 453
VATRÁL JozefPeriodická tlač spoločenských organizácií v SSR 455 – 467
ŽIGO PavolŠtylistika zápisov z vypočúvania svedkov v predspisovnom období slovenčiny 469 – 479
Číslo 16/1987Letná škola 23Stiahnuť
CAMBEL SamuelIdey Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie v najnovších dejinách Slovenska 7 – 26
SEKANINOVÁ EllaJazykovedná rusistika na Slovensku (Pri príležitosti 70. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie)27 – 35
BAJZÍKOVÁ EugéniaVyjadrovanie negácie v replikách dialógu 37 – 48
BUDOVIČOVÁ VieraSemikomunikácia ako lingvistický problém49 – 66
DOLNÍK JurajHodnotiace slová v slovenčine 67 – 83
DROPPOVÁ ĽubicaĽudová pieseň v súčasnom piesňovom repertoári 85 – 94
HABOVŠTIAK AntonSlovenčina a južnoslovanské jazyky 95 – 107
HABOVŠTIAKOVÁ KatarínaK štylistickej charakteristike nárečového prejavu 109 – 125
HORÁK EmilVuk Karadžić a Ľudovít Štúr 127 – 137
HORECKÝ JánNeologizačné procesy v súčasnej spisovnej slovenčine 139 – 149
HORVÁTHOVÁ EmíliaK vývoju etnomedicíny na Slovensku 151 – 166
JACKO JozefNovšie deverbatíva s príponou -teľ a -č 167 – 181
KAČALA JánSlovenská syntax v konfrontačnom aspekte 183 – 201
KRAJČOVIČ RudolfSlovenčina v dejinách kontaktov neslovanských jazykov 203 – 213
KROŠLÁKOVÁ EmaSémantické vzťahy medzi starosloviensko-slovanskými homofónnymi slovami 215 – 228
MAJTÁN MilanPomenovanie reálií z tureckého (moslimského) a židovského prostredia v staršej slovenčine 229 – 244
MICHÁLEK JánO špecifickosti ústnej slovesnosti 245 – 257
MIKULA ValérNajmladšia slovenská poézia vo svetle nevydaných rukopisov 259 – 265
MISTRÍK JozefMimojazykové prvky v komunikácii 267 – 273
MLACEK JozefSlovenská frazeológia v Bernolákovom diele 275 – 290
PALKOVIČ PavolJonáš Záborský ako subjekt a objekt slovenskej drámy 291 – 301
PODOLÁK Ján – PODOLÁKOVÁ KatarínaTradičný spôsob života na slovenskej dedine a jeho zmeny v podmienkach socializmu 303 – 315
RIPKA IvorVýskumné úlohy slovenskej lingvistickej karpatológie 317 – 329
RUTTKAY FraňoNajstarší slovenský časopis - Staré noviny literního umění 331 – 355
SABOL JánFonologický systém slovenčiny 357 – 384
SERVÁTKA MariánGoralsko-slovenský bilingvizmus, resp. goralsko-spišsko-poľsko-slovenský multilingvizmus 385 – 395
ŠVAGROVSKÝ ŠtefanK otázke historickej topografie Petržalky a vzniku jej pomenovania 397 – 405
VATRÁL JozefČeskoslovenská tlačová kancelária na Slovensku 407 – 423
ŽIGO PavolKonštitutívne prvky slovenskej historickej syntaxe 425 – 440
Číslo 17/1988Letná škola 24Stiahnuť
PLEVZA ViliamSlovensko s vznik československej štátnosti roku 1918 7 – 15
BAJZÍKOVÁ EugéniaVývin opisu jazykových prostriedkov textovej syntaxe v slovenčine 17 – 27
BALÁŽ PeterMenný rod v slovenčine ako cudzom jazyku 29 – 45
BIBZOVÁ AnnaK výchove a vzdelávaniu mladej generácie umelcov-výtvarníkov na Slovensku 47 – 62
ČAVOJSKÝ LadislavKrátka história dlhodobého dramatického súbehu alebo Slovenská dráma v matičnom období 63 – 81
DAROVEC MiloslavZ konfrontačnej syntaxe slovensko-českej 83 – 103
DOLNÍK JurajExpresívna zložka slovnej zásoby slovenčiny 105 – 125
DROPPOVÁ ĽubicaVýskumy baníckych piesní na Slovensku 127 – 138
HABOVŠTIAK AntonSlová nemeckého pôvodu v slovenských nárečiach 139 – 156
HABOVŠTIAKOVÁ KatarínaSlová románskeho pôvodu v slovenčine 157 – 178
HOCHEL BraňoTabuizované slová v slovenčine 179 – 187
HORECKÝ JánDynamickosť a dynamika v jazyku 189 – 199
HORVÁTHOVÁ EmíliaO tradičnej metrológii na Slovensku 201 – 216
KAČALA JánKodifikácia slovnej zásoby súčasnej spisovnej slovenčiny 217 – 234
KOPÁL JánNajnovšia pôvodná slovenská literárna tvorba 1987 pre deti a mládež 235 – 248
KRAJČOVIČ RudolfZápas o normu spisovnej slovenčiny v matičných rokoch 249 – 261
KROŠLÁKOVÁ EmaNázvy ulíc na Slovensku zo sémantického a štruktúrneho hľadiska 263 – 277
KRUPA ViktorTypológia slovenskej vety 279 – 297
MICHÁLEK JánVznik československého štátu a slovenský národopis 299 – 312
MISTRÍK JozefFunkčné arytmie v modernej slovenskej próze313 – 319
MISTRÍK JozefSémantika glutinácie textu 321 – 331
MLACEK JozefK aktualizácii frazeológie 333 – 352
PODOLÁK JánVýznam ľudovej kultúry v etnickom vývine Slovákov v 18. a v 19.storočí 353 – 370
RUTTKAY FraňoSlovenská žurnalistika v matičných rokoch 1863 - 1875 371 – 401
SABOL JánVýznam a tvar v slovenskej poézii 403 – 418
SERVÁTKA MariánLexikálna interferencia a jazyková korekcia pri jazykovom kontakte 419 – 433
ŠVAGROVSKÝ ŠtefanNáčrt rusko-slovenskej a slovensko-ruskej lexikografie 435 – 450
VATRÁL JozefSlovenské novinárstvo na ceste k februáru 1948 451 – 468
ŽIGO PavolVyužitie počítačov v slovenskom jazykovednom výskume 469 – 487
Číslo 18/1989Letná škola 25Stiahnuť
CAMBEL SamuelSNP - začiatok národnej a demokratickej revolúcie v Československu7 – 27
BAJZÍKOVÁ EugéniaO prostriedkoch perspektívy textu 29 – 35
BŽOCH JozefPoézia 1988 37 – 51
DOLNÍK JurajSvojrázne sémantické javy v lexike súčasnej slovenčiny 53 – 74
DROPPOVÁ ĽubicaHistorická tematika v slovenskej ľudovej piesni 75 – 88
DVONČ LadislavPísanie veľkých písmen vo vlastných menách v spisovnej slovenčine 89 – 110
GOMBALA EduardMáchove podnety v slovenskom básnickom romantizme 111 – 128
HABOVŠTIAK AntonSlovanský jazykový atlas 129 – 140
HABOVŠTIAKOVÁ KatarínaZ problematiky slovenskej a maďarskej frazeológie 141 – 154
HOCHEL BraňoLiterárne absencie a návraty 155 – 166
HORÁK EmilVýchodiská pre konfrontáciu predložkového systému slovenčiny s inými jazykmi 167 – 183
HORECKÝ JánO analógii v jazyku a v jazykovede 185 – 193
HORVÁTHOVÁ EmíliaPráca vo zvykoch slovenského ľudu 195 – 213
KAČALA JánAktuálnosť jazyka slovenských ľudových rozprávok 215 – 237
KERĎO JánKontrastívny opis primárnych slovenských a rumunských predložiek 239 – 249
KRAJČOVIČ RudolfO rekonštrukcii najstaršej slovenskej lexiky 251 – 259
KROŠLÁKOVÁ EmaLexikálna metafora v systéme slovenskej a ruskej lexiky 261 – 273
LIBA PeterSlovenská próza 1988 275 – 291
MICHÁLEK JánEstetické aspekty v dejinách národopisného výskumu 293 – 307
MIKOLA MariánVýročie našej divadelnej kultúry 309 – 320
MILECOVÁ NinaKonfrontácia predložkového systému slovenčiny a ruštiny 321 – 333
MISTRÍK JozefSlovakistika vo svete 335 – 343
MLACEK JozefJazykový úzus a takzvané vydavateľské úzy 345 – 361
ONDREJOVIČ SlavomírJednočlenné vety slovesné a slovesno-menné v spisovnej slovenčine 363 – 388
PETRÍK VladimírLiteratúra faktu 88 389 – 399
PLACHÁ Veronika – HLAVICOVÁ JanaNárodná kultúrna pamiatka Devín - slovanské hradisko 401 – 416
PODOLÁKOVÁ KatarínaSocialistický spôsob života a podmienky jeho formovania 417 – 430
RUTTKAY FraňoVznik Československej štátnosti a slovenská žurnalistika 431 – 459
RUŽIČKOVÁ EvaPredložkový systém slovenčiny v konfrontácii a angličtinou 461 – 477
SZÁBÓMIHÁLYOVÁ GizelaKonfrontácia slovenských predložiek s maďarskými pádovými príponami a postpozíciami 479 – 494
ŠKULTÉTY JozefPoznámky o španielskom predložkovom systéme 495 – 508
ŠVAGROVSKÝ ŠtefanZo slovenskej lexikografie v období I. ČSR 509 – 526
TARABA JánKu konfrontačnému opisu slovenských a francúzskych predložiek na báze invariantého významu 527 – 542
TRUHLÁŘ BřetislavLiterárna veda 1988 543 – 555
URBANCOVÁ HanaĽudové technické stavby 557 – 571
VATRÁL JozefSlovenský zväz novinárov 573 – 589
ŽIGO PavolPrítomný čas a prítomný dej v súčasnej spisovnej slovenčine 591 – 609
Dekáda 1990 ‐ 1999
Číslo 19/1990Letná škola 26Stiahnuť
MISTRÍK JozefK histórii Letného seminára slovenského jazyka a kultúry SAS 7 – 13
BAJZÍKOVÁ EugéniaNázory na triedenie zámen v spisovnej slovenčine 15 – 24
BUDOVIČOVÁ VieraJazykové tabu v medzijazykovej komunikácii 25 – 46
DOLNÍK JurajMnohovýznamové slová v slovenčine 47 – 70
DROPPOVÁ ĽubicaJarmočné a púťové piesne na Slovensku 71 – 82
DVONČ LadislavAlternácie dvoch spoluhlások v spisovnej slovenčine 83 – 95
HABOVŠTIAK AntonSlovenská rozprávka - výrazný fenomén ľudovej slovesnosti 97 – 111
HABOVŠTIAKOVÁ KatarínaZ problematiky slovenských priezvisk 113 – 126
HAMADA MilanHumanizmus a reformácia na Slovensku vo vzťahu k antickej kultúre 127 – 137
HORECKÝ JánK jazykovej politike v r. 1948-88 139 – 150
HORVÁTHOVÁ EmíliaReminiscencie na staroslovenské božstvá v slovenských prameňoch 151 – 164
KAČALA JánGramatické vlastnosti slova ako východisko gramatickej stavby 165 – 176
KOVÁČ MichalNárodný dom v Martine 177 – 191
KROŠLÁKOVÁ EmaStaroslovienčina ako prvý spisovný jazyk našich slovanských predkov 193 – 209
MICHÁLEK JánZbierky slovenských ľudových rozprávok a ich vydávanie 211 – 221
MLACEK JozefPublicistická frazeológia v slovenčine 223 – 239
ONDREJOVIČ SlavomírSlovenské národné divadlo v sociolingvistickom pohľade 241 – 256
PEKAROVIČOVÁ JanaVetné modely v odbornej komunikačnej sfére 257 – 287
RIPKA IvorJazykové prejavy Slovákov v Spojených štátoch 289 – 303
RUŽIČKOVÁ EvaSystém slovenských a anglických časových predložiek v konfrontácii 305 – 319
SABOL JánSyntetická fonologická teória a výskum zvukovej stavby slovenčiny 321 – 331
SCHULZOVÁ OľgaO niektorých pozdravoch v češtine a v slovenčine 333 – 344
ŠKVARENINOVÁ OľgaSlovenčina ako cudzí jazyk na pozadí angličtiny 345 – 353
ŠVAGROVSKÝ ŠtefanZ histórie osadných názvov Slovákov v Juhoslávii 355 – 366
VAJIČKOVÁ MáriaK analýze a klasifikácii chýb 367 – 378
ŽIGO PavolDiachronicko-synchronické úvahy o kategórii času v slovenčine379 – 390
HAZUCHOVÁ OľgaPrehľad o frekventantoch SAS za 25 rokov od vzniku seminára 391 – 424
Číslo 20/1991Letná škola 27Stiahnuť
BAJZÍKOVÁ EugéniaŠtylistika slovníka u Štefana Moravčíka 7 – 12
ČÚZY LadislavParadoxy literárnoestetickej koncepcie Ľudovíta Štúra 13 – 21
DROPPOVÁ ĽubicaSpevné príležitosti v dedinskom prostredí 23 – 31
DVONČ LadislavVokalistické alternácie v spisovnej slovenčine 33 – 47
HABOVŠTIAK AntonNaša dedina v minulosti 49 – 67
HABOVŠTIAKOVÁ KatarínaPrekladová a pôvodná tvorba Konštantína a Metoda 69 – 81
HORÁK EmilZložené predložky v spisovnej slovenčine a ich ekvivalenty v slovanských jazykoch 83 – 101
HORECKÝ JánVýpovedné akty v súčasnej slovenčine 103 – 113
KROŠLÁKOVÁ EmaOdraz života a diela Konštantína a Metoda v cirkevnoslovanských literárnych textoch 115 – 127
KRULÁKOVÁ AnnaK typologickým súvislostiam G.K. Zechentera -Laskomerského a J. Nerudu 129 – 139
MICHÁLEK JánÚstna tvorba a sociálna komunikácia 141 – 151
MISTRÍK ErichPovaha slovenského národa 153 – 162
MISTRÍK JozefNáboženský štýl 163 – 175
ONDREJOVIČ SlavomírSociolingvistika na Slovensku 177 – 191
ORGOŇOVÁ Oľga„Falošní priatelia“ (faux-amis) v jazykových kontaktoch slovenčiny s francúzštinou 193 – 212
RUŠČÁK FrantišekExpresivita v slovenských epištolárnych textoch 213 – 233
SABOL JánJazykové a kompozičné osobitosti slovenskej ľudovej rozprávky 249 – 257
SABOLOVÁ OľgaK štylistickým a estetickým kontúram v slovenskej medzivojnovej próze 235 – 248
STANISLAVOVÁ ZuzanaVývinové trendy v súčasnej slovenskej próze pre deti a mládež 269 – 280
ŠKVARENINOVÁ OľgaAnglicizmy v konfrontácii so slovenčinou 281 – 292
ŠTEFÁNIK JozefK procesu interferencie slovenčiny s angličtinou 293 – 304
ŠTEFANOVIČOVÁ TatianaPríspevok k počiatkom kresťanstva na Slovensku 305 – 312
ŠVAGROVSKÝ Štefan – MATEJKO ĽuborŽivot a dielo profesora Michala Lacka 313 – 324
VAJIČKOVÁ MáriaVerbálne vyjadrovanie asociácií 325 – 346
ŽIGO PavolVyjadrovanie časového významu v staroslovienskom súvetí 347 – 369
Číslo 21/1992Letná škola 28Stiahnuť
DOLNÍK JurajČeské slová v slovenčine 1 – 10
HABOVŠTIAK AntonO nárečovej lexike z lingvistickogeografického aspektu 11 – 27
HORECKÝ JánSlovotvorná motivácia ako odraz kultúrneho pozadia 28 – 32
KAČALA JánŠtruktúra slovnej zásoby a gramatika 33 – 40
KOČIŠ FrantišekĽud ako základ života národa a štátu 41 – 49
KRAJČOVIČ RudolfLexika toponymie ako prameň dávnej histórie 50 – 55
LIBA PeterTradícia - literatúra - folklór 56 – 64
MARČOK ViliamPostmoderné modifikácie lyrického subjektu v slovenskej poézii 65 – 72
MAŤOVČÍK AugustínSlovenský biografický slovník v kontexte súčasnej lexikografickej tvorby 73 – 77
MIHÁLIKOVÁ SilviaPremeny slovenskej politickej kultúry 78 – 86
MICHÁLEK JánĽudová náhrobníková poézia 87 – 92
MLACEK JozefFrazeológia v prózach Mikuláša Šprinca 93 – 103
ONDREJOVIČ SlavomírK jazykovej situácii na Slovensku 104 – 110
PŠENÁK JozefOdkaz Jána Ámosa Komenského na Slovensku 111 – 118
SABOL JánZ teoretických výskumov verša 119 – 127
ŠTEFANOVIČOVÁ TatianaArcheologický výskum a ochrana pamiatok na Slovensku 128 – 131
ŠTEVČEK JánFenomén Švantner 132 – 137
TÓTH RastislavPolitická scéna na Slovensku 138 – 146
ULIČNÝ FerdinandOsídlenie Slovenska v stredoveku 147 – 155
VOZÁR JozefVýznam baníctva v dejinách Slovenska 156 – 162
ZAMBOR JánVíťazný návrat Janka Silana 163 – 170
Číslo 22/1993Letná škola 29Stiahnuť
BAJZÍKOVÁ EugéniaVyjadrovanie subjektu v slovenčine 3 – 9
BLANÁR VincentJazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v slovenskom a slovanskom kontexte 10 – 25
BOSÁK JánSociolingvistický pohľad na kodifikáciu Sama Cambla (1856-1909) 26 – 36
BOTÍKOVÁ MartaRodina na Slovensku 37 – 42
ČÚZY LadislavLiterárna história ako prostriedok prebúdzania slovenského národného povedomia 43 – 50
DAROVEC MiloslavKonfrontačný opis slovenského a českého súvetia 51 – 61
DOLNÍK JurajGramatika slovenčiny pre vyučovanie cudzincov 62 – 70
DORUĽA JánSlovenčina v predspisovnom období 71 – 75
DROPPOVÁ ĽubicaStredoeurópske kontexty folklóru na Slovensku 76 – 82
DUBAYOVÁ MáriaKultúra Rómov na Slovensku 83 – 97
HORECKÝ JánMorfematický aspekt rytmického krátenia 98 – 103
JAKUBÍKOVÁ KornéliaTradičné formy účasti rodiny a spoločenstva na obradoch životného cyklu 104 – 110
KAČALA JánKvantita v tvaroch typu skúmava a vládnuci 111 – 119
MARČOK ViliamPostmoderné modulácie narácie 129 – 139
MICHÁLEK JánĽudová slovesnosť a migrácia 140 – 146
MIKO FrantišekProzodická tvár súčasnej slovenčiny 147 – 152
MLACEK JozefPragmatické súvislosti vývinu prísloví a porekadiel 153 – 166
MLYNKA LadislavMlynárstvo na Slovensku a vzťahy k mlynárom na južnom Slovensku v 1. polovici 20. storočia167 – 174
PEKAROVIČOVÁ JanaSlovenčina ako cudzí jazyk a odborná komunikácia 175 – 180
PODOLÁK JánVývoj etnickej štruktúry na južnom Slovensku 181 – 190
RIPKA IvorAmerikanizácia nárečových prejavov potomkov slovenských vysťahovalcov v USA 191 – 199
SABOL JánKomunikatívnosť a kognitívnosť v jazyku štúrovskej generácie 200 – 208
SABOLOVÁ OľgaKu kompozícii slovenskej romantickej prózy 209 – 214
SKLADANÁ JanaPohľad na slovenskú frazeológiu z historického aspektu 215 – 223
SLIVKA MartinMasky slovenského ľudového divadla 224 – 230
ŽIGO PavolZákladné etapy dejín spisovnej slovenčiny 231 – 242
ŽILKA TiborIluzívny a deziluzívny postup v (slovenskej) epike 243 – 250
LEŠINSKÝ JánVysokoškolské technické štúdium na Slovensku 120 – 128
Číslo 23/1994Letná škola 30Stiahnuť
BAJZÍKOVÁ EugéniaTextová funkcia osobných zámen 9 – 14
BALÁŽ PeterŽurnalistický text v systéme textov 15 – 20
BOTÍK JánZvláštnosti kultúry zahraničných Slovákov 21 – 30
BUZÁSSYOVÁ KláraAktuálne problémy nového slovníka súčasnej slovenčiny 31 – 39
ČÚZY LadislavLiterárnoestetické názory Jonáša Záborského 40 – 48
DAROVEC MiloslavVedľajšie vety s absolútnym relatívom v slovenčine 49 – 57
DOLNÍK JurajPrototypový prístup k lexikálnej jednotke 58 – 66
DROPPOVÁ ĽubicaViacjazyčné piesne na Slovensku a ich kontexty 67 – 77
HORECKÝ JánCudzie slová v slovenčine dnes 78 – 83
HVIŠČ JozefPorovnávací výskum literárnych žánrov 84 – 91
KAČALA JánLexikálny a gramatický význam 92 – 102
KOZOVÁ MáriaEnvironmentálna politika a právo v Slovenskej republike 103 – 118
KRAJČOVIČ RudolfVýznam mapovania historickej toponymie 119 – 123
MAJTÁN MilanZo slovenskej oronymie 124 – 135
MARČOK ViliamPostmoderné črty v dramatickej tvorbe S. Štepku 136 – 143
MARSINA RichardSvätopluk a jeho výročie 144 – 153
MICHÁLEK JánZákladné tematické vrstvy memoárov v súčasnosti 154 – 162
MLACEK JozefOtvorené miesta vo frazeologickom pojmosloví 163 – 174
NOVÁK JozefRenesancia mestských a obecných erbov na Slovensku 175 – 179
PATRÁŠ VladimírReklama - útok na slovenčinu? 180 – 188
PEKAROVIČOVÁ JanaSlovenčina ako cudzí jazyk v kontexte slovenskej lingvistiky a didaktiky 189 – 197
PISÁRČIKOVÁ MáriaSynonymá a Synonymický slovník slovenčiny 198 – 205
PODRIMAVSKÝ MilanJazyková otázka v slovenskej politike 1848 - 1918 206 – 213
SABOL JánSlovenská slabika 214 – 224
SLANČOVÁ Dana – SOKOLOVÁ MiloslavaVariety hovorenej podoby slovenčiny 225 – 240
ŠTEFANOVIČOVÁ TatianaArcheológia o Veľkej Morave 241 – 250
TIBENSKÁ EvaSynonymia adjektív 251 – 258
VAJIČKOVÁ MáriaLexikálno-sémantická rovina vo vyučovaní cudzích jazykov 259 – 265
ZAMBOR JánK typológii slovenského básnického prekladu posledných desaťročí 266 – 275
ŽIGO PavolSlovenská hydronymia 276 – 283
Číslo 24/1995Letná škola 31Stiahnuť
BAJZÍKOVÁ EugéniaVyjadrovanie predikátu v slovenčine 9 – 13
BALÁŽ PeterHláskoslovie slovenčiny v porovnaní s češtinou v ponímaní Ľ. Štúra 14 – 19
BÁTOROVÁ MáriaModerná katolícka poézia 20 – 22
BOSÁK JánHľadanie nových ciest v teórii spisovnej slovenčiny 23 – 30
ČÚZY LadislavHierarchia druhov umenia v Štúrových prednáškach o slovenskej poézii 31 – 36
DOLNÍK JurajSlovenčina z hľadiska hodnotenia 37 – 43
DROPPOVÁ ĽubicaFunkcie a tematika slovenských ľudových piesní 44 – 52
DUDÁŠOVÁ‐KRIŠŠÁKOVÁ JúliaSlováci v Poľsku 53 – 60
FARKAŠOVÁ EtelaŽena v slovenskej literatúre: historické premeny 61 – 68
FERENČÍKOVÁ AdrianaPohľad na slovenskú lexiku z okruhu poľnohospodárstva z historického a sociolingvistického aspektu 69 – 74
HORECKÝ JánSlovotvorná a morfematická štruktúra slovenčiny 75 – 77
KAČALA JánPravidlá slovenského pravopisu z roku 1991 78 – 84
KOČIŠ FrantišekČasopis Slovenská reč vstúpil do 60. ročníka 85 – 92
KROŠLÁKOVÁ EmaStaroslovienčina vo veľkomoravskom kontexte 93 – 98
MARČOK ViliamPostmoderné autorstvo 99 – 105
MARSINA RichardK etnogenéze Slovákov 106 – 112
MICHÁLEK JánSlovanský národopis Pavla Jozefa Šafárika 113 – 118
MLACEK JozefJazykovedné poznámky o jazykovom zákone 119 – 126
ODALOŠ PavolK problematike názvov firiem 127 – 134
PETRUS PavolLiterárnovedné dielo Pavla Jozefa Šafárika 135 – 144
PODRIMAVSKÝ MilanMyšlienka slovenskej štátnosti 1848 - 1914 145 – 152
POVAŽAJ MatejPosilnenie pravidla o rytmickom krátení v pravopisnej kodifikácii z r. 1991153 – 158
SABOL JánGrafické a fónické sústavy 159 – 163
SABOLOVÁ OľgaPrincíp národného v próze slovenského romantizmu 164 – 167
ŠTEFANOVIČOVÁ TatianaOsídlenie Bratislavskej brány v 6. - 12. storočí 168 – 176
TIBENSKÁ EvaPodmet a subjekt 177 – 186
ŽIGO PavolCharakteristika slovanských jazykov v Slovanskom národopise Pavla Jozefa Šafárika 187 – 196
PEKAROVIČOVÁ JanaSlovakistika v zahraničí na pozadí činnosti lektorátov slovenského jazyka 197 – 213
Číslo 25/1996Letná škola 32Stiahnuť
BAĎURÍK JozefSlovensko v pomoháčskom období8 – 14
BLANÁR VincentTeória vlastného mena (Povaha, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii) 15 – 24
BOSÁK JánDialekty a socioleky 25 – 30
CZAKO MatejVodné dielo Gabčíkovo - región konfrontácií človeka a prírody 31 – 37
ČÚZY LadislavSlovenská „porevolučná“ próza 38 – 43
DORUĽA JánSpisovná slovenčina ako štátny jazyk Slovenskej republiky 44 – 46
DROPPOVÁ ĽubicaSúčasné kontexty folklóru (Od kontaktnej po masovú komunikáciu) 47 – 53
ĎURČO PeterVlastné mená na Slovensku 54 – 60
GOMBALA EduardDemonštrácia kresťanského myslenia Jána Hollého v „svetských“ eposoch Svatopluk a Sláv 61 – 68
HABOVŠTIAKOVÁ KatarínaVeľkomoravská ríša - kolíska vzdelanosti slovanských predkov 69 – 78
HORECKÝ JánMalé slovotvorné polia 79 – 82
JAKUBÍKOVÁ KornéliaRodinné obyčaje v súčasnosti 83 – 90
KAČALA JánJazyková situácia na Slovensku v 30. rokoch v reflexii Ľudovíta Nováka (1908 - 1992) 91 – 97
KAČALA JánVývin názorov na základnú sémantickú črtu slovenského slovesa 98 – 105
KLINCKOVÁ JanaJazyková kreativita, komunikačná kompetencia a jazykový systém 106 – 113
MAJTÁN MilanŠpecifikácia starozákonnej lexiky slovenských prekladov Biblie 114 – 119
MARSINA RichardPríchod starých Maďarov do Karpatsko-dunajskej kotliny 120 – 127
MICHÁLEK JánĽudová próza na slovensko-moravskom pohraničí 128 – 133
MLACEK JozefPopularizácia vedeckých poznatkov a popularizačný štýl 134 – 144
MLYNKA LadislavTechnické stavby v ľudovej stavebnej kultúre Slovenska a ich ochrana 145 – 152
ONDREJOVIČ SlavomírZ výskumu Slovákov a slovenčiny v Dolnom Rakúsku 153 – 159
PEKAROVIČOVÁ JanaOdbornokomunikačné modely vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka 160 – 163
PODOLÁK JánEtnická štruktúra obyvateľov Slovenska 164 – 169
PODRIMAVSKÝ MilanS. H. Vajanský a štúrovská koncepcia národnej svojbytnosti 170 – 176
RIPKA IvorO postavení jazyka a jazykovedy v súčasnej spoločnosti 177 – 182
SABOL JánFonetický a fonologický aspekt hodnotenia zvukových javov slovenčiny 183 – 188
SABOLOVÁ OľgaKu kompozícii Hronského próz 189 – 193
SERAFÍNOVÁ DanušaReklama v Bratislave na konci dvoch storočí 194 – 204
ŠKOVIEROVÁ ZitaObyčajové tradície, pracovné a sociálne aktivity obyvateľov v okolí vodného diela Gabčíkovo 205 – 212
ŠTEFANOVIČOVÁ TatianaVývoj niektorých veľkomoravských centier do predmestských útvarov 213 – 225
TIBENSKÁ EvaVetné typy s aktívnym subjektom v slovenčine 226 – 238
VAŠKO ImrichS Hronským v rodnej zemi 239 – 245
ZAMBOR JánTri bodky a pomlčky v lyrike Ivana Krasku 246 – 254
ŽIGO PavolLexikálne prvky tradičnej metrológie 255 – 263
MLACEK JozefJazykoveda v dvadsiatich piatich zväzkoch zborníka Studia Academica Slovaca 264 – 272
Číslo 26/1997Letná škola 33Stiahnuť
BAĎURÍK JozefHabsburgovci a Bratislava9 – 15
BALÁŽ PeterK problematike zrozumiteľnosti žurnalistického textu 16 – 20
BLANÁR VincentVzťah slovenčiny a češtiny ako slavistický problém 21 – 34
BOSÁK JánAká je slovenčina na konci 20. storočia? (O koncepcii výskumného projektu) 35 – 43
ČÚZY LadislavLiterárne a spoločenské aktivity slovenských žien začiatkom 20. storočia 44 – 50
DOLNÍK JurajDiferenciácia teórie kultúry spisovnej slovenčiny 51 – 58
HORECKÝ JánOdborná terminológia v súčasnej slovenčine 59 – 63
HOŠŠO JozefStredoslovenská banská oblasť v stredoveku 64 – 71
HVIŠČ JozefSlovenská emigračná a exilová literatúra 72 – 77
KAČALA JánVýznamová a výrazová diferenciácia pomenovaní z hľadiska gramatickej kategórie životnosti 78 – 85
KOMOROVSKÝ JánAntropologické aspekty náboženskej kreácie v religionistike 86 – 95
LEŠINSKÝ JánSlovensko a automobil v druhom storočí 96 – 106
MICHÁLEK JánSamo Cambel a slovenské rozprávky 107 – 112
MIKO FrantišekSlovenčina - ambiciózny jazyk 113 – 117
ONDRUŠ ŠimonRieky východného Slovenska (pôvod názvov) 118 – 126
PATRÁŠ VladimírObscénnosť a jej sociolingvistické parametre (Na fragmentoch slovenskej prózy 90. rokov)127 – 136
SABOL JánDynamika fonickej sústavy slovenčiny v ostatných desaťročiach 137 – 147
SLANČOVÁ DanielaOslovenie a kontakt v dialógu dospelého a dieťaťa148 – 158
VALCEROVÁ AnnaBásnický preklad po roku 1945 a aktualizačná metafora 159 – 166
VARCHOLA MichalČlovek, príroda, energia a VD Gabčíkovo 167 – 172
ZAMBOR JánPortrét básnika Pavla Horova 173 – 179
ŽIGO PavolHenrich Bartek a vývin slovenskej spisovnej normy v medzivojnovom období 180 – 188
KRAJČOVIČ RudolfGenéza a vývin východoslovenských nárečí 191 – 197
BARTKO LadislavAbovské a spišské nárečia 198 – 205
BUFFA FerdinandK charakteristike šarišských nárečí 206 – 213
LIPTÁK ŠtefanZ výskumu východnej skupiny východoslovenských nárečí 214 – 220
DROPPOVÁ ĽubicaEtnické obrazy a stereotypy v slovenských prísloviach zo zbierky A. P. Zátureckého 222 – 228
MLACEK JozefPríspevky k jazykovej charakteristike Slovenských prísloví, porekadiel a úsloví A. P. Zátureckého 229 – 268
FISCHEROVÁ AnnaSlovenská kultúra v zborníkoch SAS (Úvaha nad štúdiami v dvadsiatich piatich ročníkoch) 270 – 289
Číslo 27/1998Letná škola 34Stiahnuť
BAĎURÍK JozefFerdinand I. - zakladateľ stredoeurópskej monarchie 9 – 14
BAJZÍKOVÁ EugéniaText Internetu 15 – 23
BOKNÍKOVÁ AndreaSlovenská poézia - mladí autori a zbierky medzi osemdesiatymi a deväťdesiatymi rokmi 24 – 29
ČÚZY LadislavTvorba slovenských prozaičiek v 70. rokoch XX. storočia 30 – 34
DOLNÍK JurajJazyková kritika na Slovensku 35 – 41
DROPPOVÁ ĽubicaK niektorým tradíciám baníckych regiónov na strednom Slovensku 42 – 48
ELIÁŠ MichalJozef Škultéty 49 – 54
HORECKÝ JánĽudovít Novák a slovenčina 55 – 58
HOŠŠO JozefZ histórie Liptova 59 – 68
HUČKO JánRevolučné roky 1848 - 1849 a Slováci 69 – 75
JURČO MilanSecesná linka vo vývinovej kontinuite slovenskej prózy 76 – 82
KAČALA JánJazykový význam a jeho druhy 83 – 89
KASÁČ ZdenkoSlovenská literárna avantgarda 90 – 95
MICHÁLEK JánKarol A. Medvecký a jeho miesto v dejinách slovenskej etnológie 96 – 101
MLACEK JozefK štylistike náboženskej komunikačnej sféry a k jazyku súčasnej duchovnej piesne 102 – 117
ONDREJOVIČ SlavomírZo slovensko-nemeckých vedecko-kultúrnych vzťahov 118 – 123
PETERAJOVÁ ĽudmilaSlovenská grafika - koniec legendy? 124 – 132
PODRIMAVSKÝ MilanSlovenská politická reprezentácia 1848 - 1918 133 – 140
SABOL JánSyntetická fonologická teória a fonologická typológia 141 – 148
ŠABÍK VincentObkružovanie tajomstva 149 – 154
ŠKOVIEROVÁ ZitaObyčajové tradície mládeže a iné prejavy spoločenského života v Gemeri 155 – 162
ZAMBOR JánPokus o portrét Ivana Krasku 162 – 169
KRAJČOVIČ RudolfGenéza a vývin stredoslovenských nárečí 173 – 179
BARTKO LadislavK charakteristike gemerských nárečí 180 – 185
FERENČÍKOVÁ AdrianaTurčianske a hornonitrianske nárečia 186 – 194
HABOVŠTIAK AntonOravské a liptovské nárečia 195 – 204
ŽIGO PavolPrehľadná charakteristika tekovských, zvolenských, hontianskych a novohradských nárečí 205 – 213
KAČALA JánTrvalý stredoslovenský základ spisovnej slovenčiny 214 – 223
SABOLOVÁ OľgaAnalýza literárnovedných prednášok v 25. zväzkoch zborníka Studia Academica Slovaca 226 – 232
Číslo 28/1999Letná škola 35Stiahnuť
BAĎURÍK JozefSlovensko a jeho miesto pri obrane Európy pred Osmanmi11 – 20
BAJZÍKOVÁ EugéniaSegmentácia textu na odseky 21 – 30
BOSÁK JánDomáce, cudzie, internacionálne v postojoch slovenských lingvistov 31 – 38
DOLNÍK JurajSpisovná slovenčina a čeština 39 – 52
GÁFRIK MichalMartin Rázus - národný bard a básnik tragiky sveta 53 – 62
GBÚR JánHviezdoslav - umelecký profil 63 – 75
GOJDIČ IvanSakrálna architektúra na Slovensku 76 – 91
KAČALA JánKategória životnosti v lexikálnej a gramatickej rovine v slovenčine92 – 101
LIPTÁKOVÁ ĽudmilaStatus okazionalizmu v hovorenej slovenčine 102 – 109
MICHÁLEK JánMilan Rastislav Štefánik v spomienkovom rozprávaní 110 – 119
MICHALOVIČ PeterLimity slobody alebo O estetickej norme 120 – 136
MLACEK JozefKategória slohového postupu v slovenskej štylistike 137 – 153
PARÍKOVÁ MagdalénaZeleninári a ovocinári záhorských obcí Bratislavy 154 – 163
SERAFÍNOVÁ DanušaK jubileu Preßburger Zeitung 164 – 177
STANISLAVOVÁ ZuzanaHistorické koncepcie slovenskej literatúry pre deti a mládež na konci tisícročia 178 – 186
ŠKVARNA DušanSlovenská politika a slovenská otázka v rokoch 1848/49 187 – 201
ŠTEFANOVIČOVÁ TatianaVeľká Morava a jej poloha vo svetle archeológie 202 – 208
TIBENSKÁ EvaKomunikatívne funkcie a ich vyjadrovanie v slovenčine 209 – 223
TKÁČIKOVÁ EvaDuchovná pieseň a počiatky slovenskej lyrickej poézie 224 – 231
ZAJICOVÁ KatarínaĽudová zbožnosť a mariánske pútne miesta na západnom Slovensku 232 – 248
ZAMBOR JánSlovenská poézia od Proglasu po dnešok 249 – 260
ŽILKA TiborIntertextualita v (súčasnej) slovenskej literatúre 261 – 276
KRAJČOVIČ RudolfGenéza a vývin západoslovenských nárečí 279 – 286
KRAJČOVIČ RudolfNárečia v južnom regióne západoslovenských nárečí 287 – 294
RIPKA IvorSeverný región západoslovenských nárečí 295 – 303
BLANÁR VincentJazykovedné dielo Antona Bernoláka vo svetle novších výskumov 304 – 316
Dekáda 2000 ‐ 2009
Číslo 29/2000Letná škola 36Stiahnuť
BAĎURÍK JozefVinohradníctvo a vinárstvo starej Bratislavy (stručný náčrt do začiatku 20. storočia)12 – 23
BOKNÍKOVÁ AndreaŽena ako autorka - žena ako téma v slovenskej poézii od šesťdesiatych rokov po súčasnosť24 – 52
DILLNBERGEROVÁ SylviaTradície vinohradnícta v Bratislave a jej okolí 53 – 62
FEGLOVÁ VieraSpoločenský život v Bratislave 63 – 70
FIALA AntonZ tradícií kovospracujúcich remesiel v Bratislave 71 – 80
GOJDIČ IvanNárodné kultúrne pamiatky Bratislavy81 – 87
HANAKOVIČ ŠtefanStotridsať rokov Spolku sv. Vojtecha 88 – 96
HLÔŠKOVÁ HanaPovesťová tradícia Bratislavy vo folklóre a v literatúre 97 – 105
HOŠŠO JozefO histórii a živote v stredovekej Bratislave 106 – 117
KÁKOŠOVÁ ZuzanaPeter Karvaš, pokus o profil dramatika 118 – 125
MICHÁLEK JánEtnologické monografie o Bratislave 126 – 132
MIKULA ValérJán Kostra - portrét lyrika 133 – 141
MÚCSKOVÁ GabrielaPolitická angažovanosť kňazov na Slovensku142 – 157
PEKAROVIČOVÁ JanaSlovenčina ako cudzí jazyk v lingvodidaktickom kontexte158 – 172
SABOL JánRytmická stavba slovenčiny173 – 178
SABOLOVÁ OľgaKu kompozícii prózy naturizmu 179 – 186
ŠKVARNA DušanBratislava ako centrum slovenského národného obrodenia 187 – 197
ŠTEFANOVIČOVÁ TatianaBratislava vo včasnom stredoveku 198 – 202
ZAMBOR JánŽalm z žalmickosť u Ivana Krasku a v slovenskej poézii 20. storočia 203 – 220
BOSÁK JánSlovenčina a slovanské jazyky na prelome storočí 227 – 233
SLANČOVÁ DanielaV akých podobách existuje súčasná slovenčina ? 234 – 249
ONDREJOVIČ SlavomírPostoje k niektorým jazykovým varietám v slovenskej jazykovej situácii 250 – 258
SABOL JánFonologické signály ortoepickej praxi 259 – 276
DOLNÍK JurajVývin morfológie súčasnej spisovnej slovenčiny277 – 286
TIBENSKÁ EvaSyntaktický systém súčasnej slovenčiny 287 – 299
BUZÁSSYOVÁ KláraVývinové tendencie a zmeny v slovnej zásobe slovenčiny (1945 – 1995)300 – 309
MLACEK JozefO stave slovenskej frazeológie v druhej polovici 20.storočia310 – 326
RIPKA IvorSlovenské miestne nárečia v súčasnosti 327 – 333
MLYNKA LadislavĽudová kultúra v zborníkoch Studia Academica Slovaca 337 – 345
Číslo 30/2001Letná škola 37Stiahnuť
BAĎURÍK JozefBratislava - hlavné a korunovačné mesto Uhorska v novoveku10 – 25
BAJZÍKOVÁ EugéniaO nadväznosti ( intertextovosti ) v rozprávkach 26 – 33
BAKOŠOVÁ ZlaticaSociálnopedagogický výskum rodiny 34 – 49
BENŽA MojmírTradičný odev Slovenska 50 – 58
BLANÁR VincentProblematika vývinu pomenúvania osôb 59 – 71
BUZÁSSYOVÁ KláraSlovotvorné paradigmy: ich sémantická podmienenosť a určenosť 72 – 82
DOLNÍK JurajReálna spisovná slovenčina 83 – 95
HORÁK EmilKodifikácia spisovnej slovenčiny z aspektu kodifikačných procesov v južnoslovanských spisovných jazykoch 96 – 108
HORECKÝ JánOnomaziologická teória tvorenia slov 109 – 115
CHALUPKA ĽubomírSlovenská hudobná tvorba 20.storočia – domáce a európske kultúrne kontexty vývoja116 – 129
MICHÁLEK JánEtnologické dielo Pavla Jozefa Šafárika 130 – 137
MLACEK JozefTrinásť zastavení v histórii slovenskej frazeografie a paremiografie 138 – 173
MLYNKA LadislavMúzeá v prírode a pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry na Slovensku 174 – 185
PATRÁŠ VladimírSvetlá a tiene kontaktovej komunikácie v elektronických verziách slovenských periodík 186 – 210
PEKAROVIČOVÁ JanaK didaktike odbornej komunikácie 211 – 224
PETERAJOVÁ ĽudmilaDomov a svet v tvorbe maliarky Ester M. Šimerovej 225 – 231
PODRIMAVSKÝ MilanMemorandum národa slovenského 1861 a koncepcia národnej svojbytnosti 232 – 241
SABOL JánHviezdoslavovský verš vo vývine slovenskej poézie 242 – 259
SABOLOVÁ OľgaKompozičné špecifiká v Rakúsovej poviedke Jasanica 260 – 269
ŠKOVIEROVÁ ZitaSusedské skupiny a susedské vzťahy na slovenskej dedine v 20.storočí 270 – 282
ŠKVARNA DušanVýchodoslovenské roľnícke povstanie roku 1831 283 – 292
ŠTEFÁNIK JozefNiektoré z predsudkov o negatívnych účinkoch bilingvizmu 293 – 314
TIBENSKÁ EvaTeória a prax jazykového vzdelávania v oblasti materinského jazyka na základných školách na Slovensku 315 – 328
ZUSKINOVÁ IvetaOvčiarstvo a salašníctvo v Liptove 329 – 338
ŽIGO PavolStopäťdesiat rokov od reformy štúrovskej slovenčiny 339 – 348
MÁJEKOVÁ HelenaŽalospevi - interpretácia cyklu Jána Hollého 353 – 362
KÁKOŠOVÁ ZuzanaKocúrkovo – interpretácia prózy Jána Chalupku 363 – 371
KRULÁKOVÁ AnnaPrehodnocovanie témy lásky v próze 60.rokov 19.storočia ( Sonda do textov Ľ. Kubániho a J.Záborského ) 372 – 381
ČÚZY LadislavInterpretácia básne Ivana Krasku Balada o smutnej panej, ktorá umrela 382 – 389
BOKNÍKOVÁ AndreaSlovenské poetky 1895 - 1945 v mozaike interpretácií 390 – 402
KROČANOVÁ‐ROBERTSOVÁ DagmarApokalyptické prvky v novele Františka Švantnera Piargy 403 – 410
VOJTECH MiloslavMihálikov debut Anjeli v kontexte slovenskej a európskej spirituálnej poézie 411 – 418
HOCHEL BraňoInterpretácia prózy Alfonza Bednára Rozostavaný dom 419 – 425
ZAMBOR JánNite - interpretácia prvej časti zbierky Miroslava Válka Dotyky 426 – 440
MIKULA ValérRovina - interpretácia druhej časti zbierky Miroslava Válka Dotyky 441 – 453
DAROVEC PeterSúčasné poznámky o minulom čase 454 – 461
NOVÁK Jozef80 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave467 – 478
ŽIGO PavolOsemdesiat rokov slovakistiky na Filozofickej fakulte UK 479 – 514
MLACEK JozefJubileá nejubilejného 37. ročníka letnej školy Studia Academica Slovaca 515 – 539
Číslo 31/2002Letná škola 38Stiahnuť
BLANÁR VincentPreložil Adam F. Kollár ( tereziánsky ) urbár z roku 1767? 10 – 24
BOSÁK JánSto rokov od vyjdenia Rukoväti spisovnej reči slovenskej 25 – 30
DOLNÍK JurajOhrozujú anglicizmy slovenčinu? 31 – 41
DUDOK MiroslavPluricentrický vývin modernej slovenčiny 42 – 50
ĎURČO PeterK výskumu súčasnej živej slovenskej paremiológie 51 – 60
GÁFRIKOVÁ GizelaLiterárne dielo Hugolína Gavloviča 61 – 73
HAMAR JurajSlovenské tradičné bábkové divadlo v textoch a kontextoch 74 – 81
HORECKÝ JánPreskriptívna a deskriptívna lingvistika – miesto v kultivovaní jazyka82 – 89
HVIŠČ JozefKontinuita romantizmu 90 – 99
KAČALA JánSyntax lexikalizovaných spojení 100 – 110
KÁKOŠOVÁ ZuzanaSlovenská literatúra pred rokom 1780 (Žánrovo-tematické premeny literatúry od stredoveku po barok)111 – 127
MICHÁLEK JánSlovenský etnológ Ján Mjartan (na 100. výročie narodenia)128 – 136
MISTRÍK MilošZ javiska do literatúry - súčasná slovenská dráma 137 – 147
MLACEK JozefFrazeológia a jej intertextové súvislosti 148 – 160
MLYNKA LadislavRemeslá a ich patróni v slovenskej ľudovej kultúre 161 – 167
ORGOŇOVÁ OľgaNad novšími prekladmi slovenskej prózy do francúzštiny 168 – 177
PEKAROVIČOVÁ JanaFonetické minimum slovenčiny pre cudzincov 178 – 197
SABOL JánLingvisticko- semiotické pohľady na biblické texty 198 – 207
SABOL Ján – SABOLOVÁ OľgaK problematike kontinuálnosti motívu v slovenskej próze (Dobroslav Chrobák – Václav Pankovčín)208 – 219
SKLADANÁ JanaFrazeologické internacionalizmy 220 – 228
ŠKOVIEROVÁ ZitaLes a tradičné formy hospodárenia s lesom na Slovensku v 20.storočí 229 – 235
VOJTECH MiloslavDva pohľady do dejín slovenskej poézie prvej polovice 19. storočia ( venované 170. výročiu úmrtia Bohuslava Tablica a 150. výročiu úmrtia Jána Kollára ) 236 – 248
ZAMBOR JánInterpretácia básne Miroslava Válka Zvony na nedeľu 249 – 262
ŽIGO PavolJán Kollár v probléme spisovného jazyka Slovákov a ich liturgického jazyka 263 – 279
HOMZA MartinNiekoľko téz k počiatkom slovenského etnika 285 – 295
KUČERA MatúšSlovensko v zápase o svoju historickú a národnú identitu 296 – 325
BAĎURÍK JozefSlovensko a jeho miesto v ranom novoveku326 – 341
SEGEŠ VladimírStredoveké mestá na Slovensku 342 – 355
ŠKVARNA DušanGenéza moderných slovenských národných symbolov 356 – 369
PODRIMAVSKÝ MilanKonfesionálna otázka v slovenskej politike ( 1848 - 1918 ) 370 – 382
HRONSKÝ MariánSlovensko pri rozpade Rakúsko - Uhorska a konštituovaní samostatného Česko - Slovenska (1918-1920) 383 – 399
Číslo 32/2003Letná škola 39Stiahnuť
ŽIGO PavolStošesťdesiat rokov štúrovskej kodifikácie slovenčiny 10 – 20
VOJTECH MiloslavGenéza slovenského básnického preromantizmu a európsky literárny kontext 21 – 41
ŠTEFÁNIK JozefJazyková kompetencia mladých bilingvistov 42 – 52
SABOLOVÁ OľgaKu kompozícii prózy Ladislava Balleka Kraj za vinicami 53 – 62
SABOL JánProzodická štruktúra slovenského slova 63 – 74
PEKAROVIČOVÁ JanaInterkultúrna komunikácia dnes alebo Myslieť globálne, konať lokálne 75 – 89
MLACEK JozefIntertextovosť a štylistika 90 – 109
MICHALOVIČ PeterŽivotné formy podľa Dušana Hanáka 110 – 124
MARČOK ViliamKlára Jarunková - jedinečná osobnosť slovenskej literatúry 125 – 136
HORECKÝ JánJazykoveda v učených spoločnostiach na Slovensku 137 – 142
HABOVŠTIAKOVÁ KatarínaÚsilie o jazykovú kultúru v minulosti a dnes 143 – 155
ĎURČO PeterUrbanonymá na Slovensku 156 – 168
DUDOK MiroslavParalelné štandardizačné procesy v slovenčine (Michal Godra a štúrovci) 169 – 179
DOLNÍK JurajJazyková politika a európska integrácia 180 – 191
ČÚZY LadislavSlováci v uhorskom husárskom pluku na východe Európy 192 – 204
ČÚZY LadislavHľadanie, či smútok za minulosťou? 205 – 212
BAJZÍKOVÁ EugéniaO textových funkciách zámen 213 – 220
BAĎURÍK JozefOsobnosť zakladateľa habsburskej monarchie (Poznámky k historiografickému a osobnostnému profilu Ferdinanda I. Habsburského (1503 - 1564) - na 500. výročie narodenia)221 – 236
JAKUBÍKOVÁ KornéliaRituály a súčasnosť 243 – 252
LEŠČÁK MilanK výskumu súčasného stavu obyčajovej tradície a sviatkovania (výsledky dotazníkového výskumu v rokoch 1997 - 1998) 253 – 268
ŠKOVIEROVÁ ZitaSúkromné vlastníctvo pôdy a procesy kolektivizácie a reprivatizácie 269 – 278
MLYNKA LadislavSpoločenské zmeny a ich dôsledky v živote remeselníckych vrstiev 279 – 293
DILLNBERGEROVÁ SylviaMorálne hodnoty vo vzťahu k stravovaniu vidieckého obyvateľstva na Slovensku 294 – 307
BOTÍKOVÁ MartaOdievanie a móda v súvislosti so spoločensko-politickými zmenami v rozprávaniach žien 308 – 321
NÁDASKÁ KatarínaNiektoré aspekty súčasnej ľudovej religiozity z hľadiska obyčajových hodnôt a noriem veriacich 322 – 332
DROPPOVÁ ĽubicaFolklór v systéme masovej komunikácie 333 – 342
MICHÁLEK JánRudolf Bednárik - prvý slovenský profesor etnológie (1903 - 1975) 343 – 350
PARÍKOVÁ MagdalénaK procesu zmien hodnotových orientácií stredných vrstiev mestského obyvateľstva po druhej svetovej vojne (na príklade Bratislavy) 351 – 359
Číslo 33/2004Letná škola 40Stiahnuť
BAĎURÍK JozefOsobnosť univerzitného profesora Branislava Varsika (K nedožitej storočnici jedného zo zakladateľov modernej slovenskej historiografie)10 – 23
ČÚZY LadislavPeripetie hľadania (K storočnici Mila Urbana) 24 – 37
DOLNÍK JurajSlovenský jazykový kodifikátor 38 – 49
GÁFRIKOVÁ GizelaPrvý historiografický koncept slovenskej literatúry 50 – 65
HOMZA MartinK otázke vzniku pohostinskej teórie a jej typológie 66 – 76
KÁKOŠOVÁ ZuzanaK podobám ľúbostnej poézie v staršej slovenskej literatúre 77 – 90
KÁKOŠOVÁ ZuzanaDráma medzi realizmom a modernou (Venované 120. výročiu narodenia Vladimíra Hurbana Vladimírova) 91 – 105
KOVÁČ MilanĽudová viera u slovenských Rómov 106 – 114
KROČANOVÁ‐ROBERTSOVÁ DagmarPrieniky existencializmu do slovenskej dramatiky v medziobdobí 1945–49. Prípad Leopold Lahola 115 – 131
MLACEK JozefK tvarovým zvláštnostiam slov v slovenských frazémach 132 – 153
MLYNKA LadislavRemeslá a remeselníci v slovenskej ľudovej frazeológii 154 – 166
ONDRUŠ ŠimonPraslovanský základ zemepisných mien Slovenska 167 – 182
SABOL JánMetamorfózy kvantity v spisovnej slovenčine 183 – 203
ŠIMKOVÁ MáriaMožnosti využitia Slovenského národného korpusu na štúdium slovenského jazyka 204 – 218
ŠTEFÁNIK JozefVedia alebo nevedia? K otázke ovládania dvoch jazykov na južnom Slovensku219 – 229
TIBENSKÁ EvaEugen Pauliny a rozvíjanie jeho teórie intencie slovesného deja 230 – 246
VAJIČKOVÁ MáriaSlovenčina ako cudzí jazyk a nové médiá 247 – 253
VOJTECH MiloslavUmelecký preklad a medziliterárne vzťahy v období národného obrodenia 254 – 275
ZAMBOR JánO poetike Novomeského Nedele a Romboidu 276 – 298
ŽIGO PavolJán Stanislav – priekopník slovenskej univerzitnej slavistiky 299 – 307
Špeciál 200440 rokov Studia Academica SlovacaStiahnuť
PEKAROVIČOVÁ JanaSAS a sasisti jubilujú11 – 13
MLACEK JozefO prednáškach v programe prvých ročníkov letnej školy Studia Academica Slovaca17 – 28
PEKAROVIČOVÁ JanaZoznam prednášok v programoch slovenských týždňov a prvých 7 ročníkov letnej školy29 – 36
PEKAROVIČOVÁ JanaStudia Academica Slovaca – harmónia tradície a modernosti37 – 53
VOJTECH MiloslavSlovenská literatúra a literárnovedná slovakistika na letnej škole slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca54 – 62
MICHÁLEK JánEtnológia v letnej škole slovenského jazyka a kultúry63 – 66
SERAFÍNOVÁ DanušaSasistická krajina žurnalistickým perom69 – 77
MISTRÍK MilošJozef Mistrík a Studia Academica Slovaca z pohľadu syna78 – 83
SABOL JánEppur si mouve84
SABOL JánMaterinská reč85
SABOL JánSkielka z mozaiky SASu85 – 87
SABOLOVÁ OľgaMoje začiatky na Letnom seminári slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca88 – 89
SABOL Ján S.Spomienky na SAS90 – 92
KLESCHTOVÁ ZuzanaSAS – škola srdca a nadšenia93 – 94
BOZZI SergioTakmer historické postrehy netypického slovakistu95 – 97
DORČA VladimírStudia Academica Slovaca, ukradnuté koleso, spotená brigadírka a sťahovanie Slovákov98 – 102
SAUVALLE MichèleSpomienky na leto – SAS 2001, 2002, 2003103
HYNČICA PavelStredná Európa na SASe104 – 105
VENTI SimonaLetná škola európskosti a života106 – 109
JAROSCH GüntherSAS – kúzelník110
MEDVIĎOVÁ‐PACHOMOVÁ SvitlanaŠtát SAS111
Číslo 34/2005Letná škola 41Stiahnuť
ABRAHÁMOVÁ EvaŠpecifiká legislatívneho textu01/11/20
BOSÁK JánDynamika subštandardov21 – 28
DOLNÍK JurajInterpretácia emócií a citov prostredníctvom jazyka. Príklad: Ako interpretujú Slováci svoj hnev?29 – 42
MLACEK JozefAko sa uplatňuje slovo vo frazeológii43 – 64
ORGOŇOVÁ Oľga – BAKOŠOVÁ JanaAdaptácia neologizmov ako jeden z aspektov ich včleňovania do systému slovenčiny65 – 102
PEKAROVIČOVÁ JanaK dynamike administratívnej komunikácie103 – 120
SEDLÁKOVÁ MariannaFonologický systém slovenčiny a výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka121 – 138
SKLADANÁ JanaHistorický slovník slovenského jazyka 139 – 150
ŠTEFÁNIK JozefÚstne a písomné prejavy študentov slovenského jazyka151 – 164
TIBENSKÁ EvaZákladné zásady didaktiky a metodiky vyučovania morfológie slovenčiny ako cudzieho jazyka165 – 173
BLAŽENCOVÁ ĽubicaInterpretácia vybraných textov spevníka Cantus Catholici. Venované 350. výročiu vydania prvého tlačeného katolíckeho spevníka177 – 196
BOKNÍKOVÁ AndreaNámet kúpania v slovenskom umení 60. rokov 20. storočia197 – 228
ČÚZY LadislavTopos Piešťan v prózach Dušana Dušeka229 – 238
KÁKOŠOVÁ ZuzanaIvan Bukovčan (1921 - 1975) v kontexte slovenskej drámy 50. - 70. rokov 20. storočia239 – 254
KRČMÉRYOVÁ EleonóraMladá próza po roku 1989255 – 268
KROČANOVÁ‐ROBERTSOVÁ DagmarBoh a človek v ideovej dráme štyridsiatych rokov 20. storočia269 – 286
TKÁČIKOVÁ EvaLiterárny vedec Stanislav Šmatlák287 – 294
VOJTECH MiloslavJozef Ignác Bajza (1755 - 1836), básnik, prozaik, polemik. Venované 250. výročiu narodenia295 – 312
VRÁBLOVÁ TimoteaŠpecifiká evanjelickej duchovnej piesňovej tvorby na Slovensku v 17. storočí (Cithara Sanctorum)313 – 328
BAĎURÍK JozefMiesto trnavskej univerzity (1635 - 1777) v rozvíjaní vzdelania a kultúry na Slovensku331 – 346
FEKETE VladislavaSúčasný stav a trendy v slovenskom divadle347 – 356
HLÔŠKOVÁ HanaWollmanovská zberateľská akcia a jej význam pre folkloristiku na Slovensku357 – 366
MACHO PeterM. R. Štefánik a A. Hlinka v básnických a komemoratívnych textoch. Historická osobnosť ako národný symbol a jeho štylizácia367 – 396
MISTRÍK MilošKontinuita a diskontinuita slovenského divadla397 – 408
MLYNKA Ladislav"K metóde ""slova a veci"" v etnológii"409 – 418
ŠKOVIEROVÁ ZitaŠkola, učiteľ a žiacke zvyky na slovenskej dedine do prvej polovice 20. storočia419 – 432
Číslo 35/2006Letná škola 42Stiahnuť
DOLNÍK JurajSúčasný jazykovokultúrny svet Slovákov01/11/24
KAPUSTOVÁ MonikaSémantické pole farieb a farebných odtieňov v slovenčine25 – 41
MLACEK Jozef"Opozícia ""svoje - cudzie"" v zrkadle slovenskej frazeológie"43 – 60
ONDREJOVIČ Slavomír – KRUPA ViktorK jazykovej situácii a jazykovej legislatíve na Slovensku61 – 74
ORGOŇOVÁ Oľga – BOHUNICKÁ AlenaJazykový obraz Slovenska na báze reklamy75 – 89
SEDLÁKOVÁ MariannaPrirodzený fonologický systém a vitálnosť jazyka91 – 103
SOKOLOVÁ MiloslavaRadixy, ich alomorfy a varianty v slovenčine105 – 120
ŠTEFÁNIK Jozef – SPIŠIAKOVÁ MáriaSlovenčina a španielčina vo vzťahu k dvojjazyčnosti121 – 139
TIBENSKÁ EvaEkonomizácia v oblasti syntaktickej stavby slovenského jazyka141 – 151
BAĎURÍK JozefStredoeurópsky humanista Ján Jesenius-Jesenský (1566-1621)155 – 164
BOKNÍKOVÁ AndreaK motívom slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia165 – 189
HAMAR JurajK štruktúre komického obrazu v slovenskej ľudovej piesni191 – 208
KÁKOŠOVÁ ZuzanaPodoby slovenskej literatúry v 16. storočí209 – 227
KRULÁKOVÁ AnnaO jednej téme v dráme 50. a 60. rokov 19. storočia229 – 247
KROČANOVÁ‐ROBERTSOVÁ DagmarBad Blood, Beauty and Violence249 – 263
SERAFÍNOVÁ DanušaKomerčná inzercia v slovenských denníkoch a týždenníkoch v 20. a 30. rokoch 20. storočia265 – 292
VOJTECHOVÁ EvaOd komického k tragickému293 – 305
TKÁČIKOVÁ EvaKarol Kuzmány, Ľudovít Štúr a evanjelický Zpěvník307 – 316
ZAMBOR JánInterpretácia básne Jána Stacha Svadobná cetsa317 – 333
VOJTECH MiloslavPodoby a modifikácie ideálu slovanskej vzájomnosti v slovenskej obrodeneckej literatúre337 – 350
ČÚZY LadislavSlovanstvo ako súčasť myšlienkových koncepcií Ľudovíta Štúra351 – 364
BEŇOVÁ JulianaSlovanský vklad do súčasnej európskej drámy365 – 380
CHALUPKA ĽubomírRecepcia hudby Leoša Janáčka v slovenskej skladateľskej tvorbe po roku 1945381 – 392
ŠKOVIEROVÁ ZitaDnes ja tebe - zajtra ty mne393 – 408
MLYNKA LadislavVodný mlyn a jeho terminológia v slovenčine a v slovanských jazykoch409 – 422
ŽIGO PavolMedzinárodný slavistický projekt Slovanský jazykový atlas423 – 434
MRAČNÍKOVÁ RenátaKategórie životnosti a mužskej osoby v západoslovanských jazykoch435 – 450
NÁBĚLKOVÁ MiraSlovenčina v súčasnom českom prostredí451 – 464
PEKAROVIČOVÁ JanaSlovenčina v slovanskom kontexte465 – 476
PEKAROVIČOVÁ JanaSlavic Networking477 – 486
Číslo 36/2007Letná škola 43Stiahnuť
PEKAROVIČOVÁ JanaAko profesor Jozef Mlacek tvaroval letnú školu Studia Academia Slovaca01/09/16
DOLNÍK JurajZáklad interkultúrneho porozumenia19 – 30
DUDOK MiroslavKomunikatívne vedomie v slovenčine a blízkych (južnoslovanských) jazykoch31 – 44
KAPUSTOVÁ MonikaPsycholingvistický princíp vo vyučovaní didaktiky cudzieho jazyka45 – 58
MRAČNÍKOVÁ RenátaPrejavy gramatickej kategórie životnosti v západoslovanských jazykoch59 – 74
MÚCSKOVÁ GabrielaO pomenovaní planét slnečnej sústavy v pamiatkach z 18. a 19. storočia75 – 84
ONDREJOVIČ SlavomírStoročnica Henricha Barteka85 – 90
ORGOŇOVÁ Oľga – BOHUNICKÁ AlenaObsahové, pragmatické a jazykové východiská recepcie súčasného politického diskurzu na Slovensku91 – 110
PANČÍKOVÁ MartaZradné slová v slovanských jazykoch111 – 120
SABOL JánSymetria a asymetria rytmotvorných prvkov121 – 126
SEDLÁKOVÁ MariannaStopy fonologického vývoja v súčasnom pravopise slovenčiny127 – 138
TIBENSKÁ EvaPrenikanie cudzích jazykových prvkov do slovenčiny139 – 156
ŽIGO PavolVývin substantívnej deklinácie v širších slovanských súvislostiach157 – 167
CSIBA KarolPodoba priestoru v próze Jána Johanidesa171 – 180
ČÚZY LadislavFenomén Jaroslava Blažková181 – 194
FARKAŠOVÁ EtelaFilozofické aspekty literatúry alebo O niektorých aspektoch vzťahu filozofie a literatúry195 – 204
KÁKOŠOVÁ ZuzanaRealizmus a modernizmus v dramatickej tvorbe Ivana Stodolu205 – 220
KRULÁKOVÁ AnnaNázory na román v období romantizmu221 – 236
KROČANOVÁ‐ROBERTSOVÁ DagmarPôsobenie spisovateľa Gejzu Vámoša v kontextoch medzivojnového obdobia237 – 248
SABOLOVÁ OľgaEtické a estetické v (slovenskej) literatúre249 – 256
SERAFÍNOVÁ DanušaTerézia Vansová a Dennica257 – 270
VOJTECH MiloslavBásnik v spomienkach literárneho historika. Pavol Országh Hviezdoslav a Albert Pražák271 – 284
VOJTECHOVÁ EvaRevízia slovenskej komédie jedného desaťročia. Slovenská komédia v rokoch 1935 - 1945285 – 298
ZAMBOR JánInterpretácia básne Miroslava Válka Len tak299 – 312
BAĎURÍK JozefAlma mater Selmiciensis. K výročiu prvej vysokej školy baníckej na svete v Banskej Štiavnici z roku 1762315 – 324
HLÔŠKOVÁ HanaAndrej Kmeť o folklóre, folklór o Andrejovi Kmeťovi325 – 344
CHALUPKA ĽubomírFenomén baladickosti v slovenskej hudobnej tvorbe 20. storočia345 – 356
LUKAČKA JánPočiatky kristinizácie naddunajských Slovanov vo svetle archeologických nálezov z Bojnej357 – 364
MALOVECKÁ MilotaCesty k poznaniu vlastnej minulosti. Kritické dejepisectvo na Slovensku v 18. storočí365 – 378
MLYNKA LadislavSlovensko a svetové kultúrne dedičstvo379 – 394
PODRIMAVSKÝ MilanPolitik Jozef Miloslav Hurban (1817 - 1888)395 – 408
SEGEŠ VladimírGenéza niest na Slovensku409 – 428
ZIGO MilanFilozofia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia429 – 442
Číslo 37/2008Letná škola 44Stiahnuť
PEKAROVIČOVÁ JanaAko docent Peter Baláž profiloval slovenčinu ako cudzí jazyk. Kontinuita a novátorstvo v teórii i praxi01/09/16
DOLNÍK JurajSlováci v česko-maďarsko jazykovom kontexte19 – 31
ĎURČO PeterViacjazyčná frazeologická databáza33 – 43
MLACEK JozefIntertextovosť a jej interpretácia v nitrianskej škole45 – 53
ORGOŇOVÁ Oľga"Okazionalizmy v idiolekte ""Slováka člováka"" Júliusa Satinského"55 – 62
ONDREJOVIČ SlavomírJe slovenčina v ohrození?63 – 75
SABOL JánJazykovedné dielo akademika Ľudovíta Nováka77 – 88
ŽIGO PavolSlovanský jazykový atlas - zdroj poznatkov nielen o dnešnom Slovensku v (stredo)európskom slovanskom kontexte89 – 96
CSIBA KarolObraz literárnej pamäte v prózach Jána Johanidesa (Trestajúci zločin, Hmla na našej trpezlivosti)99 – 108
KÁKOŠOVÁ ZuzanaObraz Turka v slovenskej literatúre 16. a 17. storočia109 – 126
PÁCALOVÁ JanaPavol Dobšinský v dejinách slovenskej rozprávky127 – 140
KROČANOVÁ‐ROBERTSOVÁ DagmarZáhrada a Pierot. O invenčnosti a konvenčnosti v diele Gejzu Vámoša141 – 152
VOJTECH MiloslavMilan Pišút a literatúra slovenského národného obrodenia153 – 163
ZAMBOR JánO Rúfusovej obraznosti165 – 185
BAĎURÍK JozefKráľovské mestá na Malokarpatskej vínnej ceste189 – 202
BOTÍK JánMultietnické Slovensko a jeho kultúrna mnohotvárnosť203 – 216
BUNČÁK JánNáboženská viera na Slovensku v európskom porovnaní217 – 232
CHALUPKA ĽubomírOsobnosť a dielo slovenského skladateľa Eugena Suchoňa233 – 242
MALOVÁ DarinaPolitika na Slovensku v stredoeurópskom kontexte. Od čiernej diery k tatranskému tigrovi?243 – 256
SERAFÍNOVÁ Danuša – VATRÁL JozefMediálne právo na Slovensku - história a súčasnosť257 – 267
ŠKVARNA DušanStredoeurópsky kontext slovenských politických úsilí v roku 1848269 – 280
Číslo 38/2009Letná škola 45Stiahnuť
PEKAROVIČOVÁ JanaAko docent Miloslav Darovec zasväcoval sasistov do tajov slovenčiny01/11/18
PEKAROVIČOVÁ JanaAko profesor Ján Sabol odklínal sasistom jazyk, pieseň a báseň19 – 28
BAĎURÍK JozefZakladateľské a profilujúce osobnosti na historických katedrách UK v Bratislave do roku 1950. K 90. výročiu jej vzniku29 – 38
BOKNÍKOVÁ AndreaObraz sveta a prírody v poézii Milana Rúfusa39 – 58
CSIBA KarolMemoárová próza – oslabená garancia identity59 – 68
ČÚZY LadislavŽena medzi étosom a erosom. Úvaha o jednej tematickej zložke prozaického diela Margity Figuli69 – 78
DOBIÁŠ RudolfBásnici za mrežami79 – 92
DOLNÍK JurajK slovenskej kultúrnej identite (vo vzťahu k spisovnému jazyku)93 – 102
FARKAŠOVÁ EtelaHľadanie a utváranie identity vo vzťahoch. Pohľad na vybrané diela súčasných slovenských autoriek103 – 114
GBÚR JánHviezdoslavova dráma vo vývinových premenách slovenskej dramatickej tvorby v období realizmu a moderny115 – 130
CHALUPKA ĽubomírSlovenská hudba 20. storočia ako európsky fenomén131 – 138
JAKUBÍKOVÁ KornéliaVýznam kultúry, jazyka a náboženstva pre etnickú identifikáciu139 – 144
KÁKOŠOVÁ ZuzanaObraz ženy v staršej slovenskej literatúre145 – 166
KODAJOVÁ DanielaSlová ako stavebný materiál pri budovaní národa. Literárne práce a národné podujatia – oslavy a pohreby národovcov167 – 184
KOVÁČIK ĽubomírDramatický, spektakulárny a rituálny rozmer Bottovej poézie185 – 196
KREKOVIČOVÁ EvaK problematike etnokultúrnych hraníc a regiónov. Slovenské koledy v stredoeurópskych kontextoch197 – 206
MLYNKA LadislavDrevené kostoly na Slovensku (Konfesionálne, etnické a kultúrne kontexty)207 – 220
NÁBĚLKOVÁ MiraSlovenčina a čeština – blízke „cudzie“ jazyky?221 – 238
PODOLAN PeterGenerácia Všeslávie a jej koncepcia slovanského národa239 – 254
RAKŠÁNYIOVÁ JanaPreklad ako interkultúrna mediácia255 – 268
KROČANOVÁ‐ROBERTSOVÁ DagmarTragický hrdina v Barčovej a Králikovej dráme 40. rokov 20. storočia269 – 278
SABOL JánHviezdoslavov verš v priesečníku vzťahov romantickej a realistickej balady279 – 288
SABOLOVÁ OľgaHviezdoslavove básnické skladby s biblickými námetmi289 – 296
SEDLÁKOVÁ MariannaSvedectvo frazeológie o univerzálnom poznávaní sveta zmyslami297 – 306
SERAFÍNOVÁ Danuša – VATRÁL JozefTransformácia periodickej tlače na Slovensku po roku 1989307 – 318
ZAMBOR JánInterpretácia troch básní Miroslava Válka z druhej polovice šesťdesiatych rokov319 – 334
ZVARA VladimírNávraty k Suchoňovej Krútňave335 – 350
BALLEK LadislavReflexia súčasných česko-slovenských vzťahov351 – 362
Dekáda 2010 ‐ 2019
Číslo 39/2010Letná škola 46Stiahnuť
BAĎURÍK JozefK počiatkom reformácie na Slovensku. 400. výročie Žilinskej synody - zavŕšenie cirkevnej organizácie evanjelickej cirkvi a. v.01/07/16
BOKNÍKOVÁ AndreaK autoštylizáciám slovenských poetiek 20. storočia17 – 39
CSIBA KarolSpomienkové rozprávanie Hany Gregorovej41 – 50
ČÚZY LadislavJarošova angažovanosť z konca storočia51 – 59
DOLNÍK JurajKultové objekty v slovenskom jazykovom prostredí61 – 74
GBÚR JánMartin Kukučín - epik ahasverovského osudu75 – 88
CHALUPKA ĽubomírFenomén rapsodickosti v slovenskej hudbe 20. storočia89 – 96
KROČANOVÁ‐ROBERTSOVÁ DagmarPeter Karvaš: Milý pán Hálka. Interpretácia novely a porovnanie jej dvoch textových variantov107 – 120
MLYNKA LadislavPamiatky európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku a ich kultúrno-historické súvislosti121 – 134
MUZIKOVÁ KatarínaKonštituovanie spisovného jazyka a formovanie slovenského národa135 – 146
ONDREJOVIČ SlavomírJán Horecký a súčasná slovenská jazykoveda147 – 154
ORGOŇOVÁ Oľga – SEDLÁČKOVÁ ZuzanaEtnokultúrny základ reči slovenskej mládeže155 – 164
PARÍKOVÁ MagdalénaJedna etapa v spoločných dejinách dvoch etník. Reflexia etnokultúrnych a sociálnych kontextov reemigrácie Slovákov z Maďarska pred šiestimi desaťročiami165 – 174
ROHÁČ JurajTrnava - výzamné stredisko domáceho i zahraničného obchodu v stredoveku175 – 188
SABOL Ján – SABOLOVÁ OľgaJazykovo-estetické parametre prózy Stanislava Rakúsa189 – 206
SEDLÁKOVÁ MariannaSlovenské nárečia v súčasnej komunikačnej praxi207 – 214
SEGEŠ VladimírSlováci v habsburskej armáde - aspekt etnicity a identity215 – 226
SERAFÍNOVÁ Danuša – VATRÁL JozefŠoltésovej Živena v roku 1910227 – 234
ŠKOVIERA DanielPietas docta. Profil humanistu Leonarda Stöckela235 – 246
VOJTECH MiloslavLiterárny historik Jaroslav Vlček a utváranie modernej slovenskej literárnej historiografie247 – 258
ZAMBOR JánInterpretácia básne Jána Stacha Číhanie259 – 268
ŽIGO PavolPomenovanie rodinných vzťahov v slovenčine z hľadiska etnokultúrnej identity269 – 283
Číslo 40/2011Letná škola 47Stiahnuť
PEKAROVIČOVÁ JanaAko profesor Jozef Mistrík profiloval Studia Academica Slovaca. Od dorozumievania k medzikultúrnemu porozumeniu11 – 20
PEKAROVIČOVÁ Jana – BOTÍKOVÁ MartaAko docent Ladislav Mlynka zanietene propagoval sasistom národnú kultúru21 – 25
BAĎURÍK Jozef300. výročie zavŕšenia stavovských bojov proti Habsburgovcom27 – 34
BENDÍK MartinKontexty divadelných a hudobnodivadelných začiatkov v Prešporku – Bratislave35 – 47
BOKNÍKOVÁ AndreaPrínos Trnavskej skupiny (konkretistov): novátorstvo v básnickom zobrazení príbehov48 – 65
CSIBA KarolPojem identita v prózach Petra Macsovszkého66 – 75
DAROVEC PeterPavel Vilikovský – stredoeurópsky slovenský spisovateľ77 – 86
DOLNÍK JurajJazyk – človek – kultúra – spoločnosť (Výskumný program v slovenskom kultúrnom prostredí)87 – 100
HOLLÝ KarolMemorandum národa slovenského ako historiografický prameň101 – 114
HORVÁTH MilošAktuálne vývojové trendy a defekty v slovenskej žurnalistike115 – 124
CHALUPKA ĽubomírHumanistické posolstvo opernej tvorby Jána Cikkera (K 100. výročiu narodenia skladateľa)125 – 136
KAČÍREK ĽubošSpomienky na Juraja Fándlyho137 – 147
KÁKOŠOVÁ ZuzanaPohľady na súčasnú slovenskú drámu149 – 164
KODAJOVÁ DanielaNárodné oslavy – manifestácia slovacity165 – 180
KONEČNÝ MiloslavPremeny epigramu od humanizmu po Jána Kollára181 – 195
LUKAČKA JánHistorické súvislosti a význam Zoborskej listiny z roku 1111197 – 200
MLACEK JozefK niektorým aspektom aktualizovania biblicky motivovaných frazém v súčasnej komunikácii201 – 211
MOŠAŤOVÁ MichaelaO koncepte supletívnosti v morfologickej rovine slovenského jazyka213 – 224
ONDREJOVIČ SlavomírLingvistická encyklopedistika a profesor Jozef Mistrík225 – 231
ORGOŇOVÁ Oľga – BOHUNICKÁ AlenaKultúrny obraz verbálnych prejavov slovenskej mládeže alebo Vtáka poznáš po perí, človeka po reči233 – 245
PARÍKOVÁ MagdalénaMigrácia Slovákov na Dolnú zem247 – 258
SABOL Ján – SABOLOVÁ OľgaFonologické podnety výskumu protikladu a kontrastu v umeleckom texte259 – 265
SEDLÁKOVÁ MariannaSociolingvistická sonda do používania honoratívu v bežnej komunikácii v slovenčine267 – 275
SERAFÍNOVÁ DanušaZ histórie periodík s názvom „slovenské“ z obdobia monarchie a prvej ČSR277 – 290
ŠPANOVÁ EvaSmiech či výsmech? Typologická charakteristika veselohry a satiry291 – 303
VAŇKO JurajAko sa hýbu či nehýbu slovenské pády (Dynamika v pádovej sústave slovenčiny)305 – 318
VAŠŠ MartinSlovenská otázka v období prvej ČSR (1918 – 1938)319 – 335
VOJTECH MiloslavK počiatkom literárnovednej slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave337 – 348
Číslo 41/2012Letná škola 48Stiahnuť
BARTKOVÁ VieraReflexia výtvarnej kultúry v slovenskom národnom obrodení13 – 34
CSIBA KarolTri historické prózy Jána Johanidesa (Marek koniar a uhorský pápež, Slony v Mauthausene, Najsmutnejšia oravská balada)35 – 43
ČÚZY LadislavCestičkami súčasnej prózy. Marginálna úvaha nad štyrmi knihami, ktoré vyšli len nedávno (M. Kompaníková, M. Zelinka, V. Šikulová, M. Hvorecký)45 – 54
DOLNÍK JurajSociálne významy spisovnej slovenčiny55 – 66
DUŠÍKOVÁ AnikóChalupkov nemecký román na ceste k čitateľovi – v kontexte interpretačných stratégií67 – 86
HORVÁTH MilošK extenzii a intenzii pojmov (termínov) žurnalistika a publicistika87 – 94
HUČKOVÁ DanaMalomestský žáner v slovenskej literatúre na prelome 19. a 20. storočia95 – 104
CHALUPKA ĽubomírSlovenská hudobná veda v medzinárodných súvislostiach105 – 112
KÁKOŠOVÁ ZuzanaEmblém v žánrovom systéme poézie 16. a 17. storočia113 – 135
KONEČNÝ MiloslavStredoveké kroniky a Slovensko137 – 145
KROČANOVÁ ROBERTS DagmarBožia hra a ľudské hry. Interpretácia súboru noviel Františka Švantnera Dáma147 – 164
KRULÁKOVÁ AnnaZáborského východiská z útrap z rozumu165 – 177
PÁCALOVÁ JanaOd rozprávok k alegórii národného života179 – 191
PAŠTÉKOVÁ JelenaSlovenské filmové vlnenie193 – 212
PEKAROVIČOVÁ Jana – TRUBAČOVÁ Lucia AnnaZdvorilosť v interkultúrnom kontexte213 – 223
SABOL JánK problematike vzťahu poézie a prózy225 – 232
SEDLÁKOVÁ MariannaArtikulačne a akusticky motivované slová v slovenčine z vývinového hľadiska233 – 245
ZAMBOR JánLyrika ako fascinácia bytím247 – 263
ŽIGO PavolPercepcia pri storočnici profesora Eugena Paulinyho265 – 280
BAĎURÍK Jozef – BENKOVÁ EvaTajomný panovník na stredoeurópskych trónoch Rudolf II. Habsburský (1552 – 1612)283 – 293
KAČÍREK ĽubošPrínos Novej školy (1868 – 1875) pre formovanie národného hnutia v 60. a 70. rokoch 19. storočia295 – 312
KODAJOVÁ DanielaOslavovanie Karola Kuzmányho a Štefana Moysesa. Modelovanie obrazu národného hrdinu prostredníctvom osláv313 – 325
MACHO PeterOslavy 150. výročia prvej kodifikácie spisovnej slovenčiny v Trnave v roku 1937327 – 341
VAŠŠ MartinSlovenská umelecká bohéma v európskom kultúrnom kontexte343 – 357
Číslo 42/2013Letná škola 49Stiahnuť
ZAMBOR JánO Proglase a jeho slovenských básnických prekladoch13 – 38
BEŇOVÁ KatarínaCyril a Metod vo výtvarnom umení 19. storočia na Slovensku39 – 58
VOJTECH MiloslavCyrilo-metodská tradícia v perspektíve obrodeneckého historizmu. Epos Jána Hollého Cirillo-Metodiada59 – 76
KROČANOVÁ DagmarPohľady na slovanskú minulosť v slovenskej próze prvej polovice štyridsiatych rokov 20. storočia77 – 87
KÁKOŠOVÁ ZuzanaSlovenská dráma 20. storočia a téma Veľkej Moravy89 – 99
LENGOVÁ JanaCyrilo-metodská tradícia v slovenskej hudobnej kultúre 19. a 20. storočia101 – 111
SERAFÍNOVÁ DanušaPeriodiká Cyril a Metod a ich miesto v dejinách slovenskej žurnalistiky113 – 123
DOLNÍK JurajČeština ako necudzí jazyk v slovenskom prostredí127 – 138
NÁBĚLKOVÁ MiraKomunikačný obraz česko-slovenských lexikálnych diferencií – svedectvo internetu139 – 167
PEKAROVIČOVÁ JanaAko rozumejú zahraniční slovakisti češtine a zahraniční bohemisti slovenčine. Projekt receptívnej znalosti blízkeho jazyka169 – 180
ORGOŇOVÁ Oľga – BOHUNICKÁ AlenaKognitívna štylistika: interpretácia metafor zániku Česko-Slovenska181 – 195
HORVÁTH MilošKultúrne identifikátory vo vybraných esejistických textoch Milana Rúfusa a Tomáša Halíka197 – 207
DAROVEC PeterDve literatúry po dvadsiatich rokoch. Súčasná slovenská a česká literatúra – vzťahy, paralely, rozdiely209 – 217
CSIBA KarolOzvena 50. rokov v slovenskej a českej literatúre. Poznámky k paralelám próz Jána Johanidesa a Antonína Bajaju219 – 227
CHALUPKA ĽubomírČesko-slovenské hudobno-kultúrne vzťahy z vývojového hľadiska229 – 244
HLÔŠKOVÁ HanaObraz zbojníka – od ľudového k národnému hrdinovi247 – 256
MIKULA ValérVitalistická tvár Dominika Tatarku257 – 267
ZAMBOR JánInterpretácia básne Miroslava Válka Dejiny trávy269 – 283
KAČÍREK ĽubošMatúš Čák-Trenčiansky – posledný slovenský bán? Národno-historické názory Jozefa Hložanského v národotvornom myslení 60. a 70. rokov 19. storočia285 – 299
MLACEK JozefVoda v slovenskej frazeológii a frazeografii301 – 311
ŽIGO PavolSubstantívna deklinácia – samostatný problém (nielen) Slovanského jazykového atlasu313 – 323
BARTKOVÁ VieraUmelecká kultúra Košíc325 – 344
Číslo 43/2014Letná škola 50Stiahnuť
MIČIETA KarolPríhovor rektora Univerzity Komenského7 – 8
PEKAROVIČOVÁ Jana – VOJTECH MiloslavNa úvod k 43. zväzku zborníka Studia Academica Slovaca7 – 12
BOTIKOVÁ Marta – KOTSCH RichardPrvá svetová vojna v spomienkach a v pamäti13 – 27
CSIBA KarolPoznámky k literárnokritickým reflexiám románu Živý bič. Ohlasy na beletriu a publicistiku Mila Urbana28 – 41
ČÚZY LadislavTematizácia motívu 1. svetovej vojny v „Krčméryho“ Slovenských pohľadoch42 – 56
CHALUPKA ĽubomírInter arma (non) silent Musae – slovenská hudba v rokoch 1. svetovej vojny57 – 68
KROČANOVÁ DagmarTematizácia prvej svetovej vojny v krátkej próze medzivojnového obdobia69 – 92
SZENTESIOVÁ LenkaDve podoby legionárskych spomienok (Janko Jesenský a Mikuláš Gacek)93 – 111
VAŠŠ MartinSpomienky predstaviteľov slovenskej umeleckej bohémy na ich službu v rakúsko-uhorskej armáde počas prvej svetovej vojny112 – 134
BILČÍK Vladimír – MALOVÁ DarinaSlovensko a Európska únia – reflexia politického diskurzu137 – 158
BOKNÍKOVÁ Andrea„Neznáme“ poetky z 30. a 40. rokov 20. storočia. Kapitola z dejín slovenskej poézie a literárnej kultúry159 – 178
DOLNÍK JurajCudzosť v slovenskom prostredí179 – 195
HLÔŠKOVÁ HanaVedecko-pedagogické dielo profesora Jána Michálka v kontexte bádania o ľudovej próze na Slovensku196 – 216
HORVÁTH MilošTelevízne reality show a ich vplyv na jazykovú situáciu na Slovensku217 – 230
KAČÍREK ĽubošSlovenské múzejníctvo v 19. a 20. storočí231 – 245
KAMENÁROVÁ RenátaKomunikatívny prístup ku gramatike slovenčiny ako cudzieho jazyka v sérii učebníc Krížom-krážom246 – 260
KRULÁKOVÁ AnnaLaskomerského cesty do Talianska261 – 279
MISTRÍK ErichKorene a tradície slovenskej kultúry v európskom kontexte280 – 293
MISTRÍK MilošDuálny systém vysielania na Slovensku a jeho problémy294 – 301
ORGOŇOVÁ Oľga – BOHUNICKÁ Alena – FARAGULOVÁ AlenaMedzi črepinami trinástej komnaty rómskeho diskurzu (etnolingvisticko-xenologická interpretácia)302 – 316
RÁCOVÁ AnnaRómčina v slovenskom jazykovom a spoločensko-historickom kontexte: jej podoby a funkcie317 – 331
ŽIGO PavolKategórie aspekt – tempus – modus a topológia deja332 – 347
PEKAROVIČOVÁ JanaSlovenský jazyk a jeho etnokultúrna reflexia v zborníkoch Studia Academica Slovaca v poslednom desaťročí (2004 – 2013)351 – 371
KÁKOŠOVÁ ZuzanaStaršia slovenská literatúra v zborníkoch Studia Academica Slovaca (1972 – 2013)372 – 383
VOJTECH MiloslavSlovenská literatúra a jej literárnovedná reflexia v zborníkoch Studia Academica Slovaca v poslednom desaťročí (2004 – 2013)384 – 403
BENKOVÁ EvaReflexia modernej slovenskej historiografie v zborníkoch Studia Academica Slovaca404 – 423
BOTIKOVÁ MartaUplynulé desaťročie etnologických príspevkov v zborníkoch Studia Academica Slovaca (2004 – 2013)424 – 432
Špeciál 201450 rokov Studia Academica Slovaca v premenáchStiahnuť
ŠUŠOL JaroslavPríhovor dekana Filozofickej fakulty UK9 – 11
PEKAROVIČOVÁ JanaStudia Academica Slovaca v premenách12 – 23
PEKAROVIČOVÁ Jana – HARGAŠOVÁ ZuzanaKalendárium Studia Academica Slovaca24 – 25
MLACEK JozefNiekoľko nazretí do histórie jubilujúceho SASu29 – 38
SABOL JánStudia Academica Slovaca ako inšpirácia a vzpruha39 – 43
ZAMBOR JánSom prívržencom tohto inštitútu44 – 48
ŠPANOVÁ EvaTajomstvo tajomníka SAS49 – 55
HOCHEL BraňoSpomienky lektora a zástupcu riaditeľa56 – 60
CHALUPKA ĽubomírPohľady na slovenskú hudbu pre frekventantov Studia Academica Slovaca (zopár postrehov)61 – 65
ŠTUPÁKOVÁ VieraSAS - moja cesta k diplomacii66 – 70
SEDLÁKOVÁ MariannaTrikrát utopená v ČASe71 – 77
SABOLOVÁ Oľga"Sasistické komunikačné ""ty-vykanie"""78 – 80
REJDOVJANOVÁ EvaSAS - nezabudnuteľná kapitola môjho života (Spomienky vážne i nevážne jednej sasistickej pralektorky)81 – 86
VAJIČKOVÁ MáriaStretnutia so SASom - aspekty pohľadu na SAS87 – 89
DUČÁKOVÁ HedvigaSAS, škótska svadba a iné90 – 95
KRCHOVÁ ZuzanaSAS - keď recidíva neznamená deviáciu96 – 98
ORIEŠČIKOVÁ JanaFamiliárny kruh na kurzoch letnej školy SAS 2012 a 201399 – 101
ANOCA Dagmar MáriaSpomienky na SAS102 – 104
ISHIKAWA AkihiroZážitky na SASe - pomník mojej mladosti105 – 109
KYPPÖ AnnaStudia Academica Slovaca a Fínsko110 – 113
PANAJOTOV VeličkoSpomienky na SAS114 – 117
LUŢĂ Marilena FeliciaVedľajší efekt Studia Academica Slovaca118 – 120
HAMMEL RobertLetovanie so slovenčinou: spomienky jedného Staršieho a Spokojného sasistu121 – 124
SPYRKA LucynaSpomienky na letnú školu SAS125 – 128
KOPANIC Michael J.Dobrodružné zážitky na SASe129 – 130
GROß SteffenStudia Academica Slovaca - môj prvý výhľad do slobody131 – 132
LIANG PODSTAVEK ChenSpomienky na SAS mi ostanú navždy v srdci133 – 136
RUPRECHT Carla ĽubicaSpomienka z pobytov na letnej škole SAS137 – 140
SHLIKHUTKA NataliaStudia Academica Slovaca - oknom do sveta141 – 142
PETROVA ElenaSAS mojimi očami143 – 144
KONDRATENKO NataliaSpomienky na SAS145
LIPNIEWICZ JoannaMoje spomienky na letnú školu SAS 2008146 – 147
PEKAROVIČOVÁ Jana – HARGAŠOVÁ ZuzanaZoznam členov vedenia a pracovníkov Studia Academica Slovaca (1965 - 2013)151 – 152
PEKAROVIČOVÁ Jana – HARGAŠOVÁ ZuzanaLektori letnej školy Studia Academica Slovaca (1965 - 2013)153 – 156
PEKAROVIČOVÁ Jana – HARGAŠOVÁ ZuzanaPomocní asistenti / sprievodcovia letnej školy SAS (1965 - 2013)157 – 161
PEKAROVIČOVÁ Jana – HARGAŠOVÁ ZuzanaZoznam autorov a príspevkov uverejnených v zborníkoch SAS (1972 - 2013)162 – 222
PEKAROVIČOVÁ Jana – HARGAŠOVÁ ZuzanaPublikácie Studia Academica Slovaca223 – 225
PEKAROVIČOVÁ Jana – HARGAŠOVÁ ZuzanaProjekty Studia Academica Slovaca226 – 230
PEKAROVIČOVÁ Jana – HARGAŠOVÁ ZuzanaOcenenia pracovníkov a spolupracovníkov SAS231
PEKAROVIČOVÁ Jana – HARGAŠOVÁ ZuzanaSpomienka na bývalých pracovníkov a spolupracovníkov SAS232
Číslo 44/2015Letná škola 51Stiahnuť
PEKAROVIČOVÁ Jana – VOJTECH MiloslavNa úvod k 44. zväzku zborníka Studia Academica Slovaca07 – 09
BEŇOVÁ JulianaĽudovít Štúr na javiskách profesionálnych slovenských divadiel13 – 30
CSIBA KarolĽudovít Štúr ako téma v medzivojnovej publicistike - interpretácia vybraných publicistických textov31 – 44
DOLNÍK JurajKultúrno-jazykový obraz Slovanov a Slovákov v diele Ľudovíta Štúra45 – 60
HORVÁTH MilošObraz Ľudovíta Štúra na podklade kultúrnej interpretácie vybraných esejistických profilov Alexandra Matušku61 – 74
ŠKVARNA DušanĽudovít Štúr a modernizácia slovenskej spoločnosti pred rokom 184875 – 93
ŽIGO PavolAmbície Štúrovho jazykového prototypu94 – 108
ČÚZY LadislavMotív druhej svetovej vojny v prozaickej tvorbe Ladislava Ťažkého111 – 124
FILOVÁ EvaInternacionálny charakter Slovenského národného povstania vo filmovej krátkometrážnej tvorbe 1945 – 1989125 – 136
HLÔŠKOVÁ HanaDruhá svetová vojna ako téma folklóru a folkloristiky na Slovensku137 – 151
CHALUPKA ĽubomírK vývoju slovenskej hudobnej kultúry v rokoch 2. svetovej vojny152 – 179
KROČANOVÁ DagmarVojnová a povstalecká téma v Karvašovej dráme Polnočná omša180 – 193
KAMENÁROVÁ RenátaSubstantívne vzory a deklinačný systém v slovenčine z lingvodidaktického hľadiska197 – 217
MOŠAŤOVÁ Michaela – ŠPANOVÁ EvaLingvodidaktické aspekty klasifikácie konjugačných tried v slovenčine ako cudzom jazyku218 – 233
PEKAROVIČOVÁ JanaPrezentácia a osvojovanie gramatiky slovenčiny ako cudzieho jazyka234 – 251
SABOL JánFonologické, morfologické a morfonologické typologické črty slovenčiny (ako cudzieho jazyka)252 – 265
SEDLÁKOVÁ MariannaK pomernej chronológii času a spôsobu pri vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka z hľadiska prirodzenej komunikácie266 – 274
VAŇKO JurajTypológia vetných štruktúr v slovenčine (z hľadiska osvojovania si slovenčiny ako cudzieho jazyka)275 – 292
BAĎURÍK Jozef – BENKOVÁ Eva500. výročie prvého stredoeurópskeho summitu v Bratislave295 – 304
BARTKOVÁ VieraMedzinárodná komunita umelcov v Ríme a Slovensko305 – 329
ORGOŇOVÁ Oľga – PIATKOVÁ KristínaMuži sú z Marsu, ženy z Venuše? Diskurz manželských párov na Slovensku330 – 349
Číslo 45/2016Letná škola 52Stiahnuť
PEKAROVIČOVÁ Jana – VOJTECH MiloslavNa úvod k 45. zväzku zborníka Studia Academica Slovaca07 – 12
BEDNÁROVÁ MarcelaZápadná verzus východná koncepcia vedy očami slovenských národovcov13 – 26
CSIBA KarolProblém domáceho a cudzieho v medzivojnových „česko-slovenských“ časopiseckých diskusiách a polemikách27 – 40
DOLNÍK JurajČo je cudzie spisovnej slovenčine?41 – 56
DROBNÝ JaroslavIslam a moslimovia v slovenských dejinách57 – 69
FILOVÁ EvaCudzina ako exotika (v slovenskej kinematografii do roku 1989)70 – 84
HLÔŠKOVÁ HanaNaratívy o ohrození spoločenstva v kolektívnej historickej pamäti na Slovensku85 – 113
HORVÁTH MilošParametrizácia slovenskej národnej kultúry na osi domáce verzus cudzie114 – 128
CHALUPKA ĽubomírKompozičná tvorba na Slovensku v priesečníku sebaidentifikačnej a akulturačnej ambície – obraz generačných a štýlových konfrontácií v 20. storočí129 – 154
KÁKOŠOVÁ ZuzanaEurópske žánre v slovenskom kontexte155 – 167
KODAJOVÁ DanielaSlovanský a germánsky svet v diele Ľudovíta Štúra168 – 193
KROČANOVÁ DagmarO podobách inakosti v tvorbe Gejzu Vámoša194 – 216
MACHO PeterLajos Kossuth v historickej pamäti Slovákov217 – 235
ORGOŇOVÁ Oľga – BOHUNICKÁ AlenaImigrácia ako koncept xenoslovakistiky (lingvopragmatická štúdia)236 – 251
PEKAROVIČOVÁ JanaSlovenčina a slovenskosť v interpretácii cudzincov252 – 269
SEDLÁKOVÁ MariannaDomáce a cudzie z hľadiska (vývinu) slovenského národného jazyka270 – 285
VAŠŠ MartinTido J. Gašpar – priekopník estétskeho a bohémskeho dandyzmu v modernej slovenskej kultúre286 – 316
VOJTECH MiloslavInonárodné podnety v procese genézy modernej slovenskej umelej balady (Gottfried August Bürger a Bohuslav Tablic)317 – 341
VRÁBLOVÁ TimoteaVýznam „našského“ v literatúre pre deti a mládež z pohľadu troch kultúr342 – 360
ŽIGO PavolTypologická problematika slovanskej substantívnej deklinácie – interkultúrne súvislosti v retrospektíve aj perspektíve361 – 374
BAĎURÍK Jozef – BENKOVÁ EvaNové pohľady, hodnotenia a zaujímavosti zo života Vladislava II. Jagelovského377 – 388
ČÚZY LadislavĽudská prirodzenosť a kresťanská etika389 – 400
DAROVEC PeterAlternatívna história Slovenska a strednej Európy v novšej slovenskej próze401 – 417
DOBRÍKOVÁ MáriaSignálne hudobné nástroje ako motivanty frazém v slovenčine418 – 435
HUČKOVÁ DanaBesednice Svetozára Hurbana Vajanského436 – 449
KOBLIŠKOVÁ ZuzanaSlovenská scénografia k inscenáciám Shakespearových hier v rámci zbierok Múzea Divadelného ústavu v Bratislave450 – 470
ZAMBOR JánInterpretácia básne Ivana Kraska Topole471 – 485
Číslo 46/2017Letná škola 53Stiahnuť
PEKAROVIČOVÁ Jana – VOJTECH MiloslavNa úvod k 46. zväzku zborníka Studia Academica Slovaca7 – 9
CSIBA KarolSlovenské dejiny 20. storočia v príbehoch troch aktuálnych próz13 – 22
DOBRÍKOVÁ MáriaJazykový obraz bohatstva a chudoby vo svetle slovenskej frazeológie23 – 37
DOLNÍK JurajSpisovný jazyk v sociálnom živote Slovákov38 – 54
FILOVÁ EvaHľadanie vzoru rodu ženského prostredníctvom slovenských dokumentárnych filmov55 – 72
CHALUPKA ĽubomírSlovenská kompozičná tvorba 20. storočia v zrkadle revolučných premien73 – 85
ORGOŇOVÁ Oľga – BOHUNICKÁ AlenaDialóg ako výzva pre slovenskú štylistiku (k jubileu prof. PhDr. Jozefa Mlacka, CSc.) 86 – 105
SEDLÁKOVÁ Marianna – BÓNOVÁ IvetaAko starne slovenčina. Je dôvod na paniku?106 – 125
VAŇKO JurajKoľko pádových koncoviek je v slovenčine? II. (Náčrt problematiky z lingvodidaktického hľadiska) 126 – 137
VAŠŠ MartinKultúrny vplyv Paríža na slovenských umelcov v medzivojnovom období 138 – 161
BAĎURÍK Jozef – BENKOVÁ Eva„Confessio Christianae“ – vyznania viery v kontexte šírenia myšlienok reformácie na Slovensku v 16. storočí 165 – 178
BATKA ĽubomírPočiatky reformácie na území dnešného Slovenska179 – 192
MÉSZÁROS OndrejFilozofia na prešporskom evanjelickom lýceu 193 – 205
VRÁBLOVÁ TimoteaŽivotný priestor z pohľadu slovenského protestanta v 17. storočí reflektovaný v dobových literárnych prameňoch206 – 221
ŽIGO Pavol – HARGAŠOVÁ ZuzanaReformácia ako vplyv mentálnej a duchovnej zmeny na slovenské jazykové prostredie 222 – 251
ČÚZY LadislavŽenské postavy ako súčasť národnej tendenčnosti próz Jozefa Miloslava Hurbana 255 – 265
HUČKOVÁ DanaPamiatke Jozefa Miloslava Hurbana 266 – 277
KUŠNIRÁKOVÁ IngridReformy Márie Terézie – prvý pokus o modernizáciu Uhorska 278 – 292
MIKULOVÁ MarcelaTimravine literárne rebélie 293 – 306
PÁCALOVÁ JanaKreacionizmus ako služba národu (Jozef Miloslav Hurban) 307 – 321
ŠEDIVÝ JurajStredoveká Univerzita Istropolitana – prvá vysoká škola na Slovensku 322 – 334
ZAMBOR JánVálkova Óda na lásku ako báseň znepokojenia 335 – 351
PEKAROVIČOVÁ JanaTvary a tváre slovenskej lingvistiky v zrkadle SAS-u (venované spolupracovníkom SAS pri príležitosti ich životného jubilea)352 – 365
Číslo 47/2018Letná škola 54Stiahnuť
PEKAROVIČOVÁ Jana – VOJTECH MiloslavNa úvod k 47. zväzku zborníka Studia Academica Slovaca7  –  9
FILOVÁ EvaOd Dubčeka k Palachovi – dlhý rok v slovenskom non-fiction filme13  –  31
CHALUPKA Ľubomír„Osmičky“ vo vývoji slovenskej hudby 20. storočia32 – 50
MACHO PeterHľadanie národného hrdinu v kontexte dramatického a filmového umenia51 – 64
MIKULA ValérSocialistický realizmus v slovenskej poézii65 – 82
MÚCSKOVÁ GabrielaSpisovná slovenčina v kontexte Československej republiky83 – 100
VAŠŠ MartinSpomienky slovenských umelcov na vznik Československej republiky v roku 1918101 – 119
BAĎURÍK Jozef – BENKOVÁ EvaProfesor Daniel Rapant (1897 – 1928 – 1988)123 – 133
BOHUNICKÁ AlenaŠtýl dialógov, v ktorých „ide o to, niečo vybaviť“134 – 148
BOŘUTOVÁ DanaJubileum slovenskej architektúry (Dušan Jurkovič)149 – 167
DAROVEC PeterNežná revolúcia a drsná realita v románe Petra Pišťanka Rivers of Babylon168 – 184
DOLNÍK JurajK jazykovým problémom Slovákov185 – 207
GAJDOŠOVÁ KatarínaMetahodnotenie bohemizmus/čechizmus v slovensko-českých kontaktoch (na báze textových korpusov)208 – 233
ORGOŇOVÁ OľgaSlovenský publicistický štýl 21. storočia na internete. Ilustrácia na téme vládnej krízy na jar 2018234 – 247
PÁCALOVÁ JanaLomidrevo podľa Samuela Reussa a Pavla Dobšinského (dve koncepcie rozprávky)248 – 263
PEKAROVIČOVÁ JanaPo slovensky s rozprávkou v jazykovo-kultúrnom koncepte slovenčiny ako cudzieho jazyka264 – 279
SEDLÁKOVÁ Marianna – KULÍKOVÁ TeréziaVariantnosť a varianty ľudových piesní v súčasnom slovenskom komunikačnom priestore280 – 290
URBANCOVÁ LujzaSlovenčina a diskurz o rodovej rovnosti291 – 306
VOJTECH MiloslavPrológ k dejinám modernej slovenskej poézie. Básnické iniciatívy prvých dvoch obrodeneckých generácií307 – 324
ŽIGO PavolMôže jazykovedcom poučený filozof inšpirovať jazykovedca?325 – 343
MOŠAŤOVÁ MichaelaJazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku v pripravovanom korpuse344 – 350
Číslo 48/2019Letná škola 55Stiahnuť
PEKAROVIČOVÁ Jana – VOJTECH MiloslavNa úvod k 48. zväzku zborníka Studia Academica Slovaca7   –   9
DOLNÍK JurajJazykový cit a um Slovákov13   –   27
FÜLÖPOVÁ MartaMy, Oni – a Tí ešte horší. Vytváranie negatívnych obrazov v slovenskej próze 19. storočia28  –  44
IVANOVÁ MartinaIdentita, kultúra, slovníky: slovenčina v zrkadle súčasnej lexikografie45  –  64
JANTO JurajKarpatské salašníctvo a bryndza ako súčasť národnej kultúry65  –  78
CHALUPKA ĽubomírCharakter identifikačného úsilia o profesionalizáciu slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí (pristavenie sa pri rokoch s „deviatkou“)79  – 94
SEGEŠ VladimírVnímanie slovenskej minulosti – problém legiend, mýtov a stereotypov95  –  109
BEŇOVÁ JulianaRadošinský naivný fenomén – Štepkova cesta k človeku113  –  124
GAJDOŠOVÁ KatarínaSufixálne augmentatívne adjektíva v súčasnej slovenčine125  –  138
KÁKOŠOVÁ ZuzanaFormovanie slovenskej dobrodružnej literatúry v 17. – 18. storočí139 – 153
KOLIOVÁ MariannaMotivické echá Súľovských skál154  –  169
MLACEK JozefRemeslá, staršie profesie a spoločenské postavenia – ich premietnutie v slovenskej frazeológii170  –  182
SEDLÁKOVÁ Marianna – KOVALÍKOVÁ IvanaJazyková reflexia prirovnaní s komponentom farby v slovenskej literatúre183  –  195
SLANČOVÁ Daniela – KOVALIK SLANČOVÁ TeréziaSomatická lexika v športovej komunikácii: lexéma ruka v trénerskom komunikačnom registri196  –  215
STANKOVÁ MáriaMňačkova „oneskorená reportáž“ Klára216  –  230
ŠIMKOVÁ MáriaDeminutívne adjektíva v súčasnej Slovenčine (na báze Slovenského národného korpusu)231  –  250
URBANCOVÁ LujzaSocializovaný význam lexém označujúcich osoby251  –  261
VAŠŠ MartinVladimír Reisel v kontexte medzikultúrneho dialógu262  –  287
GLOVŇA JurajInterlingválne aspekty slovenského humoru291  –  303
ĽOS IVORÍKOVÁ HelenaPrológ k dejinám modernej slovenskej poézie. Ako učiť gramatiku komunikatívne a tvorivo304  –  321
MOŠAŤOVÁ MichaelaAnotovanie chýb v korpuse písaných textov študentov učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk322 –  338
VAŇKO JurajSlovesný vid v slovenčine v interlingválnych súvislostiach339  –  358
MINAHANE JohnModerný, nie módny: Hviezdoslav 1909 – 1914361  –  374
ZAMBOR JánInterpretačná sonda do Hviezdoslavových Krvavých sonetov375  –  397
ANDRIČÍK MariánMinahanov preklad Hviezdoslavových Krvavých sonetov398  –  408
VRABCOVÁ Zuzana – ZLATOVSKÝ PavolStudia Academica Slovaca v prehľade za obdobie 2014 – 2019408  –  416
Dekáda 2020 ‐ 2029
Číslo 49/2020Letná škola 56Stiahnuť
PEKAROVIČOVÁ Jana – VOJTECH MiloslavNa úvod k 49. zväzku zborníka Studia Academica Slovaca7 – 9
ANDRIČÍK MariánPoézia Miroslava Válka a Milana Rúfusa v anglických prekladoch13 – 32
DOLNÍK JurajHranice v jazykovom svete Slovákov33 – 50
GÁLISOVÁ AnnaObraz čerta v slovenskej frazeológii – rozostrené hranice medzi mytológiou, kresťanstvom a populárnou kultúrou51 – 66
HOLEC RomanTrianon – triumf a tragédia67 – 83
HORVÁTH MilošInterdisciplinárna štylistika – kde sú jej hranice a perspektívy84 – 97
MISTRÍK MilošDivadelník Max Reinhardt a jeho korene v Stupave a Bratislave98 – 112
MOŠAŤOVÁ MichaelaHraničné prípady pri anotovaní jazykových chýb v písaných textoch študentov učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk113 – 124
SVORADOVÁ Veronika – DI VENERE RossellaZa hranicami prekladu: niekoľko poznámok k talianskemu vydaniu knihy Mareka Vadasa Útek125 – 136
BOHUNICKÁ AlenaNové žánre a útvary v odbornej komunikácii139 – 157
IVANOVÁ MartinaNástroj SMARTool a problematika osvojovania si deklinácie v slovenčine ako cudzom jazyku158 – 176
ORGOŇOVÁ Oľga – KAZARNOVICH MarynaNové výzvy štylistike mediálneho komunikátu digitálnej éry. Téma koronavírusu vo verejných interakciách Slovákov177 – 196
SEDLÁKOVÁ Marianna – KULÍKOVÁ TeréziaSlovenská ľudová uspávanka v historickom komunikačnom kontexte197 – 216
SLANČOVÁ DanielaJazyková situácia súčasnej slovenčiny v románoch Dominika Dána217 – 233
URBANCOVÁ LujzaSociálnodeiktický význam kolektív234 – 245
VILÁGI AnetaTicho pred búrkou? Politický systém Slovenskej republiky a jeho aktuálny vývoj246 – 268
BABIAK MichalSlovenská dramatická moderna a inscenačná prax (K storočnici Slovenského národného divadla v Bratislave)271 – 288
FÜLÖPOVÁ MartaArchetypálny hrdina v idylickom svete (Andrej Sládkovič: Detvan)289 – 309
MASARYK MatejMedzi možnosťou a nutnosťou: Literárne začiatky Janka Alexyho (1894 – 1970)310 – 326
ONDREJOVIČ SlavomírTri osobnosti slovenskej lingvistiky so značkou 1920 (Ján Horecký, František Miko, Vincent Blanár)327 – 343
PEKAROVIČOVÁ JanaAko profesor Ľubomír Chalupka propagoval zahraničným študentom slovenskú hudbu344 – 353
ĽOS IVORÍKOVÁ HelenaZ najnovších publikácií z dielne STUDIA ACADEMICA SLOVACA354 – 357
Číslo 50/2021Letná škola 57Stiahnuť
PEKAROVIČOVÁ Jana – VOJTECH MiloslavNa úvod k jubilejnému 50. zväzku zborníka Studia Academica Slovaca7 – 9
PEKAROVIČOVÁ JanaČas a jeho reflexia v kontexte Studia Academica Slovaca (K storočnici narodenia profesora Jozefa Mistríka)13 – 26
BABIAK MichalMýtická dimenzia času v slovenskej mesianistickej dráme27 – 38
BALÁKOVÁ Dana – KOVÁČOVÁ VieraVšetko má svoj čas. Aspekt minulého i súčasného v biblickej frazeológii39 – 54
BOKNÍKOVÁ AndreaPoetka Maruša Jusková: jej konkrétny autorský príbeh a univerzálny čas lyriky55 – 77
HORVÁTH MilošFyzikálny verzus gramatický čas a spôsoby vyjadrovania časových relácií v súčasnej slovenčine78 – 90
KESSELOVÁ JanaAntepréteritum ako výpoveď o existencii, myslení, hovorení a konaní človeka91 – 110
SEDLÁKOVÁ MariannaČas a relativita v jazyku111 – 123
BELIŠOVÁ JanaOslovenia a dialógy v tradičných rómskych piesňach127 – 149
BENKOVÁ EvaSlovenčina a slovaciká v písomnostiach panskej stolice na panstve Červený Kameň v 18. storočí150 – 160
DOLNÍK JurajSlovenská jazyková vôľa161 – 178
HAJDUČEKOVÁ IvicaV životnom uzle poetky Maše Haľamovej alebo Polyfokálnosť v debutovej zbierke Dar179 – 196
HOMZA Martin – KUZMOVÁ StanislavaMonumenta Linguae Slovacae. Vydávanie slovenských textov predspisovného obdobia ako výzva k interdisciplinárnej a medzinárodnej spolupráci197 – 213
KÁKOŠOVÁ ZuzanaMecenášstvo ako významný činiteľ rozvoja poézie v 16. storočí214 – 228
LIPTÁKOVÁ ĽudmilaLexikálna pragmatika v implicitných znalostiach dieťaťa229 – 252
SVORADOVÁ VeronikaZabudnutá novela Petra Karvaša Rozkaz nestrieľať253 – 266
UHRIN MichalZabíjačky – tradičné spoločenské príležitosti vo vidieckom prostredí267 – 285
URBANCOVÁ LujzaRozdiely vo význame lexémy dobrý/dobrá podľa rodu nadradeného substantíva označujúceho osobu286 – 296
VAŠŠ MartinSlovenskí spisovatelia a ich dialóg s Talianskom v medzivojnovom období297 – 317
VILÁGI AnetaOd Slováka ku kresťanovi – posun nacionalistickej rétoriky politických strán v Slovenskej republike318 – 335
GARAIOVÁ JanaDejiny výtvarného umenia a Studia Academica Slovaca v 70. rokoch 20. storočia339 – 355
HLÔŠKOVÁ HanaFolklór a folkloristika v zborníkoch Studia Academica Slovaca – reálie a prístupy356 – 372
TOLLAROVIČ PeterLiterárnovedná reflexia slovenskej literatúry v 50-ročnej histórii zborníkov Studia Academica Slovaca (so zreteľom na ročníky 2014 – 2020)373 – 388
Číslo 51/2022Letná škola 58Stiahnuť
PEKAROVIČOVÁ Jana – VOJTECH MiloslavNa úvod k 51. zväzku zborníka Studia Academica Slovaca5 – 6
BALÁKOVÁ Dana – KOVÁČOVÁ Viera – TYROL AntonSakrálne a sekulárne v biblickej frazeológii9 – 28
DAROVEC PeterIronické prepisovanie nacionálneho naratívu v slovenskej literatúre konca 20. storočia29 – 44
DOLNÍK JurajPolarita pozitivity a negativity v jazyku a komunikácii45 – 62
GÁLISOVÁ AnnaObraz anjela v kontraste s čertom/diablom v slovenskom jazyku a kultúre63 – 76
KESSELOVÁ JanaAko sa rodí polarita ja verzus ty v dialógu detí raného veku osvojujúcich si slovenčinu77 – 94
UHRIN MichalVýber manželského partnera v nábožensky zmiešanej obci na Slovensku95 – 113
VILÁGI AnetaPolitická polarizácia na Slovensku114 – 128
VOJTECH MiloslavPodoby vidieka a vidieckej krajiny v poézii slovenského klasicizmu v kontexte dobovej axiologickej polarizácie129 – 147
HORVÁTH MilošPrejavy aflexie v morfosyntaktickom podsystéme slovenčiny151 – 163
IVANOVÁ MartinaMyslím, že to nikdy nebude jednoduché. Epistemické a evidenčné markery v písaných textoch slovenčiny ako L2164 – 184
JANTO JurajVýskum obdobia socializmu v slovenskej etnológii185 – 196
KÁKOŠOVÁ ZuzanaPohľad do súkromia v pamiatkach staršej slovenskej literatúry197 – 215
PEKAROVIČOVÁ Jana – VÝŠKRABKOVÁ JanaAko rozvíjať multilingválnu a multikultúrnu kompetenciu vo výučbe cudzieho jazyka216 – 233
SLANČOVÁ DanielaKoncept žánru v jazykovej a sociálnej interakcii234 – 249
SVORADOVÁ VeronikaNiektoré z postupov a princípov tzv. odstupňovaného čítania použité v publikácii Osobnosti slovenskej literatúry v interkultúrnych kontextoch250 – 260
TOLLAROVIČ PeterBásnická tvorba Nory Preusovej261 – 270
URBANCOVÁ LujzaŽenské priezvisko s príponou -ová/-á alebo bez nej?271 – 283
VAŠŠ MartinKultúrne centrá Slovenska v medzivojnovom období284 – 309
Číslo 52/2023Letná škola 59Stiahnuť
PEKAROVIČOVÁ Jana – VOJTECH MiloslavNa úvod k 52. zväzku zborníka Studia Academica Slovaca7 – 9
DOLNÍK JurajDo Inkluzívna spoločnosť a inkluzívna komunikácia13 – 29
KESSELOVÁ JanaPád v učení sa slovenčiny ako cudzieho jazyka (prípadová štúdia datív)30 – 46
MOYŠOVÁ StanislavaPoužívanie inkluzívneho jazyka v kontexte simultánneho tlmočenia47 – 57
PEKAROVIČOVÁ JanaRodový diskurz a jeho fungovanie v akademickej praxi58 – 74
URBANCOVÁ LujzaSlovenčina pre všetkých (Queer ľudia v slovenskom jazyku)75 – 86
BALÁKOVÁ Dana – KOVÁČOVÁ Viera – TYROL AntonBiblická frazeológia v interdisciplinárnej interpretácii89 – 109
FILOVÁ EvaFilmová pamäť – pamäť filmárov110 – 119
FÜLÖPOVÁ MartaLipa v obraznosti slovenského romantizmu120 – 139
GÁLISOVÁ AnnaObraz lásky v slovenskej frazeológii140 – 159
GARAY KROČANOVÁ DagmarDramatická tvorba Rudolfa Dilonga160 – 174
HOMZA Martin – VANEK PeterE-learning ako inovatívna metóda celoplošného a medzigeneračného vyučovania slovenských dejín175 – 187
KÁKOŠOVÁ ZuzanaDejiny „všedného dňa“ v malom188 – 202
KOLIOVÁ MariannaBalkánske cestopisy Martina Kukučína203 – 219
LEVICKÁ Jana – ZUMRÍK MiroslavVývoj slovenskej terminológie v 20. storočí v kontexte slovensko-českých vzťahov220 – 238
ŠTEVLÍKOVÁ JanaTvorivé začiatky Margity Figuli (Interpretácia prózy Zem)239 – 251
BABIAK MichalMesianista Jozef Podhradský255 – 267
BLAŽENCOVÁ ĽubicaReflexia básne Pavla Országha Hviezdoslava Žalm na tisícročnú pamiatku vierozvestcov sv. Cyrila a Metodeja268 – 285
TOLLAROVIČ PeterCyrilo-metodský odkaz v diele Viliama Turčányho286 – 297
PEKAROVIČOVÁ Jana – VOJTECH MiloslavVAŠŠ Martin Spolok slovenských spisovateľov vo svojom zlatom období (1923 – 1939)298 – 317
Koniec