Autori príspevkov

Iniciála

Rozbaľte celú tabuľku pre vyhľadávanie v texte
 AutorRokyČlánky
 PríspevokČíslo/RokStrany
Iniciála A
ABRAHÁMOVÁ Eva20051
Špecifiká legislatívneho textuČíslo 34/200501/11/20
ANDRÁŠ Matej19811
Poslanie Slovenskej literárnej agentúry vo sveteČíslo 10/198133 – 42
ANDRIČÍK Marián2019 – 20202
Minahanov preklad Hviezdoslavových Krvavých sonetovČíslo 48/2019398  –  408
Poézia Miroslava Válka a Milana Rúfusa v anglických prekladochČíslo 49/202013 – 32
ANOCA Dagmar Mária20141
Spomienky na SASŠpeciál 2014102 – 104
AUGUSTINSKÁ Daniela1980 – 19833
Slovakistické práce slovenských jazykovedcov publikované v zahraničíČíslo 9/1980395 – 426
Ako absolventi Studia Academia Slovaca prekladajú slovenskú literatúruČíslo 11/1982553 – 560
Informačný prehľad periodickej tlače na SlovenskuČíslo 12/1983511 – 539
Iniciála B
BABIAK Michal2020 – 20233
Slovenská dramatická moderna a inscenačná prax (K storočnici Slovenského národného divadla v Bratislave)Číslo 49/2020271 – 288
Mýtická dimenzia času v slovenskej mesianistickej drámeČíslo 50/202127 – 38
Mesianista Jozef PodhradskýČíslo 52/2023255 – 267
BAĎURÍK Jozef1996 – 201821
Slovensko v pomoháčskom obdobíČíslo 25/19968 – 14
Habsburgovci a BratislavaČíslo 26/19979 – 15
Ferdinand I. - zakladateľ stredoeurópskej monarchie Číslo 27/19989 – 14
Slovensko a jeho miesto pri obrane Európy pred OsmanmiČíslo 28/199911 – 20
Vinohradníctvo a vinárstvo starej Bratislavy (stručný náčrt do začiatku 20. storočia)Číslo 29/200012 – 23
Bratislava - hlavné a korunovačné mesto Uhorska v novovekuČíslo 30/200110 – 25
Slovensko a jeho miesto v ranom novovekuČíslo 31/2002326 – 341
Osobnosť zakladateľa habsburskej monarchie (Poznámky k historiografickému a osobnostnému profilu Ferdinanda I. Habsburského (1503 - 1564) - na 500. výročie narodenia)Číslo 32/2003221 – 236
Osobnosť univerzitného profesora Branislava Varsika (K nedožitej storočnici jedného zo zakladateľov modernej slovenskej historiografie)Číslo 33/200410 – 23
Miesto trnavskej univerzity (1635 - 1777) v rozvíjaní vzdelania a kultúry na SlovenskuČíslo 34/2005331 – 346
Stredoeurópsky humanista Ján Jesenius-Jesenský (1566-1621)Číslo 35/2006155 – 164
Alma mater Selmiciensis. K výročiu prvej vysokej školy baníckej na svete v Banskej Štiavnici z roku 1762Číslo 36/2007315 – 324
Kráľovské mestá na Malokarpatskej vínnej cesteČíslo 37/2008189 – 202
Zakladateľské a profilujúce osobnosti na historických katedrách UK v Bratislave do roku 1950. K 90. výročiu jej vznikuČíslo 38/200929 – 38
K počiatkom reformácie na Slovensku. 400. výročie Žilinskej synody - zavŕšenie cirkevnej organizácie evanjelickej cirkvi a. v.Číslo 39/201001/07/16
300. výročie zavŕšenia stavovských bojov proti HabsburgovcomČíslo 40/201127 – 34
[– BENKOVÁ Eva] Tajomný panovník na stredoeurópskych trónoch Rudolf II. Habsburský (1552 – 1612)Číslo 41/2012283 – 293
[– BENKOVÁ Eva] 500. výročie prvého stredoeurópskeho summitu v BratislaveČíslo 44/2015295 – 304
[– BENKOVÁ Eva] Nové pohľady, hodnotenia a zaujímavosti zo života Vladislava II. JagelovskéhoČíslo 45/2016377 – 388
[– BENKOVÁ Eva] „Confessio Christianae“ – vyznania viery v kontexte šírenia myšlienok reformácie na Slovensku v 16. storočí Číslo 46/2017165 – 178
[– BENKOVÁ Eva] Profesor Daniel Rapant (1897 – 1928 – 1988)Číslo 47/2018123 – 133
BAGIN Albín1975 – 19806
Pohľady na súčasnú poéziu Číslo 4/197519 – 30
Hľadanie a zápasy najmladšej slovenskej poézie Číslo 5/197619 – 32
K vývinu slovenskej poviedky Číslo 6/197721 – 34
Vývin eseje v slovenskej literatúre Číslo 7/197825 – 32
Program a výraz mladšej slovenskej poézie Číslo 8/19797 – 18
Náčrt literárnej situácie medzi vojnami Číslo 9/198019 – 30
BACHRATÝ Bohumír19861
Súčasné slovenské maliarstvo, sochárstvo a grafikaČíslo 15/19867 – 17
BAJZÍKOVÁ Eugénia1977 – 200322
Gramatické prostriedky pri spájaní viet Číslo 6/197735 – 44
Opakovanie v textovej syntaxi Číslo 7/197833 – 41
Výskum textovej syntaxe v slovenskej jazykovede Číslo 8/197919 – 30
Jazyková výstavba výkladového textu Číslo 9/198031 – 44
Hodnotiace jazykové prostriedky v texte Číslo 10/198143 – 52
Pripájacie jazykové prostriedky Číslo 11/198221 – 29
Neurčité zámená v texte Číslo 12/198313 – 22
K funkcii a sémantike deiktík času a miesta Číslo 13/198463 – 70
Neslovenské prvky v súčasnej próze Číslo 14/198523 – 34
Interpretácia kompozície Pankhartov Ivana Hudeca Číslo 15/198619 – 30
Vyjadrovanie negácie v replikách dialógu Číslo 16/198737 – 48
Vývin opisu jazykových prostriedkov textovej syntaxe v slovenčine Číslo 17/198817 – 27
O prostriedkoch perspektívy textu Číslo 18/198929 – 35
Názory na triedenie zámen v spisovnej slovenčine Číslo 19/199015 – 24
Štylistika slovníka u Štefana Moravčíka Číslo 20/19917 – 12
Vyjadrovanie subjektu v slovenčine Číslo 22/19933 – 9
Textová funkcia osobných zámen Číslo 23/19949 – 14
Vyjadrovanie predikátu v slovenčine Číslo 24/19959 – 13
Text Internetu Číslo 27/199815 – 23
Segmentácia textu na odseky Číslo 28/199921 – 30
O nadväznosti ( intertextovosti ) v rozprávkach Číslo 30/200126 – 33
O textových funkciách zámen Číslo 32/2003213 – 220
BAKOŠOVÁ Jana20051
[– ORGOŇOVÁ Oľga] Adaptácia neologizmov ako jeden z aspektov ich včleňovania do systému slovenčinyČíslo 34/200565 – 102
BAKOŠOVÁ Zlatica20011
Sociálnopedagogický výskum rodiny Číslo 30/200134 – 49
BALÁKOVÁ Dana2021 – 20233
[– KOVÁČOVÁ Viera] Všetko má svoj čas. Aspekt minulého i súčasného v biblickej frazeológiiČíslo 50/202139 – 54
[– KOVÁČOVÁ Viera – TYROL Anton] Sakrálne a sekulárne v biblickej frazeológiiČíslo 51/20229 – 28
[– KOVÁČOVÁ Viera – TYROL Anton] Biblická frazeológia v interdisciplinárnej interpretáciiČíslo 52/202389 – 109
BALÁŽ Peter1982 – 19978
Štúrova koncepcia spisovného jazykaČíslo 11/198231 – 47
Fonologická sústava štúrovskej spisovnej slovenčiny Číslo 12/198323 – 35
Slovesný vid v slovenčine ako cudzom jazyku Číslo 14/198535 – 55
Slovenčina ako cudzí jazyk Číslo 15/198631 – 43
Menný rod v slovenčine ako cudzom jazyku Číslo 17/198829 – 45
Žurnalistický text v systéme textov Číslo 23/199415 – 20
Hláskoslovie slovenčiny v porovnaní s češtinou v ponímaní Ľ. Štúra Číslo 24/199514 – 19
K problematike zrozumiteľnosti žurnalistického textu Číslo 26/199716 – 20
BALLEK Ladislav20091
Reflexia súčasných česko-slovenských vzťahovČíslo 38/2009351 – 362
BANDÍK Emil19811
Súčasný slovenský film Číslo 10/198153 – 61
BARICA Ján19801
Minulosť vedy a techniky na SlovenskuČíslo 9/198045 – 59
BARTKO Ladislav1997 – 19982
Abovské a spišské nárečia Číslo 26/1997198 – 205
K charakteristike gemerských nárečí Číslo 27/1998180 – 185
BARTKOVÁ Viera2012 – 20153
Reflexia výtvarnej kultúry v slovenskom národnom obrodeníČíslo 41/201213 – 34
Umelecká kultúra KošícČíslo 42/2013325 – 344
Medzinárodná komunita umelcov v Ríme a SlovenskoČíslo 44/2015305 – 329
BATKA Ľubomír20171
Počiatky reformácie na území dnešného SlovenskaČíslo 46/2017179 – 192
BÁTOROVÁ Mária19951
Moderná katolícka poézia Číslo 24/199520 – 22
BEDNÁROVÁ Marcela20161
Západná verzus východná koncepcia vedy očami slovenských národovcovČíslo 45/201613 – 26
BELIŠOVÁ Jana20211
Oslovenia a dialógy v tradičných rómskych piesňachČíslo 50/2021127 – 149
BENDÍK Martin20111
Kontexty divadelných a hudobnodivadelných začiatkov v Prešporku – BratislaveČíslo 40/201135 – 47
BENEDEK G.19831
Slovenské nárečia v Rumunsku Číslo 12/198337 – 56
BENKOVÁ Eva2012 – 20217
[– BAĎURÍK Jozef] Tajomný panovník na stredoeurópskych trónoch Rudolf II. Habsburský (1552 – 1612)Číslo 41/2012283 – 293
Reflexia modernej slovenskej historiografie v zborníkoch Studia Academica SlovacaČíslo 43/2014404 – 423
[– BAĎURÍK Jozef] 500. výročie prvého stredoeurópskeho summitu v BratislaveČíslo 44/2015295 – 304
[– BAĎURÍK Jozef] Nové pohľady, hodnotenia a zaujímavosti zo života Vladislava II. JagelovskéhoČíslo 45/2016377 – 388
[– BAĎURÍK Jozef] „Confessio Christianae“ – vyznania viery v kontexte šírenia myšlienok reformácie na Slovensku v 16. storočí Číslo 46/2017165 – 178
[– BAĎURÍK Jozef] Profesor Daniel Rapant (1897 – 1928 – 1988)Číslo 47/2018123 – 133
Slovenčina a slovaciká v písomnostiach panskej stolice na panstve Červený Kameň v 18. storočíČíslo 50/2021150 – 160
BEŇOVÁ Juliana2006 – 20193
Slovanský vklad do súčasnej európskej drámyČíslo 35/2006365 – 380
Ľudovít Štúr na javiskách profesionálnych slovenských divadielČíslo 44/201513 – 30
Radošinský naivný fenomén – Štepkova cesta k človekuČíslo 48/2019113  –  124
BEŇOVÁ Katarína20131
Cyril a Metod vo výtvarnom umení 19. storočia na SlovenskuČíslo 42/201339 – 58
BENŽA Mojmír20011
Tradičný odev Slovenska Číslo 30/200150 – 58
BERAN Zdeněk1979 – 19855
O vzťahoch českej a slovenskej literatúry po roku 1945 Číslo 8/197931 – 43
Českí literárni vedci v slovenskom kultúrnom živote Číslo 9/198061 – 75
Slováci v českom literárnom živote Číslo 12/198357 – 69
Niekoľko čŕt tváre súčasnej českej poézie Číslo 13/198471 – 81
Cesty súčasnej českej prózy Číslo 14/198557 – 68
BIBZOVÁ Anna1984 – 19882
Vývoj výtvarného školstva na Slovensku pred nástupom socialistickej kultúrnej revolúcieČíslo 13/198483 – 93
K výchove a vzdelávaniu mladej generácie umelcov-výtvarníkov na Slovensku Číslo 17/198847 – 62
BILČÍK Vladimír20141
[– MALOVÁ Darina] Slovensko a Európska únia – reflexia politického diskurzuČíslo 43/2014137 – 158
BLANÁR Vincent1984 – 20027
Historický slovník slovenského jazyka Číslo 13/198495 – 114
Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v slovenskom a slovanskom kontexte Číslo 22/199310 – 25
Teória vlastného mena (Povaha, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii) Číslo 25/199615 – 24
Vzťah slovenčiny a češtiny ako slavistický problém Číslo 26/199721 – 34
Jazykovedné dielo Antona Bernoláka vo svetle novších výskumov Číslo 28/1999304 – 316
Problematika vývinu pomenúvania osôb Číslo 30/200159 – 71
Preložil Adam F. Kollár ( tereziánsky ) urbár z roku 1767? Číslo 31/200210 – 24
BLAŽENCOVÁ Ľubica2005 – 20232
Interpretácia vybraných textov spevníka Cantus Catholici. Venované 350. výročiu vydania prvého tlačeného katolíckeho spevníkaČíslo 34/2005177 – 196
Reflexia básne Pavla Országha Hviezdoslava Žalm na tisícročnú pamiatku vierozvestcov sv. Cyrila a MetodejaČíslo 52/2023268 – 285
BOHUNICKÁ Alena2006 – 20209
[– ORGOŇOVÁ Oľga] Jazykový obraz Slovenska na báze reklamyČíslo 35/200675 – 89
[– ORGOŇOVÁ Oľga] Obsahové, pragmatické a jazykové východiská recepcie súčasného politického diskurzu na SlovenskuČíslo 36/200791 – 110
[– ORGOŇOVÁ Oľga] Kultúrny obraz verbálnych prejavov slovenskej mládeže alebo Vtáka poznáš po perí, človeka po rečiČíslo 40/2011233 – 245
[– ORGOŇOVÁ Oľga] Kognitívna štylistika: interpretácia metafor zániku Česko-SlovenskaČíslo 42/2013181 – 195
[– ORGOŇOVÁ Oľga – FARAGULOVÁ Alena] Medzi črepinami trinástej komnaty rómskeho diskurzu (etnolingvisticko-xenologická interpretácia)Číslo 43/2014302 – 316
[– ORGOŇOVÁ Oľga] Imigrácia ako koncept xenoslovakistiky (lingvopragmatická štúdia)Číslo 45/2016236 – 251
[– ORGOŇOVÁ Oľga] Dialóg ako výzva pre slovenskú štylistiku (k jubileu prof. PhDr. Jozefa Mlacka, CSc.) Číslo 46/201786 – 105
Štýl dialógov, v ktorých „ide o to, niečo vybaviť“Číslo 47/2018134 – 148
Nové žánre a útvary v odbornej komunikáciiČíslo 49/2020139 – 157
BOKNÍKOVÁ Andrea1998 – 202110
Slovenská poézia - mladí autori a zbierky medzi osemdesiatymi a deväťdesiatymi rokmi Číslo 27/199824 – 29
Žena ako autorka - žena ako téma v slovenskej poézii od šesťdesiatych rokov po súčasnosťČíslo 29/200024 – 52
Slovenské poetky 1895 - 1945 v mozaike interpretácií Číslo 30/2001390 – 402
Námet kúpania v slovenskom umení 60. rokov 20. storočiaČíslo 34/2005197 – 228
K motívom slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočiaČíslo 35/2006165 – 189
Obraz sveta a prírody v poézii Milana RúfusaČíslo 38/200939 – 58
K autoštylizáciám slovenských poetiek 20. storočiaČíslo 39/201017 – 39
Prínos Trnavskej skupiny (konkretistov): novátorstvo v básnickom zobrazení príbehovČíslo 40/201148 – 65
„Neznáme“ poetky z 30. a 40. rokov 20. storočia. Kapitola z dejín slovenskej poézie a literárnej kultúryČíslo 43/2014159 – 178
Poetka Maruša Jusková: jej konkrétny autorský príbeh a univerzálny čas lyrikyČíslo 50/202155 – 77
BÓNOVÁ Iveta20171
[– SEDLÁKOVÁ Marianna] Ako starne slovenčina. Je dôvod na paniku?Číslo 46/2017106 – 125
BOŘUTOVÁ Dana20181
Jubileum slovenskej architektúry (Dušan Jurkovič)Číslo 47/2018149 – 167
BOSÁK Ján1985 – 20059
Slang v súčasnej jazykovej situácii Číslo 14/198569 – 80
Sociolingvistický pohľad na kodifikáciu Sama Cambla (1856-1909) Číslo 22/199326 – 36
Hľadanie nových ciest v teórii spisovnej slovenčiny Číslo 24/199523 – 30
Dialekty a socioleky Číslo 25/199625 – 30
Aká je slovenčina na konci 20. storočia? (O koncepcii výskumného projektu) Číslo 26/199735 – 43
Domáce, cudzie, internacionálne v postojoch slovenských lingvistov Číslo 28/199931 – 38
Slovenčina a slovanské jazyky na prelome storočí Číslo 29/2000227 – 233
Sto rokov od vyjdenia Rukoväti spisovnej reči slovenskej Číslo 31/200225 – 30
Dynamika subštandardovČíslo 34/200521 – 28
BOTÍK Ján1994 – 20082
Zvláštnosti kultúry zahraničných Slovákov Číslo 23/199421 – 30
Multietnické Slovensko a jeho kultúrna mnohotvárnosťČíslo 37/2008203 – 216
BOTIKOVÁ Marta20142
[– KOTSCH Richard] Prvá svetová vojna v spomienkach a v pamätiČíslo 43/201413 – 27
Uplynulé desaťročie etnologických príspevkov v zborníkoch Studia Academica Slovaca (2004 – 2013)Číslo 43/2014424 – 432
BOTÍKOVÁ Marta1993 – 20113
Rodina na Slovensku Číslo 22/199337 – 42
Odievanie a móda v súvislosti so spoločensko-politickými zmenami v rozprávaniach žien Číslo 32/2003308 – 321
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Ako docent Ladislav Mlynka zanietene propagoval sasistom národnú kultúruČíslo 40/201121 – 25
BOZZI Sergio20041
Takmer historické postrehy netypického slovakistuŠpeciál 200495 – 97
BRÁZDOVIČOVÁ Jana19831
Kúpeľníctvo na Slovensku Číslo 12/198371 – 83
BRTÁŇ Rudo19801
Pavel Jozef Šafárik Číslo 9/198077 – 89
BUDOVIČOVÁ Viera1982 – 19906
Dvojjazyková komunikácia v slovenčine a v češtine Číslo 11/198249 – 64
O vzájomnom prekladaní českej a slovenskej literatúry Číslo 12/198385 – 101
Dvojjazyková komunikácia v slovenčine a v češtine (totožné)Číslo 13/1984115 – 128
Ohlas diela Jána Hollého v Čechách Číslo 15/198645 – 69
Semikomunikácia ako lingvistický problémČíslo 16/198749 – 66
Jazykové tabu v medzijazykovej komunikácii Číslo 19/199025 – 46
BUFFA Ferdinand1975 – 19974
O zhodách medzi poľštinou a slovenčinou Číslo 4/197531 – 40
O vzájomných slovensko-poľských jazykových vplyvoch Číslo 5/197633 – 48
Východoslovenské nárečia Číslo 7/197843 – 56
K charakteristike šarišských nárečí Číslo 26/1997206 – 213
BUNČÁK Ján20081
Náboženská viera na Slovensku v európskom porovnaníČíslo 37/2008217 – 232
BURLAS Ladislav1977 – 19842
Ľudová hudba v slovenskej hudobnej kultúre Číslo 6/197745 – 57
Ľudová hudba a súčasnosť Číslo 13/1984129 – 134
BUZÁSSYOVÁ Klára1980 – 20017
Okazionalizmy v slovenskej literatúre Číslo 9/198091 – 108
Špecifika stupňovania v slovenčine Číslo 13/1984135 – 150
Motivácia a jej vplyv na sémantickú a štylistickú hodnotu slova Číslo 14/198581 – 104
Tvorenie abstrákt v súčasnej slovenčine Číslo 15/198671 – 85
Aktuálne problémy nového slovníka súčasnej slovenčiny Číslo 23/199431 – 39
Vývinové tendencie a zmeny v slovnej zásobe slovenčiny (1945 – 1995)Číslo 29/2000300 – 309
Slovotvorné paradigmy: ich sémantická podmienenosť a určenosť Číslo 30/200172 – 82
BŽOCH Jozef19891
Poézia 1988 Číslo 18/198937 – 51
Iniciála C, Č
CAMBEL Samuel1980 – 19897
Košický vládny program Číslo 9/19807 – 18
KSČ a revolučné premeny na Slovensku Číslo 10/19817 – 22
Historické východiská riešenia slovenskej otázky v ČSSR Číslo 11/19827 – 20
Februárové tradície v našich dejinách Číslo 12/1983103 – 114
Oslobodenie Československa ako historické tradícia a medzník vo vývoji našich národov Číslo 14/19855 – 22
Idey Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie v najnovších dejinách Slovenska Číslo 16/19877 – 26
SNP - začiatok národnej a demokratickej revolúcie v ČeskoslovenskuČíslo 18/19897 – 27
CESNAKOVÁ‐MICHALCOVÁ Milena19791
Divadlo na Slovensku od stredoveku do novoveku Číslo 8/197945 – 57
CSIBA Karol2007 – 201711
Podoba priestoru v próze Jána JohanidesaČíslo 36/2007171 – 180
Obraz literárnej pamäte v prózach Jána Johanidesa (Trestajúci zločin, Hmla na našej trpezlivosti)Číslo 37/200899 – 108
Memoárová próza – oslabená garancia identityČíslo 38/200959 – 68
Spomienkové rozprávanie Hany GregorovejČíslo 39/201041 – 50
Pojem identita v prózach Petra MacsovszkéhoČíslo 40/201166 – 75
Tri historické prózy Jána Johanidesa (Marek koniar a uhorský pápež, Slony v Mauthausene, Najsmutnejšia oravská balada)Číslo 41/201235 – 43
Ozvena 50. rokov v slovenskej a českej literatúre. Poznámky k paralelám próz Jána Johanidesa a Antonína BajajuČíslo 42/2013219 – 227
Poznámky k literárnokritickým reflexiám románu Živý bič. Ohlasy na beletriu a publicistiku Mila UrbanaČíslo 43/201428 – 41
Ľudovít Štúr ako téma v medzivojnovej publicistike - interpretácia vybraných publicistických textovČíslo 44/201531 – 44
Problém domáceho a cudzieho v medzivojnových „česko-slovenských“ časopiseckých diskusiách a polemikáchČíslo 45/201627 – 40
Slovenské dejiny 20. storočia v príbehoch troch aktuálnych prózČíslo 46/201713 – 22
CZAKO Matej19961
Vodné dielo Gabčíkovo - región konfrontácií človeka a prírody Číslo 25/199631 – 37
ČAVOJSKÝ Ladislav1983 – 19882
Dotyky českého a slovenského divadla Číslo 12/1983115 – 128
Krátka história dlhodobého dramatického súbehu alebo Slovenská dráma v matičnom období Číslo 17/198863 – 81
ČIERNY Ján19741
Slovenské národné povstanie v kontexte doby Číslo 3/19747 – 27
ČLOVIEČEK Ondrej19841
Súčasnosť slovenskej knižnej kultúry Číslo 13/1984151 – 167
ČUNDERLÍK Alexander19831
Vývin kultúrneho života v Bratislave Číslo 12/1983129 – 147
ČÚZY Ladislav1991 – 201721
Paradoxy literárnoestetickej koncepcie Ľudovíta Štúra Číslo 20/199113 – 21
Literárna história ako prostriedok prebúdzania slovenského národného povedomia Číslo 22/199343 – 50
Literárnoestetické názory Jonáša Záborského Číslo 23/199440 – 48
Hierarchia druhov umenia v Štúrových prednáškach o slovenskej poézii Číslo 24/199531 – 36
Slovenská „porevolučná“ próza Číslo 25/199638 – 43
Literárne a spoločenské aktivity slovenských žien začiatkom 20. storočia Číslo 26/199744 – 50
Tvorba slovenských prozaičiek v 70. rokoch XX. storočia Číslo 27/199830 – 34
Interpretácia básne Ivana Krasku Balada o smutnej panej, ktorá umrela Číslo 30/2001382 – 389
Slováci v uhorskom husárskom pluku na východe Európy Číslo 32/2003192 – 204
Hľadanie, či smútok za minulosťou? Číslo 32/2003205 – 212
Peripetie hľadania (K storočnici Mila Urbana) Číslo 33/200424 – 37
Topos Piešťan v prózach Dušana DušekaČíslo 34/2005229 – 238
Slovanstvo ako súčasť myšlienkových koncepcií Ľudovíta ŠtúraČíslo 35/2006351 – 364
Fenomén Jaroslava BlažkováČíslo 36/2007181 – 194
Žena medzi étosom a erosom. Úvaha o jednej tematickej zložke prozaického diela Margity FiguliČíslo 38/200969 – 78
Jarošova angažovanosť z konca storočiaČíslo 39/201051 – 59
Cestičkami súčasnej prózy. Marginálna úvaha nad štyrmi knihami, ktoré vyšli len nedávno (M. Kompaníková, M. Zelinka, V. Šikulová, M. Hvorecký)Číslo 41/201245 – 54
Tematizácia motívu 1. svetovej vojny v „Krčméryho“ Slovenských pohľadochČíslo 43/201442 – 56
Motív druhej svetovej vojny v prozaickej tvorbe Ladislava ŤažkéhoČíslo 44/2015111 – 124
Ľudská prirodzenosť a kresťanská etikaČíslo 45/2016389 – 400
Ženské postavy ako súčasť národnej tendenčnosti próz Jozefa Miloslava Hurbana Číslo 46/2017255 – 265
Iniciála D, Ď
DAROVEC Miloslav1978 – 19948
Nepravé hypotaktické súvetia v slovenčineČíslo 7/197857 – 71
Klasifikácia súvetí v súčasnej slovenskej a českej jazykovede Číslo 12/1983149 – 161
Obsahové vedľajšie vety v slovenčine Číslo 13/1984169 – 181
Vzťažné vety v slovenčine Číslo 14/1985105 – 131
Vývin názorov na slovosled v spisovnej slovenčine Číslo 15/198687 – 101
Z konfrontačnej syntaxe slovensko-českej Číslo 17/198883 – 103
Konfrontačný opis slovenského a českého súvetia Číslo 22/199351 – 61
Vedľajšie vety s absolútnym relatívom v slovenčine Číslo 23/199449 – 57
DAROVEC Peter2001 – 20226
Súčasné poznámky o minulom čase Číslo 30/2001454 – 461
Pavel Vilikovský – stredoeurópsky slovenský spisovateľČíslo 40/201177 – 86
Dve literatúry po dvadsiatich rokoch. Súčasná slovenská a česká literatúra – vzťahy, paralely, rozdielyČíslo 42/2013209 – 217
Alternatívna história Slovenska a strednej Európy v novšej slovenskej prózeČíslo 45/2016401 – 417
Nežná revolúcia a drsná realita v románe Petra Pišťanka Rivers of BabylonČíslo 47/2018168 – 184
Ironické prepisovanie nacionálneho naratívu v slovenskej literatúre konca 20. storočiaČíslo 51/202229 – 44
DILLNBERGEROVÁ Sylvia2000 – 20032
Tradície vinohradnícta v Bratislave a jej okolí Číslo 29/200053 – 62
Morálne hodnoty vo vzťahu k stravovaniu vidieckého obyvateľstva na Slovensku Číslo 32/2003294 – 307
DI VENERE Rossella20201
[– SVORADOVÁ Veronika] Za hranicami prekladu: niekoľko poznámok k talianskemu vydaniu knihy Mareka Vadasa ÚtekČíslo 49/2020125 – 136
DOBIÁŠ Rudolf20091
Básnici za mrežamiČíslo 38/200979 – 92
DOBRÍKOVÁ Mária2016 – 20172
Signálne hudobné nástroje ako motivanty frazém v slovenčineČíslo 45/2016418 – 435
Jazykový obraz bohatstva a chudoby vo svetle slovenskej frazeológieČíslo 46/201723 – 37
DOLNÍK Juraj1986 – 202336
Paronymá v slovenčine a ich štylistické využitie Číslo 15/1986103 – 116
Hodnotiace slová v slovenčine Číslo 16/198767 – 83
Expresívna zložka slovnej zásoby slovenčiny Číslo 17/1988105 – 125
Svojrázne sémantické javy v lexike súčasnej slovenčiny Číslo 18/198953 – 74
Mnohovýznamové slová v slovenčine Číslo 19/199047 – 70
České slová v slovenčine Číslo 21/19921 – 10
Gramatika slovenčiny pre vyučovanie cudzincov Číslo 22/199362 – 70
Prototypový prístup k lexikálnej jednotke Číslo 23/199458 – 66
Slovenčina z hľadiska hodnotenia Číslo 24/199537 – 43
Diferenciácia teórie kultúry spisovnej slovenčiny Číslo 26/199751 – 58
Jazyková kritika na Slovensku Číslo 27/199835 – 41
Spisovná slovenčina a čeština Číslo 28/199939 – 52
Vývin morfológie súčasnej spisovnej slovenčinyČíslo 29/2000277 – 286
Reálna spisovná slovenčina Číslo 30/200183 – 95
Ohrozujú anglicizmy slovenčinu? Číslo 31/200231 – 41
Jazyková politika a európska integrácia Číslo 32/2003180 – 191
Slovenský jazykový kodifikátor Číslo 33/200438 – 49
Interpretácia emócií a citov prostredníctvom jazyka. Príklad: Ako interpretujú Slováci svoj hnev?Číslo 34/200529 – 42
Súčasný jazykovokultúrny svet SlovákovČíslo 35/200601/11/24
Základ interkultúrneho porozumeniaČíslo 36/200719 – 30
Slováci v česko-maďarsko jazykovom kontexteČíslo 37/200819 – 31
K slovenskej kultúrnej identite (vo vzťahu k spisovnému jazyku)Číslo 38/200993 – 102
Kultové objekty v slovenskom jazykovom prostredíČíslo 39/201061 – 74
Jazyk – človek – kultúra – spoločnosť (Výskumný program v slovenskom kultúrnom prostredí)Číslo 40/201187 – 100
Sociálne významy spisovnej slovenčinyČíslo 41/201255 – 66
Čeština ako necudzí jazyk v slovenskom prostredíČíslo 42/2013127 – 138
Cudzosť v slovenskom prostredíČíslo 43/2014179 – 195
Kultúrno-jazykový obraz Slovanov a Slovákov v diele Ľudovíta ŠtúraČíslo 44/201545 – 60
Čo je cudzie spisovnej slovenčine?Číslo 45/201641 – 56
Spisovný jazyk v sociálnom živote SlovákovČíslo 46/201738 – 54
K jazykovým problémom SlovákovČíslo 47/2018185 – 207
Jazykový cit a um SlovákovČíslo 48/201913   –   27
Hranice v jazykovom svete SlovákovČíslo 49/202033 – 50
Slovenská jazyková vôľaČíslo 50/2021161 – 178
Polarita pozitivity a negativity v jazyku a komunikáciiČíslo 51/202245 – 62
Do Inkluzívna spoločnosť a inkluzívna komunikáciaČíslo 52/202313 – 29
DORČA Vladimír20041
Studia Academica Slovaca, ukradnuté koleso, spotená brigadírka a sťahovanie SlovákovŠpeciál 200498 – 102
DORUĽA Ján1993 – 19962
Slovenčina v predspisovnom období Číslo 22/199371 – 75
Spisovná slovenčina ako štátny jazyk Slovenskej republiky Číslo 25/199644 – 46
DROBNÝ Jaroslav20161
Islam a moslimovia v slovenských dejináchČíslo 45/201657 – 69
DROPPOVÁ Ľubica1976 – 200315
Premeny estetickej funkcie ľudových piesní na Slovensku Číslo 5/197649 – 61
Význam súborov SĽUK a Lúčnica v súčasnej slovenskej kultúre Číslo 14/1985133 – 149
Sociálna a revolučná tematika v ľudovej piesni Číslo 15/1986117 – 132
Ľudová pieseň v súčasnom piesňovom repertoári Číslo 16/198785 – 94
Výskumy baníckych piesní na Slovensku Číslo 17/1988127 – 138
Historická tematika v slovenskej ľudovej piesni Číslo 18/198975 – 88
Jarmočné a púťové piesne na Slovensku Číslo 19/199071 – 82
Spevné príležitosti v dedinskom prostredí Číslo 20/199123 – 31
Stredoeurópske kontexty folklóru na Slovensku Číslo 22/199376 – 82
Viacjazyčné piesne na Slovensku a ich kontexty Číslo 23/199467 – 77
Funkcie a tematika slovenských ľudových piesní Číslo 24/199544 – 52
Súčasné kontexty folklóru (Od kontaktnej po masovú komunikáciu) Číslo 25/199647 – 53
Etnické obrazy a stereotypy v slovenských prísloviach zo zbierky A. P. Zátureckého Číslo 26/1997222 – 228
K niektorým tradíciám baníckych regiónov na strednom Slovensku Číslo 27/199842 – 48
Folklór v systéme masovej komunikácie Číslo 32/2003333 – 342
DUBAYOVÁ Mária19931
Kultúra Rómov na Slovensku Číslo 22/199383 – 97
DUČÁKOVÁ Hedviga20141
SAS, škótska svadba a inéŠpeciál 201490 – 95
DUDÁŠOVÁ‐KRIŠŠÁKOVÁ Júlia19951
Slováci v Poľsku Číslo 24/199553 – 60
DUDOK Daniel19821
Slovenské nárečia v Juhoslávii Číslo 11/198265 – 84
DUDOK Miroslav2002 – 20073
Pluricentrický vývin modernej slovenčiny Číslo 31/200242 – 50
Paralelné štandardizačné procesy v slovenčine (Michal Godra a štúrovci) Číslo 32/2003169 – 179
Komunikatívne vedomie v slovenčine a blízkych (južnoslovanských) jazykochČíslo 36/200731 – 44
ĎURČO Peter1996 – 20084
Vlastné mená na Slovensku Číslo 25/199654 – 60
K výskumu súčasnej živej slovenskej paremiológie Číslo 31/200251 – 60
Urbanonymá na Slovensku Číslo 32/2003156 – 168
Viacjazyčná frazeologická databázaČíslo 37/200833 – 43
ĎURIŠIN Dionýz19741
Súčasný stav a rozvoj slovenskej komparatistikyČíslo 3/197429 – 42
DUŠÍKOVÁ Anikó20121
Chalupkov nemecký román na ceste k čitateľovi – v kontexte interpretačných stratégiíČíslo 41/201267 – 86
DUTKO Pavel19791
[– FERJENČÍK Pavel] Historicky cenné drevené konštrukcie na Slovensku Číslo 8/197959 – 69
DÚŽEK Stanislav19821
Slovenské ľudové tance Číslo 11/198285 – 100
DVONČ Ladislav1976 – 199111
Formálna stránka prevzatých slov v slovenčine Číslo 5/197663 – 80
Slovenské jazykovedné časopisectvo Číslo 6/197759 – 73
Jazykovedné konferencie o slovenskom jazyku Číslo 7/197873 – 87
Základné knižné pramene k štúdiu slovenskej jazykovedyČíslo 7/1978609 – 621
Nesklonné slová v spisovnej slovenčine Číslo 10/198163 – 85
Apelatíva propriálneho pôvodu v spisovnej slovenčine Číslo 11/1982101 – 120
Dynamika deklinácií substantív v spisovnej slovenčine Číslo 12/1983163 – 176
Obyvateľské mená v spisovnej slovenčine Číslo 13/1984183 – 201
Písanie veľkých písmen vo vlastných menách v spisovnej slovenčine Číslo 18/198989 – 110
Alternácie dvoch spoluhlások v spisovnej slovenčine Číslo 19/199083 – 95
Vokalistické alternácie v spisovnej slovenčine Číslo 20/199133 – 47
DVONČOVÁ Jana19851
Slovenská a česká ortoepická norma Číslo 14/1985151 – 168
Iniciála E
ELIÁŠ Michal1975 – 19983
Matica slovenská Číslo 4/197541 – 53
Zbierkové fondy Matice slovenskej Číslo 11/1982121 – 136
Jozef Škultéty Číslo 27/199849 – 54
ELSCHEK Oskár19821
Slovenská ľudová pieseň a ľudová hudba - jej funkčné a historické aspekty Číslo 11/1982137 – 155
Iniciála F
FÁBRY Viliam19801
Záujmová umelecká činnosť na Slovensku Číslo 9/1980109 – 120
FARAGULOVÁ Alena20141
[– ORGOŇOVÁ Oľga – BOHUNICKÁ Alena] Medzi črepinami trinástej komnaty rómskeho diskurzu (etnolingvisticko-xenologická interpretácia)Číslo 43/2014302 – 316
FARKAŠ Ján19811
Vinárstvo a jeho perspektívy v ČSSRČíslo 10/198187 – 97
FARKAŠOVÁ Etela1995 – 20093
Žena v slovenskej literatúre: historické premeny Číslo 24/199561 – 68
Filozofické aspekty literatúry alebo O niektorých aspektoch vzťahu filozofie a literatúryČíslo 36/2007195 – 204
Hľadanie a utváranie identity vo vzťahoch. Pohľad na vybrané diela súčasných slovenských autoriekČíslo 38/2009103 – 114
FECANINOVÁ Uľjana1977 – 19782
Konfrontácia zvukovej sústavy ruštiny a slovenčinyČíslo 6/197775 – 97
K prepisu mien a pomenovaní z ruštiny do slovenčiny Číslo 7/197889 – 101
FEGLOVÁ Viera20001
Spoločenský život v Bratislave Číslo 29/200063 – 70
FEKETE Vladislava20051
Súčasný stav a trendy v slovenskom divadleČíslo 34/2005347 – 356
FELDEK Ľubomír19751
Z problematiky prekladania veršov Číslo 4/197555 – 65
FERENČÍK Ján19801
Počiatky a rozvoj slovenskej prekladovej tvorby Číslo 9/1980121 – 132
FERENČÍKOVÁ Adriana1995 – 19982
Pohľad na slovenskú lexiku z okruhu poľnohospodárstva z historického a sociolingvistického aspektu Číslo 24/199569 – 74
Turčianske a hornonitrianske nárečia Číslo 27/1998186 – 194
FERJENČÍK Pavel19791
[– DUTKO Pavel] Historicky cenné drevené konštrukcie na Slovensku Číslo 8/197959 – 69
FIALA Anton20001
Z tradícií kovospracujúcich remesiel v Bratislave Číslo 29/200071 – 80
FILOVÁ Eva2015 – 20235
Internacionálny charakter Slovenského národného povstania vo filmovej krátkometrážnej tvorbe 1945 – 1989Číslo 44/2015125 – 136
Cudzina ako exotika (v slovenskej kinematografii do roku 1989)Číslo 45/201670 – 84
Hľadanie vzoru rodu ženského prostredníctvom slovenských dokumentárnych filmovČíslo 46/201755 – 72
Od Dubčeka k Palachovi – dlhý rok v slovenskom non-fiction filmeČíslo 47/201813  –  31
Filmová pamäť – pamäť filmárovČíslo 52/2023110 – 119
FINDRA Ján1981 – 19863
K štylistickej klasifikácii slovnej zásoby Číslo 10/198199 – 113
K formovaniu publicistických žánrov v slovenčine Číslo 11/1982157 – 170
Invariantnosť slohového významu Číslo 15/1986133 – 142
FISCHEROVÁ Anna19971
Slovenská kultúra v zborníkoch SAS (Úvaha nad štúdiami v dvadsiatich piatich ročníkoch) Číslo 26/1997270 – 289
FÜLÖPOVÁ Marta2019 – 20233
My, Oni – a Tí ešte horší. Vytváranie negatívnych obrazov v slovenskej próze 19. storočiaČíslo 48/201928  –  44
Archetypálny hrdina v idylickom svete (Andrej Sládkovič: Detvan)Číslo 49/2020289 – 309
Lipa v obraznosti slovenského romantizmuČíslo 52/2023120 – 139
FURDÍK Juraj1976 – 19782
O porovnávacom výskume slovenčiny a maďarčinyČíslo 5/197681 – 97
Slovotvorná motivovanosť slovnej zásoby v slovenčineČíslo 7/1978103 – 115
Iniciála G
GÁFRIK Michal19991
Martin Rázus - národný bard a básnik tragiky sveta Číslo 28/199953 – 62
GÁFRIKOVÁ Gizela2002 – 20042
Literárne dielo Hugolína Gavloviča Číslo 31/200261 – 73
Prvý historiografický koncept slovenskej literatúry Číslo 33/200450 – 65
GAJDOŠOVÁ Katarína2018 – 20192
Metahodnotenie bohemizmus/čechizmus v slovensko-českých kontaktoch (na báze textových korpusov)Číslo 47/2018208 – 233
Sufixálne augmentatívne adjektíva v súčasnej slovenčineČíslo 48/2019125  –  138
GÁLISOVÁ Anna2020 – 20233
Obraz čerta v slovenskej frazeológii – rozostrené hranice medzi mytológiou, kresťanstvom a populárnou kultúrouČíslo 49/202051 – 66
Obraz anjela v kontraste s čertom/diablom v slovenskom jazyku a kultúreČíslo 51/202263 – 76
Obraz lásky v slovenskej frazeológiiČíslo 52/2023140 – 159
GARAIOVÁ Jana20211
Dejiny výtvarného umenia a Studia Academica Slovaca v 70. rokoch 20. storočiaČíslo 50/2021339 – 355
GARAY KROČANOVÁ Dagmar20231
Dramatická tvorba Rudolfa DilongaČíslo 52/2023160 – 174
GAŠPARÍK Mikuláš1978 – 19843
K ideovým prameňom realizmu v slovenskej literatúre Číslo 7/1978117 – 129
Slovenská literatúra 19.storočia a jej vzťahy k inonárodným literatúram Číslo 12/1983177 – 194
K ideovým prameňom literatúry národného obrodenia Číslo 13/1984203 – 219
GAŠPARÍKOVÁ Viera19861
Život slovenskej ľudovej prózy v minulosti a dnes Číslo 15/1986143 – 159
GBÚR Ján1999 – 20103
Hviezdoslav - umelecký profil Číslo 28/199963 – 75
Hviezdoslavova dráma vo vývinových premenách slovenskej dramatickej tvorby v období realizmu a modernyČíslo 38/2009115 – 130
Martin Kukučín - epik ahasverovského osuduČíslo 39/201075 – 88
GLOVŇA Juraj20191
Interlingválne aspekty slovenského humoruČíslo 48/2019291  –  303
GOJDIČ Ivan1999 – 20002
Sakrálna architektúra na Slovensku Číslo 28/199976 – 91
Národné kultúrne pamiatky BratislavyČíslo 29/200081 – 87
GOMBALA Eduard1989 – 19962
Máchove podnety v slovenskom básnickom romantizme Číslo 18/1989111 – 128
Demonštrácia kresťanského myslenia Jána Hollého v „svetských“ eposoch Svatopluk a Sláv Číslo 25/199661 – 68
GOSIOROVSKÝ Miloš1973 – 19785
Dva kľúčové medzníky v slovenských dejináchČíslo 2/1973 7 – 20
Slovensko v oslobodenom Československu Číslo 4/19757 – 17
Historické príčiny udalostí r.1968 v Československu Číslo 5/19767 – 18
Veľká októbrová socialistická revolúcia a SlovenskoČíslo 6/19777 – 20
Šesťdesiat rokov spoločného štátu Čechov a Slovákov Číslo 7/19787 – 23
GREGOR František19821
Slovenské nárečia v Maďarsku Číslo 11/1982171 – 183
GROß Steffen20141
Studia Academica Slovaca - môj prvý výhľad do slobodyŠpeciál 2014131 – 132
Iniciála H
HABOVŠTIAK Anton1975 – 199815
Slovenské nárečia z lexikálneho hľadiska Číslo 4/197567 – 79
Slovenské nárečia z hláskoslovného a tvaroslovného hľadiskaČíslo 5/197699 – 112
Ustálené spojenia v slovenských nárečiach Číslo 6/197799 – 111
Spoločná lexikálna báza slovenských nárečí Číslo 8/197971 – 83
Slová cudzieho pôvodu v slovenských nárečiach Číslo 10/1981115 – 133
Literárna Orava Číslo 12/1983195 – 210
Atlasové spracovanie slovenských nárečí Číslo 14/1985169 – 189
Tvorba L.N. Jégého vo vzťahu k oravským nárečiam Číslo 15/1986161 – 173
Slovenčina a južnoslovanské jazyky Číslo 16/198795 – 107
Slová nemeckého pôvodu v slovenských nárečiach Číslo 17/1988139 – 156
Slovanský jazykový atlas Číslo 18/1989129 – 140
Slovenská rozprávka - výrazný fenomén ľudovej slovesnosti Číslo 19/199097 – 111
Naša dedina v minulosti Číslo 20/199149 – 67
O nárečovej lexike z lingvistickogeografického aspektu Číslo 21/199211 – 27
Oravské a liptovské nárečia Číslo 27/1998195 – 204
HABOVŠTIAKOVÁ Katarína1976 – 200312
Ideové, spoločenské a jazykové základy Bernolákovskej spisovnej slovenčinyČíslo 5/1976113 – 127
Vplyv nárečí a spisovnej češtiny na formovania spisovnej slovenčiny Číslo 6/1977113 – 123
Rodné mená v slovenčine Číslo 8/197985 – 97
Nové slová v súčasnej spisovnej slovenčine Číslo 14/1985191 – 215
Pôsobenie vývinu gramatickej stavby na vývin slovnej zásoby Číslo 15/1986175 – 196
K štylistickej charakteristike nárečového prejavu Číslo 16/1987109 – 125
Slová románskeho pôvodu v slovenčine Číslo 17/1988157 – 178
Z problematiky slovenskej a maďarskej frazeológie Číslo 18/1989141 – 154
Z problematiky slovenských priezvisk Číslo 19/1990113 – 126
Prekladová a pôvodná tvorba Konštantína a Metoda Číslo 20/199169 – 81
Veľkomoravská ríša - kolíska vzdelanosti slovanských predkov Číslo 25/199669 – 78
Úsilie o jazykovú kultúru v minulosti a dnes Číslo 32/2003143 – 155
HAJDUČEKOVÁ Ivica20211
V životnom uzle poetky Maše Haľamovej alebo Polyfokálnosť v debutovej zbierke DarČíslo 50/2021179 – 196
HAMADA Milan19901
Humanizmus a reformácia na Slovensku vo vzťahu k antickej kultúre Číslo 19/1990127 – 137
HAMAR Juraj2002 – 20062
Slovenské tradičné bábkové divadlo v textoch a kontextoch Číslo 31/200274 – 81
K štruktúre komického obrazu v slovenskej ľudovej piesniČíslo 35/2006191 – 208
HAMMEL Robert20141
Letovanie so slovenčinou: spomienky jedného Staršieho a Spokojného sasistuŠpeciál 2014121 – 124
HANAKOVIČ Štefan20001
Stotridsať rokov Spolku sv. Vojtecha Číslo 29/200088 – 96
HARGAŠOVÁ Zuzana2014 – 201710
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Kalendárium Studia Academica SlovacaŠpeciál 201424 – 25
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Zoznam členov vedenia a pracovníkov Studia Academica Slovaca (1965 - 2013)Špeciál 2014151 – 152
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Lektori letnej školy Studia Academica Slovaca (1965 - 2013)Špeciál 2014153 – 156
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Pomocní asistenti / sprievodcovia letnej školy SAS (1965 - 2013)Špeciál 2014157 – 161
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Zoznam autorov a príspevkov uverejnených v zborníkoch SAS (1972 - 2013)Špeciál 2014162 – 222
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Publikácie Studia Academica SlovacaŠpeciál 2014223 – 225
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Projekty Studia Academica SlovacaŠpeciál 2014226 – 230
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Ocenenia pracovníkov a spolupracovníkov SASŠpeciál 2014231
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Spomienka na bývalých pracovníkov a spolupracovníkov SASŠpeciál 2014232
[– ŽIGO Pavol] Reformácia ako vplyv mentálnej a duchovnej zmeny na slovenské jazykové prostredie Číslo 46/2017222 – 251
HAZUCHOVÁ Oľga19901
Prehľad o frekventantoch SAS za 25 rokov od vzniku seminára Číslo 19/1990391 – 424
HLAVICOVÁ Jana19891
[– PLACHÁ Veronika] Národná kultúrna pamiatka Devín - slovanské hradisko Číslo 18/1989401 – 416
HLEBA Edmund19821
Literárna Levoča Číslo 11/1982185 – 196
HLÔŠKOVÁ Hana2000 – 20218
Povesťová tradícia Bratislavy vo folklóre a v literatúre Číslo 29/200097 – 105
Wollmanovská zberateľská akcia a jej význam pre folkloristiku na SlovenskuČíslo 34/2005357 – 366
Andrej Kmeť o folklóre, folklór o Andrejovi KmeťoviČíslo 36/2007325 – 344
Obraz zbojníka – od ľudového k národnému hrdinoviČíslo 42/2013247 – 256
Vedecko-pedagogické dielo profesora Jána Michálka v kontexte bádania o ľudovej próze na SlovenskuČíslo 43/2014196 – 216
Druhá svetová vojna ako téma folklóru a folkloristiky na SlovenskuČíslo 44/2015137 – 151
Naratívy o ohrození spoločenstva v kolektívnej historickej pamäti na SlovenskuČíslo 45/201685 – 113
Folklór a folkloristika v zborníkoch Studia Academica Slovaca – reálie a prístupyČíslo 50/2021356 – 372
HODÁK Tomáš19771
Využívanie vodnej energie na Slovensku Číslo 6/1977125 – 138
HOCHEL Braňo1981 – 20146
Slang v národnom jazyku Číslo 10/1981135 – 154
O nespisovnej slovnej zásobe mládeže Číslo 12/1983211 – 228
Tabuizované slová v slovenčine Číslo 17/1988179 – 187
Literárne absencie a návraty Číslo 18/1989155 – 166
Interpretácia prózy Alfonza Bednára Rozostavaný dom Číslo 30/2001419 – 425
Spomienky lektora a zástupcu riaditeľaŠpeciál 201456 – 60
HOLEC Roman20201
Trianon – triumf a tragédiaČíslo 49/202067 – 83
HOLÉCZYOVÁ Elena19771
O slovenských čipkách Číslo 6/1977139 – 150
HOLLÝ Karol20111
Memorandum národa slovenského ako historiografický prameňČíslo 40/2011101 – 114
HOMZA Martin2002 – 20234
Niekoľko téz k počiatkom slovenského etnika Číslo 31/2002285 – 295
K otázke vzniku pohostinskej teórie a jej typológie Číslo 33/200466 – 76
[– KUZMOVÁ Stanislava] Monumenta Linguae Slovacae. Vydávanie slovenských textov predspisovného obdobia ako výzva k interdisciplinárnej a medzinárodnej spolupráciČíslo 50/2021197 – 213
[– VANEK Peter] E-learning ako inovatívna metóda celoplošného a medzigeneračného vyučovania slovenských dejínČíslo 52/2023175 – 187
HORÁK Emil1975 – 20017
Konfrontácia spisovnej slovenčiny a spisovnej bulharčiny Číslo 4/197581 – 98
Konfrontácia spisovnej slovenčiny a spisovnej srbochorvátčiny Číslo 4/197599 – 116
Konfrontácia spisovnej slovenčiny a spisovnej macedónčiny Číslo 14/1985217 – 242
Vuk Karadžić a Ľudovít Štúr Číslo 16/1987127 – 137
Východiská pre konfrontáciu predložkového systému slovenčiny s inými jazykmi Číslo 18/1989167 – 183
Zložené predložky v spisovnej slovenčine a ich ekvivalenty v slovanských jazykoch Číslo 20/199183 – 101
Kodifikácia spisovnej slovenčiny z aspektu kodifikačných procesov v južnoslovanských spisovných jazykoch Číslo 30/200196 – 108
HORÁK Gejza1984 – 19852
O prekladaní medzi češtinou a slovenčinouČíslo 13/1984221 – 231
Vetná tautologická konštrukcia a jej štylistická hodnota Číslo 14/1985243 – 264
HORECKÝ Ján1972 – 200329
Systém slovnej zásoby v slovenčineČíslo 1/197221 – 28
Hranica morfém v slovenčineČíslo 2/197321 – 28
Charakteristika neologizmov v spisovnej slovenčineČíslo 3/197443 – 50
Sociológia tvorenia slov Číslo 4/1975117 – 121
Výrazová sila slovenčiny Číslo 5/1976129 – 138
Kalkovanie v slovenčine Číslo 6/1977151 – 160
O výchove vedeckých pracovníkov a o vedeckých hodnostiach Číslo 7/1978131 – 141
Slovná zásoba slovenčiny v kontexte cudzích systémov Číslo 8/197999 – 109
O jazykovej norme Číslo 9/1980133 – 143
Pomenovania motivované podobnosťou Číslo 11/1982197 – 205
Stratifikácia a diferenciácia slovenčiny Číslo 12/1983229 – 238
Názvy inštitúcií v slovenčine Číslo 13/1984233 – 241
Vývin slovenskej terminológie Číslo 14/1985265 – 277
Slovná zásoba štúrovskej slovenčiny Číslo 15/1986197 – 203
Neologizačné procesy v súčasnej spisovnej slovenčine Číslo 16/1987139 – 149
Dynamickosť a dynamika v jazyku Číslo 17/1988189 – 199
O analógii v jazyku a v jazykovede Číslo 18/1989185 – 193
K jazykovej politike v r. 1948-88 Číslo 19/1990139 – 150
Výpovedné akty v súčasnej slovenčine Číslo 20/1991103 – 113
Slovotvorná motivácia ako odraz kultúrneho pozadia Číslo 21/199228 – 32
Morfematický aspekt rytmického krátenia Číslo 22/199398 – 103
Cudzie slová v slovenčine dnes Číslo 23/199478 – 83
Slovotvorná a morfematická štruktúra slovenčiny Číslo 24/199575 – 77
Malé slovotvorné polia Číslo 25/199679 – 82
Odborná terminológia v súčasnej slovenčine Číslo 26/199759 – 63
Ľudovít Novák a slovenčina Číslo 27/199855 – 58
Onomaziologická teória tvorenia slov Číslo 30/2001109 – 115
Preskriptívna a deskriptívna lingvistika – miesto v kultivovaní jazykaČíslo 31/200282 – 89
Jazykoveda v učených spoločnostiach na Slovensku Číslo 32/2003137 – 142
HORVÁTH Miloš2011 – 20229
Aktuálne vývojové trendy a defekty v slovenskej žurnalistikeČíslo 40/2011115 – 124
K extenzii a intenzii pojmov (termínov) žurnalistika a publicistikaČíslo 41/201287 – 94
Kultúrne identifikátory vo vybraných esejistických textoch Milana Rúfusa a Tomáša HalíkaČíslo 42/2013197 – 207
Televízne reality show a ich vplyv na jazykovú situáciu na SlovenskuČíslo 43/2014217 – 230
Obraz Ľudovíta Štúra na podklade kultúrnej interpretácie vybraných esejistických profilov Alexandra MatuškuČíslo 44/201561 – 74
Parametrizácia slovenskej národnej kultúry na osi domáce verzus cudzieČíslo 45/2016114 – 128
Interdisciplinárna štylistika – kde sú jej hranice a perspektívyČíslo 49/202084 – 97
Fyzikálny verzus gramatický čas a spôsoby vyjadrovania časových relácií v súčasnej slovenčineČíslo 50/202178 – 90
Prejavy aflexie v morfosyntaktickom podsystéme slovenčinyČíslo 51/2022151 – 163
HORVÁTHOVÁ Emília1977 – 19908
Príroda v svetonázorvých predstavách slovenského ľudu Číslo 6/1977161 – 175
Výročné zvyky na Slovensku Číslo 12/1983239 – 257
Remeselnícke zvyky na Slovensku Číslo 14/1985279 – 296
Iniciačné obrady mládeže na SlovenskuČíslo 15/1986205 – 219
K vývoju etnomedicíny na Slovensku Číslo 16/1987151 – 166
O tradičnej metrológii na Slovensku Číslo 17/1988201 – 216
Práca vo zvykoch slovenského ľudu Číslo 18/1989195 – 213
Reminiscencie na staroslovenské božstvá v slovenských prameňoch Číslo 19/1990151 – 164
HOŠŠO Jozef1997 – 20003
Stredoslovenská banská oblasť v stredoveku Číslo 26/199764 – 71
Z histórie Liptova Číslo 27/199859 – 68
O histórii a živote v stredovekej Bratislave Číslo 29/2000106 – 117
HRONSKÝ Marián20021
Slovensko pri rozpade Rakúsko - Uhorska a konštituovaní samostatného Česko - Slovenska (1918-1920) Číslo 31/2002383 – 399
HROZIENČÍK Jozef19791
Medzinárodná účasť v Slovenskom národnom povstaní Číslo 8/1979111 – 129
HUČKO Ján1986 – 19982
Ľudovít Štúr a dnešok Číslo 15/1986221 – 238
Revolučné roky 1848 - 1849 a Slováci Číslo 27/199869 – 75
HUČKOVÁ Dana2012 – 20173
Malomestský žáner v slovenskej literatúre na prelome 19. a 20. storočiaČíslo 41/201295 – 104
Besednice Svetozára Hurbana VajanskéhoČíslo 45/2016436 – 449
Pamiatke Jozefa Miloslava Hurbana Číslo 46/2017266 – 277
HVIŠČ Jozef1977 – 20024
Slovenko-poľské literárne vzťahy Číslo 6/1977177 – 194
Porovnávací výskum literárnych žánrov Číslo 23/199484 – 91
Slovenská emigračná a exilová literatúra Číslo 26/199772 – 77
Kontinuita romantizmu Číslo 31/200290 – 99
HYNČICA Pavel20041
Stredná Európa na SASeŠpeciál 2004104 – 105
Iniciála CH
CHALUPKA Ľubomír2001 – 201916
Slovenská hudobná tvorba 20.storočia – domáce a európske kultúrne kontexty vývojaČíslo 30/2001116 – 129
Recepcia hudby Leoša Janáčka v slovenskej skladateľskej tvorbe po roku 1945Číslo 35/2006381 – 392
Fenomén baladickosti v slovenskej hudobnej tvorbe 20. storočiaČíslo 36/2007345 – 356
Osobnosť a dielo slovenského skladateľa Eugena SuchoňaČíslo 37/2008233 – 242
Slovenská hudba 20. storočia ako európsky fenoménČíslo 38/2009131 – 138
Fenomén rapsodickosti v slovenskej hudbe 20. storočiaČíslo 39/201089 – 96
Humanistické posolstvo opernej tvorby Jána Cikkera (K 100. výročiu narodenia skladateľa)Číslo 40/2011125 – 136
Slovenská hudobná veda v medzinárodných súvislostiachČíslo 41/2012105 – 112
Česko-slovenské hudobno-kultúrne vzťahy z vývojového hľadiskaČíslo 42/2013229 – 244
Inter arma (non) silent Musae – slovenská hudba v rokoch 1. svetovej vojnyČíslo 43/201457 – 68
Pohľady na slovenskú hudbu pre frekventantov Studia Academica Slovaca (zopár postrehov)Špeciál 201461 – 65
K vývoju slovenskej hudobnej kultúry v rokoch 2. svetovej vojnyČíslo 44/2015152 – 179
Kompozičná tvorba na Slovensku v priesečníku sebaidentifikačnej a akulturačnej ambície – obraz generačných a štýlových konfrontácií v 20. storočíČíslo 45/2016129 – 154
Slovenská kompozičná tvorba 20. storočia v zrkadle revolučných premienČíslo 46/201773 – 85
„Osmičky“ vo vývoji slovenskej hudby 20. storočiaČíslo 47/201832 – 50
Charakter identifikačného úsilia o profesionalizáciu slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí (pristavenie sa pri rokoch s „deviatkou“)Číslo 48/201979  – 94
CHMEL Rudolf19771
K slovensko-maďarským literárnym vzťahomČíslo 6/1977195 – 205
CHOVAN Juraj19771
Múzejníctvo na Slovensku Číslo 6/1977207 – 220
CHROPOVSKÝ Bohuslav19841
Ranostredoveký mestský útvar Nitrava Číslo 13/1984243 – 266
Iniciála I
ISHIKAWA Akihiro20141
Zážitky na SASe - pomník mojej mladostiŠpeciál 2014105 – 109
IVANOVÁ Martina2019 – 20223
Identita, kultúra, slovníky: slovenčina v zrkadle súčasnej lexikografieČíslo 48/201945  –  64
Nástroj SMARTool a problematika osvojovania si deklinácie v slovenčine ako cudzom jazykuČíslo 49/2020158 – 176
Myslím, že to nikdy nebude jednoduché. Epistemické a evidenčné markery v písaných textoch slovenčiny ako L2Číslo 51/2022164 – 184
Iniciála J
JACKO Jozef19871
Novšie deverbatíva s príponou -teľ a -č Číslo 16/1987167 – 181
JAKÁL Jozef19811
Slovenké jaskyne Číslo 10/1981155 – 166
JAKUBÍKOVÁ Kornélia1993 – 20094
Tradičné formy účasti rodiny a spoločenstva na obradoch životného cyklu Číslo 22/1993104 – 110
Rodinné obyčaje v súčasnosti Číslo 25/199683 – 90
Rituály a súčasnosť Číslo 32/2003243 – 252
Význam kultúry, jazyka a náboženstva pre etnickú identifikáciuČíslo 38/2009139 – 144
JANTO Juraj2019 – 20222
Karpatské salašníctvo a bryndza ako súčasť národnej kultúryČíslo 48/201965  –  78
Výskum obdobia socializmu v slovenskej etnológiiČíslo 51/2022185 – 196
JAROSCH Günther20041
SAS – kúzelníkŠpeciál 2004110
JESENSKÁ‐HORVÁTHOVÁ Gabriela1981 – 19822
Minulosť a súčasnosť ľudového liečenia Číslo 10/1981167 – 179
Múzeum slovenskej dediny Číslo 11/1982207 – 219
JIRGES Miroslav19791
Účasť ČSSR v spolupráci krajín RVHP Číslo 8/1979131 – 146
JÓNA Eugen1976 – 19803
Spisovná slovenčina a Matica slovenská Číslo 5/1976139 – 159
Samo Czambel ako jazykovedec Číslo 7/1978143 – 155
Slovakistické spolky a spoločnosti Číslo 9/1980145 – 162
JURČO Milan19981
Secesná linka vo vývinovej kontinuite slovenskej prózy Číslo 27/199876 – 82
Iniciála K
KAČALA Ján1977 – 200221
Pojem intencia slovesného deja v slovenskej jazykovede Číslo 6/1977221 – 235
Doplnok a prívlastok Číslo 7/1978157 – 169
Pracovné projekty a plány jazykovedných pracovísk Číslo 12/1983259 – 270
Príprava nových pravidiel slovenského pravopisu Číslo 13/1984267 – 278
Koncepcia nového výkladového slovníka slovenčiny Číslo 14/1985297 – 312
Sémantika vo vete Číslo 15/1986239 – 254
Slovenská syntax v konfrontačnom aspekte Číslo 16/1987183 – 201
Kodifikácia slovnej zásoby súčasnej spisovnej slovenčiny Číslo 17/1988217 – 234
Aktuálnosť jazyka slovenských ľudových rozprávok Číslo 18/1989215 – 237
Gramatické vlastnosti slova ako východisko gramatickej stavby Číslo 19/1990165 – 176
Štruktúra slovnej zásoby a gramatika Číslo 21/199233 – 40
Kvantita v tvaroch typu skúmava a vládnuci Číslo 22/1993111 – 119
Lexikálny a gramatický význam Číslo 23/199492 – 102
Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1991 Číslo 24/199578 – 84
Jazyková situácia na Slovensku v 30. rokoch v reflexii Ľudovíta Nováka (1908 - 1992) Číslo 25/199691 – 97
Vývin názorov na základnú sémantickú črtu slovenského slovesa Číslo 25/199698 – 105
Významová a výrazová diferenciácia pomenovaní z hľadiska gramatickej kategórie životnosti Číslo 26/199778 – 85
Jazykový význam a jeho druhy Číslo 27/199883 – 89
Trvalý stredoslovenský základ spisovnej slovenčiny Číslo 27/1998214 – 223
Kategória životnosti v lexikálnej a gramatickej rovine v slovenčineČíslo 28/199992 – 101
Syntax lexikalizovaných spojení Číslo 31/2002100 – 110
KAČÍREK Ľuboš2011 – 20144
Spomienky na Juraja FándlyhoČíslo 40/2011137 – 147
Prínos Novej školy (1868 – 1875) pre formovanie národného hnutia v 60. a 70. rokoch 19. storočiaČíslo 41/2012295 – 312
Matúš Čák-Trenčiansky – posledný slovenský bán? Národno-historické názory Jozefa Hložanského v národotvornom myslení 60. a 70. rokov 19. storočiaČíslo 42/2013285 – 299
Slovenské múzejníctvo v 19. a 20. storočíČíslo 43/2014231 – 245
KAHOUN Karol19731
Výtvarná kultúra na Slovensku v priebehu dejínČíslo 2/197329 – 42
KÁKOŠOVÁ Zuzana2000 – 202319
Peter Karvaš, pokus o profil dramatika Číslo 29/2000118 – 125
Kocúrkovo – interpretácia prózy Jána Chalupku Číslo 30/2001363 – 371
Slovenská literatúra pred rokom 1780 (Žánrovo-tematické premeny literatúry od stredoveku po barok)Číslo 31/2002111 – 127
K podobám ľúbostnej poézie v staršej slovenskej literatúre Číslo 33/200477 – 90
Dráma medzi realizmom a modernou (Venované 120. výročiu narodenia Vladimíra Hurbana Vladimírova) Číslo 33/200491 – 105
Ivan Bukovčan (1921 - 1975) v kontexte slovenskej drámy 50. - 70. rokov 20. storočiaČíslo 34/2005239 – 254
Podoby slovenskej literatúry v 16. storočíČíslo 35/2006209 – 227
Realizmus a modernizmus v dramatickej tvorbe Ivana StodoluČíslo 36/2007205 – 220
Obraz Turka v slovenskej literatúre 16. a 17. storočiaČíslo 37/2008109 – 126
Obraz ženy v staršej slovenskej literatúreČíslo 38/2009145 – 166
Pohľady na súčasnú slovenskú drámuČíslo 40/2011149 – 164
Emblém v žánrovom systéme poézie 16. a 17. storočiaČíslo 41/2012113 – 135
Slovenská dráma 20. storočia a téma Veľkej MoravyČíslo 42/201389 – 99
Staršia slovenská literatúra v zborníkoch Studia Academica Slovaca (1972 – 2013)Číslo 43/2014372 – 383
Európske žánre v slovenskom kontexteČíslo 45/2016155 – 167
Formovanie slovenskej dobrodružnej literatúry v 17. – 18. storočíČíslo 48/2019139 – 153
Mecenášstvo ako významný činiteľ rozvoja poézie v 16. storočíČíslo 50/2021214 – 228
Pohľad do súkromia v pamiatkach staršej slovenskej literatúryČíslo 51/2022197 – 215
Dejiny „všedného dňa“ v malomČíslo 52/2023188 – 202
KALESNÝ František19831
Habáni na Slovensku Číslo 12/1983271 – 285
KAMENÁROVÁ Renáta2014 – 20152
Komunikatívny prístup ku gramatike slovenčiny ako cudzieho jazyka v sérii učebníc Krížom-krážomČíslo 43/2014246 – 260
Substantívne vzory a deklinačný systém v slovenčine z lingvodidaktického hľadiskaČíslo 44/2015197 – 217
KAMENICKÝ Ján19851
Rok mládeže Číslo 14/1985313 – 328
KAPUSTOVÁ Monika2006 – 20072
Sémantické pole farieb a farebných odtieňov v slovenčineČíslo 35/200625 – 41
Psycholingvistický princíp vo vyučovaní didaktiky cudzieho jazykaČíslo 36/200745 – 58
KARTOUS Peter19811
Archívnictvo v Slovenskej socialistickej republike Číslo 10/1981181 – 193
KASÁČ Zdenko19981
Slovenská literárna avantgarda Číslo 27/199890 – 95
KAZARNOVICH Maryna20201
[– ORGOŇOVÁ Oľga] Nové výzvy štylistike mediálneho komunikátu digitálnej éry. Téma koronavírusu vo verejných interakciách SlovákovČíslo 49/2020177 – 196
KERĎO Ján19891
Kontrastívny opis primárnych slovenských a rumunských predložiek Číslo 18/1989239 – 249
KERUĽOVÁ Marta19861
Kontakty staršej slovenskej literatúry s európskymi literatúrami Číslo 15/1986255 – 266
KESSELOVÁ Jana2021 – 20233
Antepréteritum ako výpoveď o existencii, myslení, hovorení a konaní človekaČíslo 50/202191 – 110
Ako sa rodí polarita ja verzus ty v dialógu detí raného veku osvojujúcich si slovenčinuČíslo 51/202277 – 94
Pád v učení sa slovenčiny ako cudzieho jazyka (prípadová štúdia datív)Číslo 52/202330 – 46
KLESCHTOVÁ Zuzana20041
SAS – škola srdca a nadšeniaŠpeciál 200493 – 94
KLINCKOVÁ Jana19961
Jazyková kreativita, komunikačná kompetencia a jazykový systém Číslo 25/1996106 – 113
KOBLIŠKOVÁ Zuzana20161
Slovenská scénografia k inscenáciám Shakespearových hier v rámci zbierok Múzea Divadelného ústavu v BratislaveČíslo 45/2016450 – 470
KOČIŠ František1977 – 19954
Súvetné štruktúry v spisovnej slovenčine Číslo 6/1977237 – 252
Jazykoveda na Slovensku po roku 1945 Číslo 10/1981195 – 212
Ľud ako základ života národa a štátu Číslo 21/199241 – 49
Časopis Slovenská reč vstúpil do 60. ročníka Číslo 24/199585 – 92
KODAJOVÁ Daniela2009 – 20164
Slová ako stavebný materiál pri budovaní národa. Literárne práce a národné podujatia – oslavy a pohreby národovcovČíslo 38/2009167 – 184
Národné oslavy – manifestácia slovacityČíslo 40/2011165 – 180
Oslavovanie Karola Kuzmányho a Štefana Moysesa. Modelovanie obrazu národného hrdinu prostredníctvom oslávČíslo 41/2012313 – 325
Slovanský a germánsky svet v diele Ľudovíta ŠtúraČíslo 45/2016168 – 193
KOCHOL Viktor19801
Preklad a verš Číslo 9/1980163 – 181
KOLIOVÁ Marianna2019 – 20232
Motivické echá Súľovských skálČíslo 48/2019154  –  169
Balkánske cestopisy Martina KukučínaČíslo 52/2023203 – 219
KOLLÁR Dezider1975 – 19822
Konfrontácia spisovnej slovenčiny a spisovnej ruštiny Číslo 4/1975123 – 140
Medzijazyková homonymia Číslo 11/1982221 – 234
KOMOROVSKÝ Ján19971
Antropologické aspekty náboženskej kreácie v religionistike Číslo 26/199786 – 95
KONDRATENKO Natalia20141
Spomienky na SASŠpeciál 2014145
KONEČNÝ Miloslav2011 – 20122
Premeny epigramu od humanizmu po Jána KolláraČíslo 40/2011181 – 195
Stredoveké kroniky a SlovenskoČíslo 41/2012137 – 145
KONFEDERÁKOVÁ Galina19861
K teoretickým a metodickým problémom porovnávacieho štúdia ruskej a slovenskej štylistiky Číslo 15/1986267 – 275
KOPÁL Ján19881
Najnovšia pôvodná slovenská literárna tvorba 1987 pre deti a mládež Číslo 17/1988235 – 248
KOPANIC Michael J.20141
Dobrodružné zážitky na SASeŠpeciál 2014129 – 130
KOŠKA Ján19771
K literárnym vzťahom Slovákov a BulharovČíslo 6/1977253 – 266
KOTOČ Ján19781
Základy československého školstva Číslo 7/1978171 – 181
KOTSCH Richard20141
[– BOTIKOVÁ Marta] Prvá svetová vojna v spomienkach a v pamätiČíslo 43/201413 – 27
KOVAČEVIČOVÁ Soňa1976 – 19844
Ľudová architektúra a bývanie na Slovensku Číslo 5/1976161 – 178
Ľudové rezbárstvo na Slovensku Číslo 12/1983287 – 297
Komunikatívnosť drevorezu a masová kultúra na Slovensku Číslo 12/1983299 – 307
Etnografický atlas Slovenska Číslo 13/1984279 – 294
KOVÁČIK Ľubomír20091
Dramatický, spektakulárny a rituálny rozmer Bottovej poézieČíslo 38/2009185 – 196
KOVAČKA Miloš1978 – 19792
Základné pramene k štúdiu slovenskej literárnej vedy Číslo 7/1978623 – 643
Literárne časopisy a zborníky Číslo 8/1979147 – 158
KOVÁČ Michal19901
Národný dom v Martine Číslo 19/1990177 – 191
KOVÁČ Milan20041
Ľudová viera u slovenských Rómov Číslo 33/2004106 – 114
KOVÁČOVÁ Viera2021 – 20233
[– BALÁKOVÁ Dana] Všetko má svoj čas. Aspekt minulého i súčasného v biblickej frazeológiiČíslo 50/202139 – 54
[– BALÁKOVÁ Dana – TYROL Anton] Sakrálne a sekulárne v biblickej frazeológiiČíslo 51/20229 – 28
[– BALÁKOVÁ Dana – TYROL Anton] Biblická frazeológia v interdisciplinárnej interpretáciiČíslo 52/202389 – 109
KOVALÍKOVÁ Ivana20191
[– SEDLÁKOVÁ Marianna] Jazyková reflexia prirovnaní s komponentom farby v slovenskej literatúreČíslo 48/2019183  –  195
KOVALIK SLANČOVÁ Terézia20191
[– SLANČOVÁ Daniela] Somatická lexika v športovej komunikácii: lexéma ruka v trénerskom komunikačnom registriČíslo 48/2019196  –  215
KOZOVÁ Mária19941
Environmentálna politika a právo v Slovenskej republike Číslo 23/1994103 – 118
KRAJČOVIČ Rudolf1972 – 199916
Historický komentár k fonológii spisovnej slovenčinyČíslo 1/197229 – 43
Historický komentár k morfológii spisovnej slovenčinyČíslo 2/197343 – 55
Historický komentár k lexike spisovnej slovenčiny Číslo 4/1975141 – 154
O štýloch slovenčiny v predspisovnom období Číslo 7/1978183 – 200
O stabilizácii vo fonologicko-fonickom vývine slovenčiny Číslo 8/1979159 – 174
Mladogramatizmus a slovenská jazykovedaČíslo 9/1980183 – 197
Kultivované slovo na Veľkej Morave (Prevzaté z týždenníka Nové slovo)Číslo 14/1985329 – 336
Slovenčina v dejinách kontaktov neslovanských jazykov Číslo 16/1987203 – 213
Zápas o normu spisovnej slovenčiny v matičných rokoch Číslo 17/1988249 – 261
O rekonštrukcii najstaršej slovenskej lexiky Číslo 18/1989251 – 259
Lexika toponymie ako prameň dávnej histórie Číslo 21/199250 – 55
Význam mapovania historickej toponymie Číslo 23/1994119 – 123
Genéza a vývin východoslovenských nárečí Číslo 26/1997191 – 197
Genéza a vývin stredoslovenských nárečí Číslo 27/1998173 – 179
Genéza a vývin západoslovenských nárečí Číslo 28/1999279 – 286
Nárečia v južnom regióne západoslovenských nárečí Číslo 28/1999287 – 294
KRÁĽ Ábel1973 – 19785
Ortoepická kodifikácia slovenčinyČíslo 2/197357 – 71
Fonetická povaha a systém slovenských samohlások a dvojhlások Číslo 3/197450 – 66
Slovenské samohlásky v konfrontácii so samohláskami iných jazykov Číslo 3/197467 – 82
Štýly slovenskej výslovnosti Číslo 6/1977267 – 286
Preberanie cudzích slov do slovenčiny z hľadiska fonetiky a ortoepieČíslo 7/1978201 – 215
KRAUS Cyril1972 – 19842
Špecifickosť slovenského romantizmuČíslo 1/197245 – 59
Literárny GemerČíslo 13/1984295 – 308
KRČMÉRYOVÁ Eleonóra20051
Mladá próza po roku 1989Číslo 34/2005255 – 268
KREKOVIČOVÁ Eva20091
K problematike etnokultúrnych hraníc a regiónov. Slovenské koledy v stredoeurópskych kontextochČíslo 38/2009197 – 206
KRESÁNEK Jaroslav19811
Liečivé rastliny na Slovensku Číslo 10/1981213 – 226
KRESÁNEK Jozef19731
Hudba na Slovensku v európskom kontexteČíslo 2/197373 – 84
KRCHOVÁ Zuzana20141
SAS - keď recidíva neznamená deviáciuŠpeciál 201496 – 98
KRIŠŠÁKOVÁ Júlia19821
O goralských nárečiach z aspektu slovensko-poľských jazykových kontaktov Číslo 11/1982235 – 249
KRIŠTOF Štefan19741
Mládežnícky slang Číslo 3/197483 – 110
KROČANOVÁ Dagmar2013 – 20164
Pohľady na slovanskú minulosť v slovenskej próze prvej polovice štyridsiatych rokov 20. storočiaČíslo 42/201377 – 87
Tematizácia prvej svetovej vojny v krátkej próze medzivojnového obdobiaČíslo 43/201469 – 92
Vojnová a povstalecká téma v Karvašovej dráme Polnočná omšaČíslo 44/2015180 – 193
O podobách inakosti v tvorbe Gejzu VámošaČíslo 45/2016194 – 216
KROČANOVÁ ROBERTS Dagmar20121
Božia hra a ľudské hry. Interpretácia súboru noviel Františka Švantnera DámaČíslo 41/2012147 – 164
KROČANOVÁ‐ROBERTSOVÁ Dagmar2001 – 20108
Apokalyptické prvky v novele Františka Švantnera Piargy Číslo 30/2001403 – 410
Prieniky existencializmu do slovenskej dramatiky v medziobdobí 1945–49. Prípad Leopold Lahola Číslo 33/2004115 – 131
Boh a človek v ideovej dráme štyridsiatych rokov 20. storočiaČíslo 34/2005269 – 286
Bad Blood, Beauty and ViolenceČíslo 35/2006249 – 263
Pôsobenie spisovateľa Gejzu Vámoša v kontextoch medzivojnového obdobiaČíslo 36/2007237 – 248
Záhrada a Pierot. O invenčnosti a konvenčnosti v diele Gejzu VámošaČíslo 37/2008141 – 152
Tragický hrdina v Barčovej a Králikovej dráme 40. rokov 20. storočiaČíslo 38/2009269 – 278
Peter Karvaš: Milý pán Hálka. Interpretácia novely a porovnanie jej dvoch textových variantovČíslo 39/2010107 – 120
KROŠLÁKOVÁ Ema1987 – 19956
Sémantické vzťahy medzi starosloviensko-slovanskými homofónnymi slovami Číslo 16/1987215 – 228
Názvy ulíc na Slovensku zo sémantického a štruktúrneho hľadiska Číslo 17/1988263 – 277
Lexikálna metafora v systéme slovenskej a ruskej lexiky Číslo 18/1989261 – 273
Staroslovienčina ako prvý spisovný jazyk našich slovanských predkov Číslo 19/1990193 – 209
Odraz života a diela Konštantína a Metoda v cirkevnoslovanských literárnych textoch Číslo 20/1991115 – 127
Staroslovienčina vo veľkomoravskom kontexte Číslo 24/199593 – 98
KRULÁKOVÁ Anna1991 – 20146
K typologickým súvislostiam G.K. Zechentera -Laskomerského a J. Nerudu Číslo 20/1991129 – 139
Prehodnocovanie témy lásky v próze 60.rokov 19.storočia ( Sonda do textov Ľ. Kubániho a J.Záborského ) Číslo 30/2001372 – 381
O jednej téme v dráme 50. a 60. rokov 19. storočiaČíslo 35/2006229 – 247
Názory na román v období romantizmuČíslo 36/2007221 – 236
Záborského východiská z útrap z rozumuČíslo 41/2012165 – 177
Laskomerského cesty do TalianskaČíslo 43/2014261 – 279
KRUPA Viktor1988 – 20062
Typológia slovenskej vety Číslo 17/1988279 – 297
[– ONDREJOVIČ Slavomír] K jazykovej situácii a jazykovej legislatíve na SlovenskuČíslo 35/200661 – 74
KUČERA Matúš1978 – 20023
Slovensko a európska vzdelanosť v stredoveku Číslo 7/1978217 – 227
Historický vývin slovenskej dediny Číslo 11/1982251 – 262
Slovensko v zápase o svoju historickú a národnú identitu Číslo 31/2002296 – 325
KUČEROVÁ Eleonóra19781
Z konfrontačného štúdia ruskej a slovenskej frazeológie Číslo 7/1978229 – 239
KULÍKOVÁ Terézia2018 – 20202
[– SEDLÁKOVÁ Marianna] Variantnosť a varianty ľudových piesní v súčasnom slovenskom komunikačnom priestoreČíslo 47/2018280 – 290
[– SEDLÁKOVÁ Marianna] Slovenská ľudová uspávanka v historickom komunikačnom kontexteČíslo 49/2020197 – 216
KUSÝ Martin19761
Prehľad vývoja architektonickej tvorby na Slovensku Číslo 5/1976179 – 193
KUŠNIRÁKOVÁ Ingrid20171
Reformy Márie Terézie – prvý pokus o modernizáciu Uhorska Číslo 46/2017278 – 292
KUZMOVÁ Stanislava20211
[– HOMZA Martin] Monumenta Linguae Slovacae. Vydávanie slovenských textov predspisovného obdobia ako výzva k interdisciplinárnej a medzinárodnej spolupráciČíslo 50/2021197 – 213
KYPPÖ Anna20141
Studia Academica Slovaca a FínskoŠpeciál 2014110 – 113
KYSEĽOVÁ Lýdia19841
Súčasná literárna tvorba pre deti a mládež Číslo 13/1984309 – 317
Iniciála L, Ľ
LEHOTSKÁ Darina19821
Pohľad na dejiny Bratislavy Číslo 11/1982263 – 276
LENGOVÁ Jana20131
Cyrilo-metodská tradícia v slovenskej hudobnej kultúre 19. a 20. storočiaČíslo 42/2013101 – 111
LENHARDT Ján19771
Kontrastívny rozbor anglických a slovenských hlások Číslo 6/1977287 – 303
LEŠČÁK Milan1978 – 20032
Druhová a žánrová diferenciácia slovenského slovesno-dramatického folklóru Číslo 7/1978241 – 525
K výskumu súčasného stavu obyčajovej tradície a sviatkovania (výsledky dotazníkového výskumu v rokoch 1997 - 1998) Číslo 32/2003253 – 268
LEŠINSKÝ Ján1993 – 19972
Vysokoškolské technické štúdium na Slovensku Číslo 22/1993120 – 128
Slovensko a automobil v druhom storočí Číslo 26/199796 – 106
LEVICKÁ Jana20231
[– ZUMRÍK Miroslav] Vývoj slovenskej terminológie v 20. storočí v kontexte slovensko-českých vzťahovČíslo 52/2023220 – 238
LIANG PODSTAVEK Chen20141
Spomienky na SAS mi ostanú navždy v srdciŠpeciál 2014133 – 136
LIBA Peter1989 – 19922
Slovenská próza 1988 Číslo 18/1989275 – 291
Tradícia - literatúra - folklór Číslo 21/199256 – 64
LIPNIEWICZ Joanna20141
Moje spomienky na letnú školu SAS 2008Špeciál 2014146 – 147
LIPTÁKOVÁ Ľudmila1999 – 20212
Status okazionalizmu v hovorenej slovenčine Číslo 28/1999102 – 109
Lexikálna pragmatika v implicitných znalostiach dieťaťaČíslo 50/2021229 – 252
LIPTÁK Štefan19971
Z výskumu východnej skupiny východoslovenských nárečí Číslo 26/1997214 – 220
ĽOS IVORÍKOVÁ Helena2019 – 20202
Prológ k dejinám modernej slovenskej poézie. Ako učiť gramatiku komunikatívne a tvorivoČíslo 48/2019304  –  321
Z najnovších publikácií z dielne STUDIA ACADEMICA SLOVACAČíslo 49/2020354 – 357
LUKAČKA Ján2007 – 20112
Počiatky kristinizácie naddunajských Slovanov vo svetle archeologických nálezov z BojnejČíslo 36/2007357 – 364
Historické súvislosti a význam Zoborskej listiny z roku 1111Číslo 40/2011197 – 200
LUŢĂ Marilena Felicia20141
Vedľajší efekt Studia Academica SlovacaŠpeciál 2014118 – 120
Iniciála M
MAČÁK Ivan1973 – 19742
Typy slovenských ľudových sláčikových nástrojovČíslo 2/197385 – 93
Najstaršie hudobné nástroje na Slovensku Číslo 3/1974111 – 126
MACHO Peter2005 – 20184
M. R. Štefánik a A. Hlinka v básnických a komemoratívnych textoch. Historická osobnosť ako národný symbol a jeho štylizáciaČíslo 34/2005367 – 396
Oslavy 150. výročia prvej kodifikácie spisovnej slovenčiny v Trnave v roku 1937Číslo 41/2012327 – 341
Lajos Kossuth v historickej pamäti SlovákovČíslo 45/2016217 – 235
Hľadanie národného hrdinu v kontexte dramatického a filmového umeniaČíslo 47/201851 – 64
MÁJEKOVÁ Helena1986 – 20012
Slovenská humanistická poézia v literárnom kontexte Číslo 15/1986277 – 286
Žalospevi - interpretácia cyklu Jána Hollého Číslo 30/2001353 – 362
MAJTÁN Milan1973 – 19968
Onomastika na SlovenskuČíslo 2/197395 – 104
Najstaršie slovenské vlastné mená Číslo 5/1976195 – 207
Neslovanské prvky v slovenských vlastných menách Číslo 5/1976209 – 225
Charakteristické črty slovenskej ojkonymie Číslo 6/1977305 – 320
Súčasná slovenská hydronymia Číslo 11/1982277 – 288
Pomenovanie reálií z tureckého (moslimského) a židovského prostredia v staršej slovenčine Číslo 16/1987229 – 244
Zo slovenskej oronymie Číslo 23/1994124 – 135
Špecifikácia starozákonnej lexiky slovenských prekladov Biblie Číslo 25/1996114 – 119
MAJZLÍK Daniel19841
Barokové kaštiele na Slovensku Číslo 13/1984319 – 341
MALOVÁ Darina2008 – 20142
Politika na Slovensku v stredoeurópskom kontexte. Od čiernej diery k tatranskému tigrovi?Číslo 37/2008243 – 256
[– BILČÍK Vladimír] Slovensko a Európska únia – reflexia politického diskurzuČíslo 43/2014137 – 158
MALOVECKÁ Milota20071
Cesty k poznaniu vlastnej minulosti. Kritické dejepisectvo na Slovensku v 18. storočíČíslo 36/2007365 – 378
MARČOK Viliam1992 – 20035
Postmoderné modifikácie lyrického subjektu v slovenskej poézii Číslo 21/199265 – 72
Postmoderné modulácie narácie Číslo 22/1993129 – 139
Postmoderné črty v dramatickej tvorbe S. Štepku Číslo 23/1994136 – 143
Postmoderné autorstvo Číslo 24/199599 – 105
Klára Jarunková - jedinečná osobnosť slovenskej literatúry Číslo 32/2003125 – 136
MARKUŠ Michal19771
Slovenská kuchyňa Číslo 6/1977321 – 341
MARSINA Richard1981 – 19966
O vývoji miest na Slovensku v stredoveku Číslo 10/1981227 – 241
O osídlení Slovenska od 11. do polovice 13.storočia Číslo 11/1982289 – 303
Význam Metoda v dejinách Veľkej Moravy Číslo 15/1986287 – 301
Svätopluk a jeho výročie Číslo 23/1994144 – 153
K etnogenéze Slovákov Číslo 24/1995106 – 112
Príchod starých Maďarov do Karpatsko-dunajskej kotliny Číslo 25/1996120 – 127
MASARYK Matej20201
Medzi možnosťou a nutnosťou: Literárne začiatky Janka Alexyho (1894 – 1970)Číslo 49/2020310 – 326
MATEJČÍK Ján19781
Stredoslovenské nárečia Číslo 7/1978253 – 266
MÁTEJ Jozef1983 – 19842
Dejiny slovenskej pedagogiky v európskom kontexte Číslo 12/1983309 – 327
Ján Ámos Komenský a Slovensko Číslo 13/1984343 – 364
MATEJKO Ľubor19911
[– ŠVAGROVSKÝ Štefan] Život a dielo profesora Michala Lacka Číslo 20/1991313 – 324
MAŤOVČÍK Augustín19921
Slovenský biografický slovník v kontexte súčasnej lexikografickej tvorby Číslo 21/199273 – 77
MATULA Vladimír19791
Kollárovská a štúrovská koncepcia slovenského národa a slovanskej vzájomnosti Číslo 8/1979175 – 187
MEDVIĎOVÁ‐PACHOMOVÁ Svitlana20041
Štát SASŠpeciál 2004111
MÉSZÁROS Ondrej20171
Filozofia na prešporskom evanjelickom lýceu Číslo 46/2017193 – 205
MIČIETA Karol20141
Príhovor rektora Univerzity KomenskéhoČíslo 43/20147 – 8
MIHÁLIKOVÁ Silvia19921
Premeny slovenskej politickej kultúry Číslo 21/199278 – 86
MIHÁLIK Peter1974 – 19852
Slovenská kinematografia v minulosti a v prítomnosti Číslo 3/1974127 – 145
Základné etapy vývinu slovenskej filmovej réžie Číslo 14/1985337 – 358
MICHÁLEK Ján1972 – 200432
Súčasný stav folklórnej tradície na SlovenskuČíslo 1/197263 – 71
Mikromigrácia na území Slovenska a jej vplyv na formovanie ľudovej kultúryČíslo 2/1973105 – 116
Ľudové povesti a slovenské dejiny Číslo 3/1974147 – 157
Lokálne slovenské povesti Číslo 4/1975155 – 166
Pavol Dobšinský a slovenské rozprávky Číslo 5/1976227 – 237
Folklór a literatúra Číslo 7/1978267 – 280
Sociálno-odbojová tematika v ľudovej próze Číslo 8/1979189 – 201
Z dejín slovenského národopisu Číslo 9/1980199 – 211
Ľudové humoristické rozprávaniaČíslo 10/1981243 – 253
P.G.Bogatyriov a slovenský národopis Číslo 11/1982305 – 317
Kontakty medzi českým a slovenským národopisomČíslo 12/1983329 – 342
SNP v tvorbe ľudu Číslo 13/198433 – 45
Národopisné štúdium kultúry a spôsobu života robotníkov na Slovensku Číslo 14/1985359 – 372
Spomienkové rozprávanie v systéme ľudovej prózy Číslo 15/1986303 – 317
O špecifickosti ústnej slovesnosti Číslo 16/1987245 – 257
Vznik československého štátu a slovenský národopis Číslo 17/1988299 – 312
Estetické aspekty v dejinách národopisného výskumu Číslo 18/1989293 – 307
Zbierky slovenských ľudových rozprávok a ich vydávanie Číslo 19/1990211 – 221
Ústna tvorba a sociálna komunikácia Číslo 20/1991141 – 151
Ľudová náhrobníková poézia Číslo 21/199287 – 92
Ľudová slovesnosť a migrácia Číslo 22/1993140 – 146
Základné tematické vrstvy memoárov v súčasnosti Číslo 23/1994154 – 162
Slovanský národopis Pavla Jozefa Šafárika Číslo 24/1995113 – 118
Ľudová próza na slovensko-moravskom pohraničí Číslo 25/1996128 – 133
Samo Cambel a slovenské rozprávky Číslo 26/1997107 – 112
Karol A. Medvecký a jeho miesto v dejinách slovenskej etnológie Číslo 27/199896 – 101
Milan Rastislav Štefánik v spomienkovom rozprávaní Číslo 28/1999110 – 119
Etnologické monografie o Bratislave Číslo 29/2000126 – 132
Etnologické dielo Pavla Jozefa Šafárika Číslo 30/2001130 – 137
Slovenský etnológ Ján Mjartan (na 100. výročie narodenia)Číslo 31/2002128 – 136
Rudolf Bednárik - prvý slovenský profesor etnológie (1903 - 1975) Číslo 32/2003343 – 350
Etnológia v letnej škole slovenského jazyka a kultúryŠpeciál 200463 – 66
MICHALIDES Pavol19791
Umelecké remeslá na Slovensku Číslo 8/1979203 – 213
MICHALOVIČ Peter1999 – 20032
Limity slobody alebo O estetickej norme Číslo 28/1999120 – 136
Životné formy podľa Dušana Hanáka Číslo 32/2003110 – 124
MICHNEVIČ Arnoľd19791
Konfrontácia slovenčiny s bieloruštinouČíslo 8/1979215 – 226
MIKO František1972 – 19979
Štylistická interpretácia slovenskej lyrizovanej prózy (Poetizácia hovorovosti u D. Chrobáka)Číslo 1/197273 – 81
Veta v štruktúre štýlu v slovenčineČíslo 2/1973117 – 134
Slovenská romantická balada a lyrický subjekt Číslo 3/1974159 – 171
Alexander Matuška a slovenská štylistika Číslo 4/1975167 – 178
Štylistika a redundanciaČíslo 5/1976239 – 256
Tolerancie a limity textu v procese prekladu Číslo 6/1977343 – 360
Slovenská poézia a súčasná technická epocha Číslo 7/1978281 – 292
Prozodická tvár súčasnej slovenčiny Číslo 22/1993147 – 152
Slovenčina - ambiciózny jazyk Číslo 26/1997113 – 117
MIKOLA Marián1973 – 19892
Slovenské dramatické umenieČíslo 2/1973135 – 146
Výročie našej divadelnej kultúry Číslo 18/1989309 – 320
MIKULA Valér1985 – 20186
Výstavbové postupy modernej slovenskej básne Číslo 14/1985373 – 390
Najmladšia slovenská poézia vo svetle nevydaných rukopisov Číslo 16/1987259 – 265
Ján Kostra - portrét lyrika Číslo 29/2000133 – 141
Rovina - interpretácia druhej časti zbierky Miroslava Válka Dotyky Číslo 30/2001441 – 453
Vitalistická tvár Dominika TatarkuČíslo 42/2013257 – 267
Socialistický realizmus v slovenskej poéziiČíslo 47/201865 – 82
MIKULOVÁ Marcela20171
Timravine literárne rebélie Číslo 46/2017293 – 306
MILECOVÁ Nina19891
Konfrontácia predložkového systému slovenčiny a ruštiny Číslo 18/1989321 – 333
MINAHANE John20191
Moderný, nie módny: Hviezdoslav 1909 – 1914Číslo 48/2019361  –  374
MINÁRIK Jozef19731
Baroková cestopisná literatúraČíslo 2/1973147 – 158
MISTRÍK Erich1991 – 20142
Povaha slovenského národa Číslo 20/1991153 – 162
Korene a tradície slovenskej kultúry v európskom kontexteČíslo 43/2014280 – 293
MISTRÍK Jozef1972 – 199125
Retrográdne zákonitosti v slovníku slovenčinyČíslo 1/197283 – 92
Štylistická diferenciácia v slovenčineČíslo 1/197293 – 102
Frekvenčné zákonitosti v slovenčineČíslo 2/1973159 – 170
Špecifika textovej syntaxe slovenčinyČíslo 2/1973171 – 181
Jazykové minimum slovenčiny Číslo 3/1974173 – 189
Prognóza vývinu slovenčiny Číslo 3/1974191 – 200
Lexikálna báza a systém slovenčiny Číslo 4/1975179 – 188
Štylistika prevzatých a cudzích slov v slovenčine Číslo 5/1976257 – 270
Špecifika slovenskej sémantiky Číslo 6/1977361 – 372
Slovenčina na vysokých školách v zahraničíČíslo 6/1977589 – 598
Je slovenčina ľúbozvučná? Číslo 7/1978293 – 305
Modernizácia slovenčiny Číslo 8/1979227 – 237
Paradigmatika v štylistikeČíslo 9/1980213 – 222
Honoratív v slovenčine Číslo 10/1981255 – 267
Frekvencia a sémantika slova Číslo 11/1982319 – 331
Jazyk a ľudová pieseň Číslo 12/1983343 – 355
Štylistika interpunkcie Číslo 13/1984365 – 376
Rytmus v ľudovej slovesnosti Číslo 14/1985391 – 401
Moderné ponímanie slovosledu v slovenčine Číslo 15/1986319 – 329
Mimojazykové prvky v komunikácii Číslo 16/1987267 – 273
Funkčné arytmie v modernej slovenskej prózeČíslo 17/1988313 – 319
Sémantika glutinácie textu Číslo 17/1988321 – 331
Slovakistika vo svete Číslo 18/1989335 – 343
K histórii Letného seminára slovenského jazyka a kultúry SAS Číslo 19/19907 – 13
Náboženský štýl Číslo 20/1991163 – 175
MISTRÍK Miloš1981 – 20208
Najmladšia generácia v slovenskom divadle Číslo 10/1981269 – 283
Rozvoj divadelníctva na Slovensku Číslo 11/1982333 – 347
Črty slovenského herectva vo vývine Číslo 13/1984377 – 387
Z javiska do literatúry - súčasná slovenská dráma Číslo 31/2002137 – 147
Jozef Mistrík a Studia Academica Slovaca z pohľadu synaŠpeciál 200478 – 83
Kontinuita a diskontinuita slovenského divadlaČíslo 34/2005397 – 408
Duálny systém vysielania na Slovensku a jeho problémyČíslo 43/2014294 – 301
Divadelník Max Reinhardt a jeho korene v Stupave a BratislaveČíslo 49/202098 – 112
MIŠIANIK Ján19721
Baroková lyrika na SlovenskuČíslo 1/1972103 – 114
MLACEK Jozef1974 – 201935
Frazeologická jednotka a jej hranice Číslo 3/1974201 – 219
Frazeológia v slovenskej próze Číslo 6/1977373 – 387
Internacionálne jadro vo frazologizmoch Číslo 9/1980223 – 240
Príslovia a ich jazykové vlastnosti v slovenčine Číslo 10/1981285 – 302
Povrávky Číslo 11/1982349 – 362
Slovenské porekadlá Číslo 12/1983357 – 371
Nové tendencie v slovenskej frazeológii Číslo 14/1985403 – 417
O dvoch slovenských koncepciách v klasifikácii štýlov Číslo 15/1986331 – 343
Slovenská frazeológia v Bernolákovom diele Číslo 16/1987275 – 290
K aktualizácii frazeológie Číslo 17/1988333 – 352
Jazykový úzus a takzvané vydavateľské úzy Číslo 18/1989345 – 361
Publicistická frazeológia v slovenčine Číslo 19/1990223 – 239
Frazeológia v prózach Mikuláša Šprinca Číslo 21/199293 – 103
Pragmatické súvislosti vývinu prísloví a porekadiel Číslo 22/1993153 – 166
Otvorené miesta vo frazeologickom pojmosloví Číslo 23/1994163 – 174
Jazykovedné poznámky o jazykovom zákone Číslo 24/1995119 – 126
Popularizácia vedeckých poznatkov a popularizačný štýl Číslo 25/1996134 – 144
Jazykoveda v dvadsiatich piatich zväzkoch zborníka Studia Academica Slovaca Číslo 25/1996264 – 272
Príspevky k jazykovej charakteristike Slovenských prísloví, porekadiel a úsloví A. P. Zátureckého Číslo 26/1997229 – 268
K štylistike náboženskej komunikačnej sféry a k jazyku súčasnej duchovnej piesne Číslo 27/1998102 – 117
Kategória slohového postupu v slovenskej štylistike Číslo 28/1999137 – 153
O stave slovenskej frazeológie v druhej polovici 20.storočiaČíslo 29/2000310 – 326
Trinásť zastavení v histórii slovenskej frazeografie a paremiografie Číslo 30/2001138 – 173
Jubileá nejubilejného 37. ročníka letnej školy Studia Academica Slovaca Číslo 30/2001515 – 539
Frazeológia a jej intertextové súvislosti Číslo 31/2002148 – 160
Intertextovosť a štylistika Číslo 32/200390 – 109
K tvarovým zvláštnostiam slov v slovenských frazémach Číslo 33/2004132 – 153
O prednáškach v programe prvých ročníkov letnej školy Studia Academica SlovacaŠpeciál 200417 – 28
Ako sa uplatňuje slovo vo frazeológiiČíslo 34/200543 – 64
"Opozícia ""svoje - cudzie"" v zrkadle slovenskej frazeológie"Číslo 35/200643 – 60
Intertextovosť a jej interpretácia v nitrianskej školeČíslo 37/200845 – 53
K niektorým aspektom aktualizovania biblicky motivovaných frazém v súčasnej komunikáciiČíslo 40/2011201 – 211
Voda v slovenskej frazeológii a frazeografiiČíslo 42/2013301 – 311
Niekoľko nazretí do histórie jubilujúceho SASuŠpeciál 201429 – 38
Remeslá, staršie profesie a spoločenské postavenia – ich premietnutie v slovenskej frazeológiiČíslo 48/2019170  –  182
MLYNKA Ladislav1993 – 201012
Mlynárstvo na Slovensku a vzťahy k mlynárom na južnom Slovensku v 1. polovici 20. storočiaČíslo 22/1993167 – 174
Technické stavby v ľudovej stavebnej kultúre Slovenska a ich ochrana Číslo 25/1996145 – 152
Ľudová kultúra v zborníkoch Studia Academica Slovaca Číslo 29/2000337 – 345
Múzeá v prírode a pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry na Slovensku Číslo 30/2001174 – 185
Remeslá a ich patróni v slovenskej ľudovej kultúre Číslo 31/2002161 – 167
Spoločenské zmeny a ich dôsledky v živote remeselníckych vrstiev Číslo 32/2003279 – 293
Remeslá a remeselníci v slovenskej ľudovej frazeológii Číslo 33/2004154 – 166
"K metóde ""slova a veci"" v etnológii"Číslo 34/2005409 – 418
Vodný mlyn a jeho terminológia v slovenčine a v slovanských jazykochČíslo 35/2006409 – 422
Slovensko a svetové kultúrne dedičstvoČíslo 36/2007379 – 394
Drevené kostoly na Slovensku (Konfesionálne, etnické a kultúrne kontexty)Číslo 38/2009207 – 220
Pamiatky európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku a ich kultúrno-historické súvislostiČíslo 39/2010121 – 134
MOKRÝ Ladislav19751
Slovenská opera Číslo 4/1975189 – 196
MOLNÁR Michal19781
K problematike slovensko-ukrajinských literárnych vzťahov Číslo 7/1978307 – 320
MOŠAŤOVÁ Michaela2011 – 20205
O koncepte supletívnosti v morfologickej rovine slovenského jazykaČíslo 40/2011213 – 224
[– ŠPANOVÁ Eva] Lingvodidaktické aspekty klasifikácie konjugačných tried v slovenčine ako cudzom jazykuČíslo 44/2015218 – 233
Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku v pripravovanom korpuseČíslo 47/2018344 – 350
Anotovanie chýb v korpuse písaných textov študentov učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazykČíslo 48/2019322 –  338
Hraničné prípady pri anotovaní jazykových chýb v písaných textoch študentov učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazykČíslo 49/2020113 – 124
MOYŠOVÁ Stanislava20231
Používanie inkluzívneho jazyka v kontexte simultánneho tlmočeniaČíslo 52/202347 – 57
MRAČNÍKOVÁ Renáta2006 – 20072
Kategórie životnosti a mužskej osoby v západoslovanských jazykochČíslo 35/2006435 – 450
Prejavy gramatickej kategórie životnosti v západoslovanských jazykochČíslo 36/200759 – 74
MÚCSKOVÁ Gabriela2000 – 20183
Politická angažovanosť kňazov na SlovenskuČíslo 29/2000142 – 157
O pomenovaní planét slnečnej sústavy v pamiatkach z 18. a 19. storočiaČíslo 36/200775 – 84
Spisovná slovenčina v kontexte Československej republikyČíslo 47/201883 – 100
MUZIKOVÁ Katarína20101
Konštituovanie spisovného jazyka a formovanie slovenského národaČíslo 39/2010135 – 146
Iniciála N
NÁBĚLKOVÁ Mira2006 – 20133
Slovenčina v súčasnom českom prostredíČíslo 35/2006451 – 464
Slovenčina a čeština – blízke „cudzie“ jazyky?Číslo 38/2009221 – 238
Komunikačný obraz česko-slovenských lexikálnych diferencií – svedectvo internetuČíslo 42/2013139 – 167
NÁDASKÁ Katarína20031
Niektoré aspekty súčasnej ľudovej religiozity z hľadiska obyčajových hodnôt a noriem veriacich Číslo 32/2003322 – 332
NOGE Július19821
Súčasná slovenská literatúra pre deti a mládež Číslo 11/1982363 – 375
NOVÁK Jozef1981 – 20013
Heraldické a genealogické bádanie na Slovensku Číslo 10/1981303 – 314
Renesancia mestských a obecných erbov na Slovensku Číslo 23/1994175 – 179
80 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v BratislaveČíslo 30/2001467 – 478
NOVÁK Ľudovít1977 – 19847
Typologická charakteristika slovenčiny Číslo 6/1977389 – 405
Fonológia slovenčiny v kontexte inojazykových fonologických systémov Číslo 8/1979239 – 253
Výraz monumentalizácie v slovenčine Číslo 9/1980241 – 251
K reforme slovenského a českého pravopisu Číslo 10/1981315 – 327
Čeština na Slovensku v predspisovnom období Číslo 11/1982377 – 393
Špecifickosť morfologických nulovostí v slovanských jazykoch Číslo 12/1983373 – 386
Aký jazyk je slovenčina Číslo 13/1984389 – 411
NOVÁKOVÁ Taida19821
K otázke simultánneho tlmočenia z nemčiny do slovenčiny Číslo 11/1982395 – 404
Iniciála O
ODALOŠ Pavol19951
K problematike názvov firiem Číslo 24/1995127 – 134
OCHODNICKÝ Dušan19801
Minulosť a budúcnosť chovu oviec u nás Číslo 9/1980253 – 259
ONDREJOVIČ Slavomír1984 – 202014
Wolfgang von Kempelen a jeho hovoriaci strojČíslo 13/1984413 – 433
Jednočlenné vety slovesné a slovesno-menné v spisovnej slovenčine Číslo 18/1989363 – 388
Slovenské národné divadlo v sociolingvistickom pohľade Číslo 19/1990241 – 256
Sociolingvistika na Slovensku Číslo 20/1991177 – 191
K jazykovej situácii na Slovensku Číslo 21/1992104 – 110
Z výskumu Slovákov a slovenčiny v Dolnom Rakúsku Číslo 25/1996153 – 159
Zo slovensko-nemeckých vedecko-kultúrnych vzťahov Číslo 27/1998118 – 123
Postoje k niektorým jazykovým varietám v slovenskej jazykovej situácii Číslo 29/2000250 – 258
[– KRUPA Viktor] K jazykovej situácii a jazykovej legislatíve na SlovenskuČíslo 35/200661 – 74
Storočnica Henricha BartekaČíslo 36/200785 – 90
Je slovenčina v ohrození?Číslo 37/200863 – 75
Ján Horecký a súčasná slovenská jazykovedaČíslo 39/2010147 – 154
Lingvistická encyklopedistika a profesor Jozef MistríkČíslo 40/2011225 – 231
Tri osobnosti slovenskej lingvistiky so značkou 1920 (Ján Horecký, František Miko, Vincent Blanár)Číslo 49/2020327 – 343
ONDRUS Pavel1972 – 197914
Výskum zastaraných slov v slovenských a slovanských nárečiachČíslo 1/1972115 – 122
Otázka zámen v slovenčineČíslo 2/1973183 – 195
Slovenské nárečia a Karpatský dialektologický atlasČíslo 2/1973197 – 205
Z problematiky sociálnej dialektológie na Slovensku Číslo 3/1974220 – 228
Dve sporné interpretácie prístavku v slovenčine Číslo 3/1974229 – 238
Ku koncepcii systému slovných druhov v slovenčine Číslo 4/1975197 – 209
Výskum slovenských nárečí v období socializmu Číslo 4/1975211 – 219
Bilingvizmus a teória vzájomného vplyvu nárečí nepríbuzných jazykovČíslo 5/1976271 – 278
Gramatická kategória mužskej osoby v slovenčine Číslo 5/1976279 – 293
Konverzia medzi slovnými druhmi v slovenčine Číslo 6/1977407 – 420
Lexikálny bilingvizmus argotu slovenských vandrovných remeselníkov Číslo 6/1977421 – 427
Výskum slovenských nárečí mimo územia Slovenska Číslo 7/1978321 – 336
Vývin náhľadov na syntagmatiku v slovenčine za posledných tridsať rokov Číslo 7/1978337 – 349
Morfologické kategórie - elementy vnútornej formy slov slovenského jazyka Číslo 8/1979255 – 265
ONDRUŠ Šimon1972 – 200413
Špecifické prvky v slovenskej slovnej zásobeČíslo 1/1972123 – 135
Slovensko-maďarské lexikálne vzťahy Číslo 2/1973207 – 221
Význam slovenčiny a češtiny pre rekonštrukciu praslovanskej slovnej zásoby Číslo 3/1974239 – 256
Pôvod etnonyma Slovák, Slovan, Slověn a etnonyma Čech Číslo 4/1975221 – 241
Praslovanský základ slovenčiny v slovnej zásobe Číslo 5/1976295 – 316
Slovenské rieky - pôvod mien Číslo 8/1979267 – 287
Pôvod názvov slovenských vrchov, hradov a stolícČíslo 9/1980261 – 283
[– SABOL Ján] Jazykovedné dielo Jozefa MistríkaČíslo 10/198123 – 32
Sémantická motivácia základných právnych pojmov u starých Slovanov a Slovákov Číslo 10/1981329 – 346
Život Konštantína a Život Metoda očami súčasnej jazykovedy a literárnej teórie Číslo 12/1983387 – 404
Zo slovensko-českej lexikálnej konfrontácie Číslo 13/1984435 – 452
Rieky východného Slovenska (pôvod názvov) Číslo 26/1997118 – 126
Praslovanský základ zemepisných mien Slovenska Číslo 33/2004167 – 182
ORAVEC Ján19821
K systému prvotných predložiek v slovenčine Číslo 11/1982405 – 413
ORGOŇOVÁ Oľga1991 – 202015
„Falošní priatelia“ (faux-amis) v jazykových kontaktoch slovenčiny s francúzštinou Číslo 20/1991193 – 212
Nad novšími prekladmi slovenskej prózy do francúzštiny Číslo 31/2002168 – 177
[– BAKOŠOVÁ Jana] Adaptácia neologizmov ako jeden z aspektov ich včleňovania do systému slovenčinyČíslo 34/200565 – 102
[– BOHUNICKÁ Alena] Jazykový obraz Slovenska na báze reklamyČíslo 35/200675 – 89
[– BOHUNICKÁ Alena] Obsahové, pragmatické a jazykové východiská recepcie súčasného politického diskurzu na SlovenskuČíslo 36/200791 – 110
"Okazionalizmy v idiolekte ""Slováka člováka"" Júliusa Satinského"Číslo 37/200855 – 62
[– SEDLÁČKOVÁ Zuzana] Etnokultúrny základ reči slovenskej mládežeČíslo 39/2010155 – 164
[– BOHUNICKÁ Alena] Kultúrny obraz verbálnych prejavov slovenskej mládeže alebo Vtáka poznáš po perí, človeka po rečiČíslo 40/2011233 – 245
[– BOHUNICKÁ Alena] Kognitívna štylistika: interpretácia metafor zániku Česko-SlovenskaČíslo 42/2013181 – 195
[– BOHUNICKÁ Alena – FARAGULOVÁ Alena] Medzi črepinami trinástej komnaty rómskeho diskurzu (etnolingvisticko-xenologická interpretácia)Číslo 43/2014302 – 316
[– PIATKOVÁ Kristína] Muži sú z Marsu, ženy z Venuše? Diskurz manželských párov na SlovenskuČíslo 44/2015330 – 349
[– BOHUNICKÁ Alena] Imigrácia ako koncept xenoslovakistiky (lingvopragmatická štúdia)Číslo 45/2016236 – 251
[– BOHUNICKÁ Alena] Dialóg ako výzva pre slovenskú štylistiku (k jubileu prof. PhDr. Jozefa Mlacka, CSc.) Číslo 46/201786 – 105
Slovenský publicistický štýl 21. storočia na internete. Ilustrácia na téme vládnej krízy na jar 2018Číslo 47/2018234 – 247
[– KAZARNOVICH Maryna] Nové výzvy štylistike mediálneho komunikátu digitálnej éry. Téma koronavírusu vo verejných interakciách SlovákovČíslo 49/2020177 – 196
ORIEŠČIKOVÁ Jana20141
Familiárny kruh na kurzoch letnej školy SAS 2012 a 2013Špeciál 201499 – 101
Iniciála P
PÁCALOVÁ Jana2008 – 20184
Pavol Dobšinský v dejinách slovenskej rozprávkyČíslo 37/2008127 – 140
Od rozprávok k alegórii národného životaČíslo 41/2012179 – 191
Kreacionizmus ako služba národu (Jozef Miloslav Hurban) Číslo 46/2017307 – 321
Lomidrevo podľa Samuela Reussa a Pavla Dobšinského (dve koncepcie rozprávky)Číslo 47/2018248 – 263
PALKOVIČ Pavol1986 – 19872
Interpretácia klasiky v súčasnom divadleČíslo 15/1986345 – 354
Jonáš Záborský ako subjekt a objekt slovenskej drámy Číslo 16/1987291 – 301
PANAJOTOV Veličko20141
Spomienky na SASŠpeciál 2014114 – 117
PANČÍKOVÁ Marta20071
Zradné slová v slovanských jazykochČíslo 36/2007111 – 120
PANOVOVÁ Ema19781
Slovensko-ruské literárne vzťahy do roku 1918 Číslo 7/1978351 – 368
PARÍKOVÁ Magdaléna1999 – 20114
Zeleninári a ovocinári záhorských obcí Bratislavy Číslo 28/1999154 – 163
K procesu zmien hodnotových orientácií stredných vrstiev mestského obyvateľstva po druhej svetovej vojne (na príklade Bratislavy) Číslo 32/2003351 – 359
Jedna etapa v spoločných dejinách dvoch etník. Reflexia etnokultúrnych a sociálnych kontextov reemigrácie Slovákov z Maďarska pred šiestimi desaťročiamiČíslo 39/2010165 – 174
Migrácia Slovákov na Dolnú zemČíslo 40/2011247 – 258
PASIAR Štefan19841
Minulosť a prítomnosť knižníc na Slovensku Číslo 13/1984453 – 472
PAŠTÉKOVÁ Jelena20121
Slovenské filmové vlnenieČíslo 41/2012193 – 212
PATRÁŠ Vladimír1994 – 20013
Reklama - útok na slovenčinu? Číslo 23/1994180 – 188
Obscénnosť a jej sociolingvistické parametre (Na fragmentoch slovenskej prózy 90. rokov)Číslo 26/1997127 – 136
Svetlá a tiene kontaktovej komunikácie v elektronických verziách slovenských periodík Číslo 30/2001186 – 210
PAULINY Eugen1972 – 19797
Staršie dejiny spisovnej slovenčinyČíslo 1/1972137 – 148
Z problematiky vývinu slovenčiny Číslo 2/1973223 – 229
Kontrastívna analýza slovenského a českého hláskoslovia Číslo 3/1974257 – 272
Kontrastívna analýza slovenskej a českej deklinácie Číslo 4/1975243 – 257
Kontrastívna analýza slovenskej a českej konjugácie a neohybných slovných druhov Číslo 5/1976317 – 330
Vývin česko-slovenskej jazykovej hranice v najstaršom období Číslo 7/1978369 – 382
Ako socialistická výstavba Slovenska ovplyvňuje podobu spisovného jazyka Číslo 8/1979289 – 301
PAVLÍK Ondrej19801
Slovenské školstvo v minulosti a dnes Číslo 9/1980285 – 303
PECIAR Štefan1973 – 19829
Konfrontácia slovenčiny a češtiny Číslo 2/1973231 – 243
Spoločné črty vo vývine slovenčiny a češtiny Číslo 4/1975259 – 275
O vzťahoch slovenčiny a češtiny Číslo 5/1976331 – 347
Konfrontácia lužickej srbčiny a slovenčiny Číslo 5/1976349 – 364
Vývin slovenského pravopisu Číslo 6/1977429 – 449
Základné črty vidového systému v slovenčine Číslo 7/1978383 – 399
Účasť českých slavistov na výskume slovenčiny a na rozvoji slovakistiky Číslo 9/1980305 – 319
Hovorový štýl v slovenskej a českej jazykovej situácii Číslo 10/1981347 – 368
Súčasná slovenská lexikografia Číslo 11/1982415 – 428
PEKAROVIČOVÁ Jana1990 – 202353
Vetné modely v odbornej komunikačnej sfére Číslo 19/1990257 – 287
Slovenčina ako cudzí jazyk a odborná komunikácia Číslo 22/1993175 – 180
Slovenčina ako cudzí jazyk v kontexte slovenskej lingvistiky a didaktiky Číslo 23/1994189 – 197
Slovakistika v zahraničí na pozadí činnosti lektorátov slovenského jazyka Číslo 24/1995197 – 213
Odbornokomunikačné modely vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka Číslo 25/1996160 – 163
Slovenčina ako cudzí jazyk v lingvodidaktickom kontexteČíslo 29/2000158 – 172
K didaktike odbornej komunikácie Číslo 30/2001211 – 224
Fonetické minimum slovenčiny pre cudzincov Číslo 31/2002178 – 197
Interkultúrna komunikácia dnes alebo Myslieť globálne, konať lokálne Číslo 32/200375 – 89
SAS a sasisti jubilujúŠpeciál 200411 – 13
Zoznam prednášok v programoch slovenských týždňov a prvých 7 ročníkov letnej školyŠpeciál 200429 – 36
Studia Academica Slovaca – harmónia tradície a modernostiŠpeciál 200437 – 53
K dynamike administratívnej komunikácieČíslo 34/2005103 – 120
Slovenčina v slovanskom kontexteČíslo 35/2006465 – 476
Slavic NetworkingČíslo 35/2006477 – 486
Ako profesor Jozef Mlacek tvaroval letnú školu Studia Academia SlovacaČíslo 36/200701/09/16
Ako docent Peter Baláž profiloval slovenčinu ako cudzí jazyk. Kontinuita a novátorstvo v teórii i praxiČíslo 37/200801/09/16
Ako docent Miloslav Darovec zasväcoval sasistov do tajov slovenčinyČíslo 38/200901/11/18
Ako profesor Ján Sabol odklínal sasistom jazyk, pieseň a báseňČíslo 38/200919 – 28
Ako profesor Jozef Mistrík profiloval Studia Academica Slovaca. Od dorozumievania k medzikultúrnemu porozumeniuČíslo 40/201111 – 20
[– BOTÍKOVÁ Marta] Ako docent Ladislav Mlynka zanietene propagoval sasistom národnú kultúruČíslo 40/201121 – 25
[– TRUBAČOVÁ Lucia Anna] Zdvorilosť v interkultúrnom kontexteČíslo 41/2012213 – 223
Ako rozumejú zahraniční slovakisti češtine a zahraniční bohemisti slovenčine. Projekt receptívnej znalosti blízkeho jazykaČíslo 42/2013169 – 180
[– VOJTECH Miloslav] Na úvod k 43. zväzku zborníka Studia Academica SlovacaČíslo 43/20147 – 12
Slovenský jazyk a jeho etnokultúrna reflexia v zborníkoch Studia Academica Slovaca v poslednom desaťročí (2004 – 2013)Číslo 43/2014351 – 371
Studia Academica Slovaca v premenáchŠpeciál 201412 – 23
[– HARGAŠOVÁ Zuzana] Kalendárium Studia Academica SlovacaŠpeciál 201424 – 25
[– HARGAŠOVÁ Zuzana] Zoznam členov vedenia a pracovníkov Studia Academica Slovaca (1965 - 2013)Špeciál 2014151 – 152
[– HARGAŠOVÁ Zuzana] Lektori letnej školy Studia Academica Slovaca (1965 - 2013)Špeciál 2014153 – 156
[– HARGAŠOVÁ Zuzana] Pomocní asistenti / sprievodcovia letnej školy SAS (1965 - 2013)Špeciál 2014157 – 161
[– HARGAŠOVÁ Zuzana] Zoznam autorov a príspevkov uverejnených v zborníkoch SAS (1972 - 2013)Špeciál 2014162 – 222
[– HARGAŠOVÁ Zuzana] Publikácie Studia Academica SlovacaŠpeciál 2014223 – 225
[– HARGAŠOVÁ Zuzana] Projekty Studia Academica SlovacaŠpeciál 2014226 – 230
[– HARGAŠOVÁ Zuzana] Ocenenia pracovníkov a spolupracovníkov SASŠpeciál 2014231
[– HARGAŠOVÁ Zuzana] Spomienka na bývalých pracovníkov a spolupracovníkov SASŠpeciál 2014232
[– VOJTECH Miloslav] Na úvod k 44. zväzku zborníka Studia Academica SlovacaČíslo 44/201507 – 09
Prezentácia a osvojovanie gramatiky slovenčiny ako cudzieho jazykaČíslo 44/2015234 – 251
[– VOJTECH Miloslav] Na úvod k 45. zväzku zborníka Studia Academica SlovacaČíslo 45/201607 – 12
Slovenčina a slovenskosť v interpretácii cudzincovČíslo 45/2016252 – 269
[– VOJTECH Miloslav] Na úvod k 46. zväzku zborníka Studia Academica SlovacaČíslo 46/20177 – 9
Tvary a tváre slovenskej lingvistiky v zrkadle SAS-u (venované spolupracovníkom SAS pri príležitosti ich životného jubilea)Číslo 46/2017352 – 365
[– VOJTECH Miloslav] Na úvod k 47. zväzku zborníka Studia Academica SlovacaČíslo 47/20187  –  9
Po slovensky s rozprávkou v jazykovo-kultúrnom koncepte slovenčiny ako cudzieho jazykaČíslo 47/2018264 – 279
[– VOJTECH Miloslav] Na úvod k 48. zväzku zborníka Studia Academica SlovacaČíslo 48/20197   –   9
[– VOJTECH Miloslav] Na úvod k 49. zväzku zborníka Studia Academica SlovacaČíslo 49/20207 – 9
Ako profesor Ľubomír Chalupka propagoval zahraničným študentom slovenskú hudbuČíslo 49/2020344 – 353
[– VOJTECH Miloslav] Na úvod k jubilejnému 50. zväzku zborníka Studia Academica SlovacaČíslo 50/20217 – 9
Čas a jeho reflexia v kontexte Studia Academica Slovaca (K storočnici narodenia profesora Jozefa Mistríka)Číslo 50/202113 – 26
[– VOJTECH Miloslav] Na úvod k 51. zväzku zborníka Studia Academica SlovacaČíslo 51/20225 – 6
[– VÝŠKRABKOVÁ Jana] Ako rozvíjať multilingválnu a multikultúrnu kompetenciu vo výučbe cudzieho jazykaČíslo 51/2022216 – 233
[– VOJTECH Miloslav] Na úvod k 52. zväzku zborníka Studia Academica SlovacaČíslo 52/20237 – 9
Rodový diskurz a jeho fungovanie v akademickej praxiČíslo 52/202358 – 74
[– VOJTECH Miloslav] VAŠŠ Martin Spolok slovenských spisovateľov vo svojom zlatom období (1923 – 1939)Číslo 52/2023298 – 317
PERLÁC Július19791
Lesné hospodárstvo a drevopriemysel na Slovensku Číslo 8/1979303 – 315
PETERAJOVÁ Ľudmila1974 – 20016
Súčasné slovenské výtvarné umenie Číslo 3/1974273 – 283
Slovenské maliarstvo od oslobodenia Číslo 4/1975277 – 286
Slovenská národná galéria Číslo 6/1977451 – 464
Slovenská fotografická tvorba v minulosti a súčasnosti Číslo 7/1978401 – 414
Slovenská grafika - koniec legendy? Číslo 27/1998124 – 132
Domov a svet v tvorbe maliarky Ester M. Šimerovej Číslo 30/2001225 – 231
PEŤKO Valér19791
K Bednárovým hodinám a minútamČíslo 8/1979317 – 326
PETRÍK Vladimír1979 – 19892
Povstalecké romány Vladimíra Mináča Číslo 8/1979327 – 339
Literatúra faktu 88 Číslo 18/1989389 – 399
PETROVA Elena20141
SAS mojimi očamiŠpeciál 2014143 – 144
PETRUS Pavol19951
Literárnovedné dielo Pavla Jozefa Šafárika Číslo 24/1995135 – 144
PIATKOVÁ Kristína20151
[– ORGOŇOVÁ Oľga] Muži sú z Marsu, ženy z Venuše? Diskurz manželských párov na SlovenskuČíslo 44/2015330 – 349
PIFKO Henrich19751
Slovenská literatúra pre deti a mládež Číslo 4/1975287 – 304
PISÁRČIKOVÁ Mária19941
Synonymá a Synonymický slovník slovenčiny Číslo 23/1994198 – 205
PIŠÚT Milan1972 – 19732
Janko Kráľ a folklórne revolučný typ romantickej poézieČíslo 1/1972149 – 159
Almanachy, časopisy a koncepcie národnej literatúry v 30. a 40.rokoch 19.storočia Číslo 2/1973245 – 255
PIŠÚTOVÁ Irena19841
Slovenské ľudové maľby na skle Číslo 13/1984473 – 483
PLACHÁ Veronika19891
[– HLAVICOVÁ Jana] Národná kultúrna pamiatka Devín - slovanské hradisko Číslo 18/1989401 – 416
PLEVZA Viliam1984 – 19882
SNP - začiatok národnej a demokratickej revolúcie v Československu Číslo 13/19847 – 21
Slovensko s vznik československej štátnosti roku 1918 Číslo 17/19887 – 15
PLICKOVÁ Ester1973 – 19775
Ľudové výtvarné umenie na Slovensku Číslo 2/1973257 – 272
Keramika v slovenskej ľudovej kultúre Číslo 3/1974285 – 297
Baníctvo ako stimul k ľudovej výtvarnej tvorbe Číslo 4/1975305 – 316
Pastierske motívy v ľudovom výtvarnom prejave Číslo 5/1976365 – 373
Výtvarné aspekty ľudovej keramiky na Slovensku Číslo 6/1977465 – 477
PLUTKO Pavol19821
K slovenskej poézii sedemdesiatych rokov Číslo 11/1982429 – 442
PODMAKA Ladislav19811
Divadlo pre deti a mládež Číslo 10/1981369 – 377
PODOLÁK Ján1978 – 19965
Slovenská ľudová kultúra na pozadí balkánsko-karpatských vzťahov Číslo 7/1978415 – 426
[– PODOLÁKOVÁ Katarína] Tradičný spôsob života na slovenskej dedine a jeho zmeny v podmienkach socializmu Číslo 16/1987303 – 315
Význam ľudovej kultúry v etnickom vývine Slovákov v 18. a v 19.storočí Číslo 17/1988353 – 370
Vývoj etnickej štruktúry na južnom Slovensku Číslo 22/1993181 – 190
Etnická štruktúra obyvateľov Slovenska Číslo 25/1996164 – 169
PODOLÁKOVÁ Katarína1987 – 19892
[– PODOLÁK Ján] Tradičný spôsob života na slovenskej dedine a jeho zmeny v podmienkach socializmu Číslo 16/1987303 – 315
Socialistický spôsob života a podmienky jeho formovania Číslo 18/1989417 – 430
PODOLAN Peter20091
Generácia Všeslávie a jej koncepcia slovanského národaČíslo 38/2009239 – 254
PODRIMAVSKÝ Milan1994 – 20077
Jazyková otázka v slovenskej politike 1848 - 1918 Číslo 23/1994206 – 213
Myšlienka slovenskej štátnosti 1848 - 1914 Číslo 24/1995145 – 152
S. H. Vajanský a štúrovská koncepcia národnej svojbytnosti Číslo 25/1996170 – 176
Slovenská politická reprezentácia 1848 - 1918 Číslo 27/1998133 – 140
Memorandum národa slovenského 1861 a koncepcia národnej svojbytnosti Číslo 30/2001232 – 241
Konfesionálna otázka v slovenskej politike ( 1848 - 1918 ) Číslo 31/2002370 – 382
Politik Jozef Miloslav Hurban (1817 - 1888)Číslo 36/2007395 – 408
PORUBSKÝ Anton19751
Pitné, minerálne a termálne vody na Slovensku Číslo 4/1975317 – 325
POVAŽAJ Matej19951
Posilnenie pravidla o rytmickom krátení v pravopisnej kodifikácii z r. 1991Číslo 24/1995153 – 158
PREDMERSKÝ Vladimír19821
Bábkové divadlo na Slovensku Číslo 11/1982443 – 456
PŠENÁK Jozef19921
Odkaz Jána Ámosa Komenského na Slovensku Číslo 21/1992111 – 118
Iniciála R
RÁCOVÁ Anna20141
Rómčina v slovenskom jazykovom a spoločensko-historickom kontexte: jej podoby a funkcieČíslo 43/2014317 – 331
RAKŠÁNYIOVÁ Jana20091
Preklad ako interkultúrna mediáciaČíslo 38/2009255 – 268
RAMPÁK Zoltán1972 – 19755
Minulosť slovenského divadlaČíslo 1/1972161 – 175
Prítomnosť slovenského divadlaČíslo 1/1972177 – 184
Staršia slovenská dráma v európskom kontexte Číslo 3/1974299 – 316
Novšia slovenská dráma v európskom kontexte Číslo 3/1974317 – 336
Hlavné znaky súčasnej slovenskej drámyČíslo 4/1975327 – 347
REJDOVJANOVÁ Eva20141
SAS - nezabudnuteľná kapitola môjho života (Spomienky vážne i nevážne jednej sasistickej pralektorky)Špeciál 201481 – 86
RIPKA Ivor1974 – 20008
Z problematiky slovenskej nárečovej lexiky Číslo 3/1974337 – 351
Západoslovenské nárečia Číslo 7/1978427 – 440
Výskumné úlohy slovenskej lingvistickej karpatológie Číslo 16/1987317 – 329
Jazykové prejavy Slovákov v Spojených štátoch Číslo 19/1990289 – 303
Amerikanizácia nárečových prejavov potomkov slovenských vysťahovalcov v USA Číslo 22/1993191 – 199
O postavení jazyka a jazykovedy v súčasnej spoločnosti Číslo 25/1996177 – 182
Severný región západoslovenských nárečí Číslo 28/1999295 – 303
Slovenské miestne nárečia v súčasnosti Číslo 29/2000327 – 333
ROHÁČ Juraj20101
Trnava - výzamné stredisko domáceho i zahraničného obchodu v stredovekuČíslo 39/2010175 – 188
ROSENBAUM Karol1972 – 19796
Slovenská národná kultúraČíslo 1/19727 – 19
Slovenský romantizmus v stredoeurópskom literárnom kontexte Číslo 2/1973273 – 284
Revolučné tradície v slovenskej literatúre Číslo 3/1974353 – 363
DAV, davisti - slovenská literatúra Číslo 5/1976375 – 387
Miesto slovenskej literatúry v stredoeurópskom literárnom kontexte Číslo 7/1978441 – 450
Ladislav Novomeský Číslo 8/1979341 – 354
RUPRECHT Carla Ľubica20141
Spomienka z pobytov na letnej škole SASŠpeciál 2014137 – 140
RUŠČÁK František1986 – 19912
Špecifika listových textov Číslo 15/1986355 – 365
Expresivita v slovenských epištolárnych textoch Číslo 20/1991213 – 233
RUTTKAY Fraňo1972 – 198917
Ľudovít Štúr - predstaviteľ slovenskej modernej žurnalistikyČíslo 1/1972185 – 199
Daniel G. LichardČíslo 2/1973285 – 299
Počiatky slovenskej robotníckej tlače Číslo 3/1974365 – 385
Slovenská ilegálna a povstalecká tlač Číslo 4/1975349 – 372
Slovenské novinárstvo na prelome historickej epochy Číslo 5/1976389 – 407
Február 1948 a slovenská žurnalistika Číslo 7/1978451 – 469
Tlačiareň Bratstvo na Vrútkach a jej význam pre komunistickú žurnalistiku Číslo 8/1979355 – 376
K 60. výročiu založenia Pravdy chudoby Číslo 9/1980321 – 337
Priekopník socialistického učenia na Slovensku - Edmund Borek Číslo 10/1981379 – 389
Z minulosti slovenskej komunistickej žurnalistiky Číslo 11/1982457 – 469
Prvý slovenský časopis pre hnutie proletárskych žien za rovnoprávnosť Číslo 12/1983405 – 423
Samuel Jurkovič - zakladateľ prvého úverového družstva na svete Číslo 13/1984485 – 509
Ladislav Novomeský ako redaktor a publicista Číslo 14/1985419 – 449
Slovenské novinárstvo v boji proti fašizmu a za obranu republiky Číslo 15/1986367 – 387
Najstarší slovenský časopis - Staré noviny literního umění Číslo 16/1987331 – 355
Slovenská žurnalistika v matičných rokoch 1863 - 1875 Číslo 17/1988371 – 401
Vznik Československej štátnosti a slovenská žurnalistika Číslo 18/1989431 – 459
RUŽIČKA Jozef1972 – 19799
Typológia slovenskej morfológieČíslo 1/1972201 – 210
Špecifickosť slovenskej syntaxeČíslo 1/1972211 – 226
Základné črty rozvoja spisovnej slovenčiny v 20. storočí Číslo 2/1973301 – 314
Dynamika súčasného stavu spisovnej slovenčiny Číslo 2/1973315 – 332
Z problematiky podraďovacieho súvetiaČíslo 3/1974387 – 403
Súčasná spisovná slovenčina a jej vzťah k iným jazykom Číslo 5/1976409 – 420
Zo sémantickej problematiky slovies Číslo 6/1977479 – 489
Z dejín slovakistiky (Martina Hattala)Číslo 7/1978471 – 483
Gramatický systém slovenčiny v kontexte cudzích jazykovČíslo 8/1979377 – 387
RUŽIČKOVÁ Eva1989 – 19902
Predložkový systém slovenčiny v konfrontácii a angličtinou Číslo 18/1989461 – 477
Systém slovenských a anglických časových predložiek v konfrontácii Číslo 19/1990305 – 319
RYBÁK Július19831
K problematike prekladania Číslo 12/1983425 – 435
Iniciála S, Š
SABOL Ján1974 – 201544
Typy neutralizácií v slovenskom fonologickom systéme Číslo 3/1974405 – 417
Sústava suprasegmentálnych javov spisovnej slovenčinyČíslo 4/1975373 – 393
Súčinnosť fonologickej a morfologickej roviny spisovnej slovenčiny Číslo 5/1976421 – 449
Prozodický systém slovenčiny a slovenský verš Číslo 6/1977491 – 515
Pravopisné princípy v slovenčine Číslo 7/1978485 – 498
Z frekvenčného výskumu zvukovej sústavy slovenčiny Číslo 7/1978499 – 511
Konsonantické alternácie pri skloňovaní substantív Číslo 8/1979389 – 406
Vymedzenie časovacieho typu v slovenčine Číslo 9/1980339 – 352
[– ONDRUŠ Šimon] Jazykovedné dielo Jozefa MistríkaČíslo 10/198123 – 32
Teoretické východiská slovenskej fonológie Číslo 10/1981391 – 402
Vokalické a konsonantické alternácie v spisovnej slovenčine Číslo 11/1982471 – 485
K metodologickým otázkam výskumu slovenského verša Číslo 12/1983437 – 455
Kvantita v spisovnej slovenčine Číslo 13/1984511 – 533
Vývin slovenského verša Číslo 14/1985451 – 485
Prízvuk v slovenčine Číslo 15/1986391 – 412
Fonologický systém slovenčiny Číslo 16/1987357 – 384
Význam a tvar v slovenskej poézii Číslo 17/1988403 – 418
Syntetická fonologická teória a výskum zvukovej stavby slovenčiny Číslo 19/1990321 – 331
Jazykové a kompozičné osobitosti slovenskej ľudovej rozprávky Číslo 20/1991249 – 257
Z teoretických výskumov verša Číslo 21/1992119 – 127
Komunikatívnosť a kognitívnosť v jazyku štúrovskej generácie Číslo 22/1993200 – 208
Slovenská slabika Číslo 23/1994214 – 224
Grafické a fónické sústavy Číslo 24/1995159 – 163
Fonetický a fonologický aspekt hodnotenia zvukových javov slovenčiny Číslo 25/1996183 – 188
Dynamika fonickej sústavy slovenčiny v ostatných desaťročiach Číslo 26/1997137 – 147
Syntetická fonologická teória a fonologická typológia Číslo 27/1998141 – 148
Rytmická stavba slovenčinyČíslo 29/2000173 – 178
Fonologické signály ortoepickej praxi Číslo 29/2000259 – 276
Hviezdoslavovský verš vo vývine slovenskej poézie Číslo 30/2001242 – 259
Lingvisticko- semiotické pohľady na biblické texty Číslo 31/2002198 – 207
[– SABOLOVÁ Oľga] K problematike kontinuálnosti motívu v slovenskej próze (Dobroslav Chrobák – Václav Pankovčín)Číslo 31/2002208 – 219
Prozodická štruktúra slovenského slova Číslo 32/200363 – 74
Metamorfózy kvantity v spisovnej slovenčine Číslo 33/2004183 – 203
Eppur si mouveŠpeciál 200484
Materinská rečŠpeciál 200485
Skielka z mozaiky SASuŠpeciál 200485 – 87
Symetria a asymetria rytmotvorných prvkovČíslo 36/2007121 – 126
Jazykovedné dielo akademika Ľudovíta NovákaČíslo 37/200877 – 88
Hviezdoslavov verš v priesečníku vzťahov romantickej a realistickej baladyČíslo 38/2009279 – 288
[– SABOLOVÁ Oľga] Jazykovo-estetické parametre prózy Stanislava RakúsaČíslo 39/2010189 – 206
[– SABOLOVÁ Oľga] Fonologické podnety výskumu protikladu a kontrastu v umeleckom texteČíslo 40/2011259 – 265
K problematike vzťahu poézie a prózyČíslo 41/2012225 – 232
Studia Academica Slovaca ako inšpirácia a vzpruhaŠpeciál 201439 – 43
Fonologické, morfologické a morfonologické typologické črty slovenčiny (ako cudzieho jazyka)Číslo 44/2015252 – 265
SABOL Ján S.20041
Spomienky na SASŠpeciál 200490 – 92
SABOLOVÁ Oľga1983 – 201416
Oslovovanie v slovenčine Číslo 12/1983457 – 468
K štylistickým a estetickým kontúram v slovenskej medzivojnovej próze Číslo 20/1991235 – 248
Ku kompozícii slovenskej romantickej prózy Číslo 22/1993209 – 214
Princíp národného v próze slovenského romantizmu Číslo 24/1995164 – 167
Ku kompozícii Hronského próz Číslo 25/1996189 – 193
Analýza literárnovedných prednášok v 25. zväzkoch zborníka Studia Academica Slovaca Číslo 27/1998226 – 232
Ku kompozícii prózy naturizmu Číslo 29/2000179 – 186
Kompozičné špecifiká v Rakúsovej poviedke Jasanica Číslo 30/2001260 – 269
[– SABOL Ján] K problematike kontinuálnosti motívu v slovenskej próze (Dobroslav Chrobák – Václav Pankovčín)Číslo 31/2002208 – 219
Ku kompozícii prózy Ladislava Balleka Kraj za vinicami Číslo 32/200353 – 62
Moje začiatky na Letnom seminári slovenského jazyka a kultúry Studia Academica SlovacaŠpeciál 200488 – 89
Etické a estetické v (slovenskej) literatúreČíslo 36/2007249 – 256
Hviezdoslavove básnické skladby s biblickými námetmiČíslo 38/2009289 – 296
[– SABOL Ján] Jazykovo-estetické parametre prózy Stanislava RakúsaČíslo 39/2010189 – 206
[– SABOL Ján] Fonologické podnety výskumu protikladu a kontrastu v umeleckom texteČíslo 40/2011259 – 265
"Sasistické komunikačné ""ty-vykanie"""Špeciál 201478 – 80
SAUVALLE Michèle20041
Spomienky na leto – SAS 2001, 2002, 2003Špeciál 2004103
SEDLÁČKOVÁ Zuzana20101
[– ORGOŇOVÁ Oľga] Etnokultúrny základ reči slovenskej mládežeČíslo 39/2010155 – 164
SEDLÁKOVÁ Marianna2005 – 202115
Fonologický systém slovenčiny a výučba slovenčiny ako cudzieho jazykaČíslo 34/2005121 – 138
Prirodzený fonologický systém a vitálnosť jazykaČíslo 35/200691 – 103
Stopy fonologického vývoja v súčasnom pravopise slovenčinyČíslo 36/2007127 – 138
Svedectvo frazeológie o univerzálnom poznávaní sveta zmyslamiČíslo 38/2009297 – 306
Slovenské nárečia v súčasnej komunikačnej praxiČíslo 39/2010207 – 214
Sociolingvistická sonda do používania honoratívu v bežnej komunikácii v slovenčineČíslo 40/2011267 – 275
Artikulačne a akusticky motivované slová v slovenčine z vývinového hľadiskaČíslo 41/2012233 – 245
Trikrát utopená v ČASeŠpeciál 201471 – 77
K pomernej chronológii času a spôsobu pri vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka z hľadiska prirodzenej komunikácieČíslo 44/2015266 – 274
Domáce a cudzie z hľadiska (vývinu) slovenského národného jazykaČíslo 45/2016270 – 285
[– BÓNOVÁ Iveta] Ako starne slovenčina. Je dôvod na paniku?Číslo 46/2017106 – 125
[– KULÍKOVÁ Terézia] Variantnosť a varianty ľudových piesní v súčasnom slovenskom komunikačnom priestoreČíslo 47/2018280 – 290
[– KOVALÍKOVÁ Ivana] Jazyková reflexia prirovnaní s komponentom farby v slovenskej literatúreČíslo 48/2019183  –  195
[– KULÍKOVÁ Terézia] Slovenská ľudová uspávanka v historickom komunikačnom kontexteČíslo 49/2020197 – 216
Čas a relativita v jazykuČíslo 50/2021111 – 123
SEGEŠ Vladimír2002 – 20194
Stredoveké mestá na Slovensku Číslo 31/2002342 – 355
Genéza niest na SlovenskuČíslo 36/2007409 – 428
Slováci v habsburskej armáde - aspekt etnicity a identityČíslo 39/2010215 – 226
Vnímanie slovenskej minulosti – problém legiend, mýtov a stereotypovČíslo 48/201995  –  109
SEKANINOVÁ Ella1974 – 19876
Z konfrontácie slovenskej a ruskej lexikyČíslo 3/1974419 – 430
Slovesné predpony v slovenčine v porovnaní s ruštinouČíslo 4/1975395 – 409
Rusizmy v slovenčine Číslo 5/1976451 – 461
Rusko-slovenská a slovensko-ruská lexikografia Číslo 6/1977517 – 528
Slovesný vid a spôsob slovesného deja v slovenčine a v ruštineČíslo 7/1978513 – 522
Jazykovedná rusistika na Slovensku (Pri príležitosti 70. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie)Číslo 16/198727 – 35
SERAFÍNOVÁ Danuša1996 – 201310
Reklama v Bratislave na konci dvoch storočí Číslo 25/1996194 – 204
K jubileu Preßburger Zeitung Číslo 28/1999164 – 177
Sasistická krajina žurnalistickým peromŠpeciál 200469 – 77
Komerčná inzercia v slovenských denníkoch a týždenníkoch v 20. a 30. rokoch 20. storočiaČíslo 35/2006265 – 292
Terézia Vansová a DennicaČíslo 36/2007257 – 270
[– VATRÁL Jozef] Mediálne právo na Slovensku - história a súčasnosťČíslo 37/2008257 – 267
[– VATRÁL Jozef] Transformácia periodickej tlače na Slovensku po roku 1989Číslo 38/2009307 – 318
[– VATRÁL Jozef] Šoltésovej Živena v roku 1910Číslo 39/2010227 – 234
Z histórie periodík s názvom „slovenské“ z obdobia monarchie a prvej ČSRČíslo 40/2011277 – 290
Periodiká Cyril a Metod a ich miesto v dejinách slovenskej žurnalistikyČíslo 42/2013113 – 123
SERVÁTKA Marián1986 – 19883
Otázky jazykovej interferencie v slovenskom jazyku na Spiši v Poľsku Číslo 15/1986413 – 426
Goralsko-slovenský bilingvizmus, resp. goralsko-spišsko-poľsko-slovenský multilingvizmus Číslo 16/1987385 – 395
Lexikálna interferencia a jazyková korekcia pri jazykovom kontakte Číslo 17/1988419 – 433
SHLIKHUTKA Natalia20141
Studia Academica Slovaca - oknom do svetaŠpeciál 2014141 – 142
SCHULZOVÁ Oľga1981 – 19903
Jazyková situácia v ČSSR Číslo 10/1981403 – 418
Norma spisovného jazyka a jej kodifikácia v češtine a v slovenčine Číslo 14/1985487 – 503
O niektorých pozdravoch v češtine a v slovenčine Číslo 19/1990333 – 344
SCHWANZER Viliam19761
Nemecké slová v spisovnej a ľudovej slovenčine Číslo 5/1976463 – 477
SIRÁCKY Ján19761
Slovenské vysťahovalectvo a zahraniční Slováci Číslo 5/1976479 – 491
SKLADANÁ Jana1993 – 20053
Pohľad na slovenskú frazeológiu z historického aspektu Číslo 22/1993215 – 223
Frazeologické internacionalizmy Číslo 31/2002220 – 228
Historický slovník slovenského jazyka Číslo 34/2005139 – 150
SLANČOVÁ Dana19941
[– SOKOLOVÁ Miloslava] Variety hovorenej podoby slovenčiny Číslo 23/1994225 – 240
SLANČOVÁ Daniela1997 – 20225
Oslovenie a kontakt v dialógu dospelého a dieťaťaČíslo 26/1997148 – 158
V akých podobách existuje súčasná slovenčina ? Číslo 29/2000234 – 249
[– KOVALIK SLANČOVÁ Terézia] Somatická lexika v športovej komunikácii: lexéma ruka v trénerskom komunikačnom registriČíslo 48/2019196  –  215
Jazyková situácia súčasnej slovenčiny v románoch Dominika DánaČíslo 49/2020217 – 233
Koncept žánru v jazykovej a sociálnej interakciiČíslo 51/2022234 – 249
SLIVKA Martin1976 – 19933
Slovenské ľudové divadlo Číslo 5/1976493 – 502
Národopisný film na Slovensku Číslo 11/1982487 – 501
Masky slovenského ľudového divadla Číslo 22/1993224 – 230
SLOBODNÍK Dušan1974 – 19793
Postavy Slovákov v literatúre iných národov Číslo 3/1974431 – 447
Non-fiction a science fiction Číslo 7/1978523 – 539
K teórii a praxi básnického prekladu Číslo 8/1979407 – 424
SLOVÁK Leopold19751
Slovenská rozhlasová hra Číslo 4/1975411 – 424
SMOLEJ Viktor19781
Slovenčina a slovinčina Číslo 7/1978541 – 559
SOKOLOVÁ Miloslava1994 – 20062
[– SLANČOVÁ Dana] Variety hovorenej podoby slovenčiny Číslo 23/1994225 – 240
Radixy, ich alomorfy a varianty v slovenčineČíslo 35/2006105 – 120
SOPIRA Andrej19761
O súčasnej abreviácii v ruštine a slovenčine Číslo 5/1976503 – 514
SPIŠIAKOVÁ Mária20061
[– ŠTEFÁNIK Jozef] Slovenčina a španielčina vo vzťahu k dvojjazyčnostiČíslo 35/2006121 – 139
SPYRKA Lucyna20141
Spomienky na letnú školu SASŠpeciál 2014125 – 128
STANISLAV Ján1972 – 19776
Slovenčina v kruhu slovanských jazykovČíslo 1/1972227 – 242
Slovakizmy v staroslovienskych pamiatkachČíslo 2/1973333 – 348
Kultúrny jazyk na Veľkej Morave a v slovenskej časti Panónie Číslo 3/1974449 – 465
Elementy latinskej a byzantskej kultúry na Veľkej Morave a v severnej Panónii Číslo 4/1975425 – 438
K začiatkom umelého spevu u nás Číslo 5/1976515 – 523
Umelecké slovo v staroslovienskych pamiatkach Číslo 6/1977529 – 538
STANISLAVOVÁ Zuzana1991 – 19992
Vývinové trendy v súčasnej slovenskej próze pre deti a mládež Číslo 20/1991269 – 280
Historické koncepcie slovenskej literatúry pre deti a mládež na konci tisícročia Číslo 28/1999178 – 186
STANKOVÁ Mária20191
Mňačkova „oneskorená reportáž“ KláraČíslo 48/2019216  –  230
SVETLÍK Ján1972 – 19844
Najcharakteristickejšie rozdiely medzi slovenčinou a ruštinouČíslo 1/1972243 – 254
Predikačné jadro jednoduchej vety v slovenčine a v ruštine Číslo 2/1973349 – 365
Predikačné jadro jednoduchej vety v slovenčine a v ruštine Číslo 3/1974467 – 484
Konfrontácia slovenskej a ruskej skladby Číslo 13/1984535 – 548
SVORADOVÁ Veronika2020 – 20223
[– DI VENERE Rossella] Za hranicami prekladu: niekoľko poznámok k talianskemu vydaniu knihy Mareka Vadasa ÚtekČíslo 49/2020125 – 136
Zabudnutá novela Petra Karvaša Rozkaz nestrieľaťČíslo 50/2021253 – 266
Niektoré z postupov a princípov tzv. odstupňovaného čítania použité v publikácii Osobnosti slovenskej literatúry v interkultúrnych kontextochČíslo 51/2022250 – 260
SZÁBÓMIHÁLYOVÁ Gizela19891
Konfrontácia slovenských predložiek s maďarskými pádovými príponami a postpozíciami Číslo 18/1989479 – 494
SZENTESIOVÁ Lenka20141
Dve podoby legionárskych spomienok (Janko Jesenský a Mikuláš Gacek)Číslo 43/201493 – 111
ŠABÍK Vincent19981
Obkružovanie tajomstva Číslo 27/1998149 – 154
ŠEDIVÝ Juraj20171
Stredoveká Univerzita Istropolitana – prvá vysoká škola na Slovensku Číslo 46/2017322 – 334
ŠIMKOVÁ Mária2004 – 20192
Možnosti využitia Slovenského národného korpusu na štúdium slovenského jazyka Číslo 33/2004204 – 218
Deminutívne adjektíva v súčasnej Slovenčine (na báze Slovenského národného korpusu)Číslo 48/2019231  –  250
ŠIMONČIČ Jozef19801
Ohlasy francúzskej revolúcie na Slovensku Číslo 9/1980353 – 365
ŠKOVIERA Daniel20101
Pietas docta. Profil humanistu Leonarda StöckelaČíslo 39/2010235 – 246
ŠKOVIEROVÁ Zita1996 – 20067
Obyčajové tradície, pracovné a sociálne aktivity obyvateľov v okolí vodného diela Gabčíkovo Číslo 25/1996205 – 212
Obyčajové tradície mládeže a iné prejavy spoločenského života v Gemeri Číslo 27/1998155 – 162
Susedské skupiny a susedské vzťahy na slovenskej dedine v 20.storočí Číslo 30/2001270 – 282
Les a tradičné formy hospodárenia s lesom na Slovensku v 20.storočí Číslo 31/2002229 – 235
Súkromné vlastníctvo pôdy a procesy kolektivizácie a reprivatizácie Číslo 32/2003269 – 278
Škola, učiteľ a žiacke zvyky na slovenskej dedine do prvej polovice 20. storočiaČíslo 34/2005419 – 432
Dnes ja tebe - zajtra ty mneČíslo 35/2006393 – 408
ŠKULTÉTY Jozef19891
Poznámky o španielskom predložkovom systéme Číslo 18/1989495 – 508
ŠKVARENINOVÁ Oľga1990 – 19912
Slovenčina ako cudzí jazyk na pozadí angličtiny Číslo 19/1990345 – 353
Anglicizmy v konfrontácii so slovenčinou Číslo 20/1991281 – 292
ŠKVARNA Dušan1999 – 20156
Slovenská politika a slovenská otázka v rokoch 1848/49 Číslo 28/1999187 – 201
Bratislava ako centrum slovenského národného obrodenia Číslo 29/2000187 – 197
Východoslovenské roľnícke povstanie roku 1831 Číslo 30/2001283 – 292
Genéza moderných slovenských národných symbolov Číslo 31/2002356 – 369
Stredoeurópsky kontext slovenských politických úsilí v roku 1848Číslo 37/2008269 – 280
Ľudovít Štúr a modernizácia slovenskej spoločnosti pred rokom 1848Číslo 44/201575 – 93
ŠMATLÁK Stanislav1972 – 19754
K typológii slovenského literárneho realizmu (Základné črty slovenského realizmu)Číslo 1/1972255 – 267
Premeny literatúry na začiatku 20. storočiaČíslo 2/1973367 – 383
Tridsaťročie slovenskej poézie Číslo 4/1975439 – 449
Tridsaťročie slovenskej prózy Číslo 4/1975451 – 465
ŠOMŠÁK Ladislav19781
Vegetácia a flóra Slovenska vo vzťahu k civilizácii Číslo 7/1978561 – 576
ŠPANOVÁ Eva2011 – 20153
Smiech či výsmech? Typologická charakteristika veselohry a satiryČíslo 40/2011291 – 303
Tajomstvo tajomníka SASŠpeciál 201449 – 55
[– MOŠAŤOVÁ Michaela] Lingvodidaktické aspekty klasifikácie konjugačných tried v slovenčine ako cudzom jazykuČíslo 44/2015218 – 233
ŠTEC Mikuláš19761
Konfrontácia spisovnej slovenčiny a spisovnej ukrajinčiny Číslo 5/1976525 – 540
ŠTEFÁNIK Jozef1991 – 20066
K procesu interferencie slovenčiny s angličtinou Číslo 20/1991293 – 304
Niektoré z predsudkov o negatívnych účinkoch bilingvizmu Číslo 30/2001293 – 314
Jazyková kompetencia mladých bilingvistov Číslo 32/200342 – 52
Vedia alebo nevedia? K otázke ovládania dvoch jazykov na južnom SlovenskuČíslo 33/2004219 – 229
Ústne a písomné prejavy študentov slovenského jazykaČíslo 34/2005151 – 164
[– SPIŠIAKOVÁ Mária] Slovenčina a španielčina vo vzťahu k dvojjazyčnostiČíslo 35/2006121 – 139
ŠTEFANOVIČOVÁ Tatiana1985 – 20008
Bratislavský hrad Číslo 14/1985505 – 514
Príspevok k počiatkom kresťanstva na Slovensku Číslo 20/1991305 – 312
Archeologický výskum a ochrana pamiatok na Slovensku Číslo 21/1992128 – 131
Archeológia o Veľkej Morave Číslo 23/1994241 – 250
Osídlenie Bratislavskej brány v 6. - 12. storočí Číslo 24/1995168 – 176
Vývoj niektorých veľkomoravských centier do predmestských útvarov Číslo 25/1996213 – 225
Veľká Morava a jej poloha vo svetle archeológie Číslo 28/1999202 – 208
Bratislava vo včasnom stredoveku Číslo 29/2000198 – 202
ŠTEFKO Vladimír19791
Slovenské ochotnícke divadlo Číslo 8/1979425 – 443
ŠTEIS Rudolf19831
Sídla vidieckeho typu Číslo 12/1983469 – 481
ŠTĚPÁN Josef19861
Ke změnám v syntaxi současné češtiny Číslo 15/1986427 – 441
ŠTEVČEK Ján1972 – 19926
Najmladšia generácia súčasnej slovenskej prózyČíslo 1/1972269 – 278
Medzinárodný kontext lyrizovanej prózyČíslo 2/1973385 – 397
Žánrový a myšlienkový podklad moderného slovenského románu Číslo 4/1975467 – 475
Štefan Krčméry - epik literárnej histórie Číslo 5/1976541 – 551
Ľúbostná poézia Miroslava Válka Číslo 6/1977539 – 549
Fenomén Švantner Číslo 21/1992132 – 137
ŠTEVLÍKOVÁ Jana20231
Tvorivé začiatky Margity Figuli (Interpretácia prózy Zem)Číslo 52/2023239 – 251
ŠTOLC Jozef1972 – 19732
Z problematiky výskumu slovenských nárečíČíslo 1/1972279 – 291
Zo slovenskej dialektológieČíslo 2/1973399 – 410
ŠTUPÁKOVÁ Viera20141
SAS - moja cesta k diplomaciiŠpeciál 201466 – 70
ŠUŠOL Jaroslav20141
Príhovor dekana Filozofickej fakulty UKŠpeciál 20149 – 11
ŠVAGROVSKÝ Štefan1981 – 199110
Z histórie slovensko-ruských kontaktov na poli jazykovedy Číslo 10/1981419 – 431
Zemplínske tlače z polovice 18.storočia vo svetle doterajších výskumov Číslo 11/1982503 – 518
Sloviacka otázka v dejinách slovenčiny Číslo 13/1984549 – 565
Slovenskí filológovia v Rusku Číslo 14/1985515 – 533
Michail Fiodorovič Rajevskij a jeho kontakty so Slovákmi Číslo 15/1986443 – 453
K otázke historickej topografie Petržalky a vzniku jej pomenovania Číslo 16/1987397 – 405
Náčrt rusko-slovenskej a slovensko-ruskej lexikografie Číslo 17/1988435 – 450
Zo slovenskej lexikografie v období I. ČSR Číslo 18/1989509 – 526
Z histórie osadných názvov Slovákov v Juhoslávii Číslo 19/1990355 – 366
[– MATEJKO Ľubor] Život a dielo profesora Michala Lacka Číslo 20/1991313 – 324
Iniciála T
TARABA Ján19891
Ku konfrontačnému opisu slovenských a francúzskych predložiek na báze invariantého významu Číslo 18/1989527 – 542
TIBENSKÁ Eva1994 – 200710
Synonymia adjektív Číslo 23/1994251 – 258
Podmet a subjekt Číslo 24/1995177 – 186
Vetné typy s aktívnym subjektom v slovenčine Číslo 25/1996226 – 238
Komunikatívne funkcie a ich vyjadrovanie v slovenčine Číslo 28/1999209 – 223
Syntaktický systém súčasnej slovenčiny Číslo 29/2000287 – 299
Teória a prax jazykového vzdelávania v oblasti materinského jazyka na základných školách na Slovensku Číslo 30/2001315 – 328
Eugen Pauliny a rozvíjanie jeho teórie intencie slovesného deja Číslo 33/2004230 – 246
Základné zásady didaktiky a metodiky vyučovania morfológie slovenčiny ako cudzieho jazykaČíslo 34/2005165 – 173
Ekonomizácia v oblasti syntaktickej stavby slovenského jazykaČíslo 35/2006141 – 151
Prenikanie cudzích jazykových prvkov do slovenčinyČíslo 36/2007139 – 156
TIBENSKÝ Ján19841
Svetonázorový a vedecký profil Mateja Bela Číslo 13/1984567 – 583
TKÁČIKOVÁ Eva1999 – 20063
Duchovná pieseň a počiatky slovenskej lyrickej poézie Číslo 28/1999224 – 231
Literárny vedec Stanislav ŠmatlákČíslo 34/2005287 – 294
Karol Kuzmány, Ľudovít Štúr a evanjelický ZpěvníkČíslo 35/2006307 – 316
TKÁČ Štefan19811
O insitnom umení Číslo 10/1981433 – 450
TOLLAROVIČ Peter2021 – 20233
Literárnovedná reflexia slovenskej literatúry v 50-ročnej histórii zborníkov Studia Academica Slovaca (so zreteľom na ročníky 2014 – 2020)Číslo 50/2021373 – 388
Básnická tvorba Nory PreusovejČíslo 51/2022261 – 270
Cyrilo-metodský odkaz v diele Viliama TurčányhoČíslo 52/2023286 – 297
TOMČÍK Miloš1972 – 19859
Druhové a žánrové vlastnosti modernej slovenskej lyrikyČíslo 1/1972293 – 309
Súčasná komparatistika a vzťahy medzivojnovej slovenskej a českej prózyČíslo 2/1973411 – 423
Z typológie slovenskej medzivojnovej lyriky Číslo 3/1974485 – 498
Metodologické otázky našej súčasnej literatúry Číslo 4/1975477 – 486
Otázky komparatistiky z hľadiska vzťahov slovenskej a českej literatúry Číslo 5/1976553 – 564
F. X. Šalda a Slovensko Číslo 6/1977551 – 565
Kritika v dejinách slovenskej literatúryČíslo 7/1978577 – 593
Niektoré aspekty československého literárneho kontextu Číslo 10/1981451 – 467
Systémové prvky v kritickej tvorbe Alexandra Matušku Číslo 14/1985535 – 546
TÓTH Rastislav19921
Politická scéna na Slovensku Číslo 21/1992138 – 146
TRUBAČOVÁ Lucia Anna20121
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Zdvorilosť v interkultúrnom kontexteČíslo 41/2012213 – 223
TRUHLÁŘ Břetislav1972 – 19896
Slovenská a česká socialistická avantgarda v kritikeČíslo 1/1972311 – 322
Slovenské národné povstanie a literatúra Číslo 3/1974499 – 511
Tridsať rokov slovenskej literatúry Číslo 4/1975487 – 503
Nové vývinové tendencie v slovenskej próze Číslo 11/1982519 – 535
Slovenské národné povstanie v slovenskej próze Číslo 13/198423 – 32
Literárna veda 1988 Číslo 18/1989543 – 555
TYROL Anton2022 – 20232
[– BALÁKOVÁ Dana – KOVÁČOVÁ Viera] Sakrálne a sekulárne v biblickej frazeológiiČíslo 51/20229 – 28
[– BALÁKOVÁ Dana – KOVÁČOVÁ Viera] Biblická frazeológia v interdisciplinárnej interpretáciiČíslo 52/202389 – 109
Iniciála U
UHRIN Michal2021 – 20222
Zabíjačky – tradičné spoločenské príležitosti vo vidieckom prostredíČíslo 50/2021267 – 285
Výber manželského partnera v nábožensky zmiešanej obci na SlovenskuČíslo 51/202295 – 113
ULIČNÝ Ferdinand19921
Osídlenie Slovenska v stredoveku Číslo 21/1992147 – 155
URBANCOVÁ Hana1979 – 19893
Súčasné ľudové staviteľstvo a bývanie na Slovensku Číslo 8/1979445 – 455
Slovensko a Božena Němcová Číslo 13/1984585 – 597
Ľudové technické stavby Číslo 18/1989557 – 571
URBANCOVÁ Lujza2018 – 20236
Slovenčina a diskurz o rodovej rovnostiČíslo 47/2018291 – 306
Socializovaný význam lexém označujúcich osobyČíslo 48/2019251  –  261
Sociálnodeiktický význam kolektívČíslo 49/2020234 – 245
Rozdiely vo význame lexémy dobrý/dobrá podľa rodu nadradeného substantíva označujúceho osobuČíslo 50/2021286 – 296
Ženské priezvisko s príponou -ová/-á alebo bez nej?Číslo 51/2022271 – 283
Slovenčina pre všetkých (Queer ľudia v slovenskom jazyku)Číslo 52/202375 – 86
Iniciála V
VAJIČKOVÁ Mária1990 – 20145
K analýze a klasifikácii chýb Číslo 19/1990367 – 378
Verbálne vyjadrovanie asociácií Číslo 20/1991325 – 346
Lexikálno-sémantická rovina vo vyučovaní cudzích jazykov Číslo 23/1994259 – 265
Slovenčina ako cudzí jazyk a nové médiá Číslo 33/2004247 – 253
Stretnutia so SASom - aspekty pohľadu na SASŠpeciál 201487 – 89
VALCEROVÁ Anna19971
Básnický preklad po roku 1945 a aktualizačná metafora Číslo 26/1997159 – 166
VANEK Peter20231
[– HOMZA Martin] E-learning ako inovatívna metóda celoplošného a medzigeneračného vyučovania slovenských dejínČíslo 52/2023175 – 187
VAŇKO Juraj2011 – 20194
Ako sa hýbu či nehýbu slovenské pády (Dynamika v pádovej sústave slovenčiny)Číslo 40/2011305 – 318
Typológia vetných štruktúr v slovenčine (z hľadiska osvojovania si slovenčiny ako cudzieho jazyka)Číslo 44/2015275 – 292
Koľko pádových koncoviek je v slovenčine? II. (Náčrt problematiky z lingvodidaktického hľadiska) Číslo 46/2017126 – 137
Slovesný vid v slovenčine v interlingválnych súvislostiachČíslo 48/2019339  –  358
VARCHOLA Michal19971
Človek, príroda, energia a VD Gabčíkovo Číslo 26/1997167 – 172
VAŠKO Imrich19961
S Hronským v rodnej zemi Číslo 25/1996239 – 245
VAŠŠ Martin2011 – 20229
Slovenská otázka v období prvej ČSR (1918 – 1938)Číslo 40/2011319 – 335
Slovenská umelecká bohéma v európskom kultúrnom kontexteČíslo 41/2012343 – 357
Spomienky predstaviteľov slovenskej umeleckej bohémy na ich službu v rakúsko-uhorskej armáde počas prvej svetovej vojnyČíslo 43/2014112 – 134
Tido J. Gašpar – priekopník estétskeho a bohémskeho dandyzmu v modernej slovenskej kultúreČíslo 45/2016286 – 316
Kultúrny vplyv Paríža na slovenských umelcov v medzivojnovom období Číslo 46/2017138 – 161
Spomienky slovenských umelcov na vznik Československej republiky v roku 1918Číslo 47/2018101 – 119
Vladimír Reisel v kontexte medzikultúrneho dialóguČíslo 48/2019262  –  287
Slovenskí spisovatelia a ich dialóg s Talianskom v medzivojnovom obdobíČíslo 50/2021297 – 317
Kultúrne centrá Slovenska v medzivojnovom obdobíČíslo 51/2022284 – 309
VATRÁL Jozef1979 – 201014
Slovenské časopisy pre deti Číslo 8/1979457 – 466
Periodická tlač na Slovensku po roku 1945 Číslo 9/1980367 – 380
Rozhlas na Slovensku Číslo 10/1981469 – 488
Československá televízia v SSR Číslo 11/1982537 – 552
Regionálna tlač na Slovensku Číslo 12/1983483 – 495
Novinárstvo v Slovenskom národnom povstaní Číslo 13/198447 – 61
Ako privítala slovenská tlač naše obrodenie Číslo 14/1985547 – 563
Periodická tlač spoločenských organizácií v SSR Číslo 15/1986455 – 467
Československá tlačová kancelária na Slovensku Číslo 16/1987407 – 423
Slovenské novinárstvo na ceste k februáru 1948 Číslo 17/1988451 – 468
Slovenský zväz novinárov Číslo 18/1989573 – 589
[– SERAFÍNOVÁ Danuša] Mediálne právo na Slovensku - história a súčasnosťČíslo 37/2008257 – 267
[– SERAFÍNOVÁ Danuša] Transformácia periodickej tlače na Slovensku po roku 1989Číslo 38/2009307 – 318
[– SERAFÍNOVÁ Danuša] Šoltésovej Živena v roku 1910Číslo 39/2010227 – 234
VAVERKOVÁ Irena19771
Konfrontácia nemeckého a slovenského fonologického systému Číslo 6/1977567 – 587
VENTI Simona20041
Letná škola európskosti a životaŠpeciál 2004106 – 109
VILÁGI Aneta2020 – 20223
Ticho pred búrkou? Politický systém Slovenskej republiky a jeho aktuálny vývojČíslo 49/2020246 – 268
Od Slováka ku kresťanovi – posun nacionalistickej rétoriky politických strán v Slovenskej republikeČíslo 50/2021318 – 335
Politická polarizácia na SlovenskuČíslo 51/2022114 – 128
VILIKOVSKÝ Ján19801
Jazyk a reálie Číslo 9/1980381 – 393
VOJTECH Miloslav2001 – 202327
Mihálikov debut Anjeli v kontexte slovenskej a európskej spirituálnej poézie Číslo 30/2001411 – 418
Dva pohľady do dejín slovenskej poézie prvej polovice 19. storočia ( venované 170. výročiu úmrtia Bohuslava Tablica a 150. výročiu úmrtia Jána Kollára ) Číslo 31/2002236 – 248
Genéza slovenského básnického preromantizmu a európsky literárny kontext Číslo 32/200321 – 41
Umelecký preklad a medziliterárne vzťahy v období národného obrodenia Číslo 33/2004254 – 275
Slovenská literatúra a literárnovedná slovakistika na letnej škole slovenského jazyka a kultúry Studia Academica SlovacaŠpeciál 200454 – 62
Jozef Ignác Bajza (1755 - 1836), básnik, prozaik, polemik. Venované 250. výročiu narodeniaČíslo 34/2005295 – 312
Podoby a modifikácie ideálu slovanskej vzájomnosti v slovenskej obrodeneckej literatúreČíslo 35/2006337 – 350
Básnik v spomienkach literárneho historika. Pavol Országh Hviezdoslav a Albert PražákČíslo 36/2007271 – 284
Milan Pišút a literatúra slovenského národného obrodeniaČíslo 37/2008153 – 163
Literárny historik Jaroslav Vlček a utváranie modernej slovenskej literárnej historiografieČíslo 39/2010247 – 258
K počiatkom literárnovednej slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v BratislaveČíslo 40/2011337 – 348
Cyrilo-metodská tradícia v perspektíve obrodeneckého historizmu. Epos Jána Hollého Cirillo-MetodiadaČíslo 42/201359 – 76
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Na úvod k 43. zväzku zborníka Studia Academica SlovacaČíslo 43/20147 – 12
Slovenská literatúra a jej literárnovedná reflexia v zborníkoch Studia Academica Slovaca v poslednom desaťročí (2004 – 2013)Číslo 43/2014384 – 403
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Na úvod k 44. zväzku zborníka Studia Academica SlovacaČíslo 44/201507 – 09
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Na úvod k 45. zväzku zborníka Studia Academica SlovacaČíslo 45/201607 – 12
Inonárodné podnety v procese genézy modernej slovenskej umelej balady (Gottfried August Bürger a Bohuslav Tablic)Číslo 45/2016317 – 341
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Na úvod k 46. zväzku zborníka Studia Academica SlovacaČíslo 46/20177 – 9
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Na úvod k 47. zväzku zborníka Studia Academica SlovacaČíslo 47/20187  –  9
Prológ k dejinám modernej slovenskej poézie. Básnické iniciatívy prvých dvoch obrodeneckých generáciíČíslo 47/2018307 – 324
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Na úvod k 48. zväzku zborníka Studia Academica SlovacaČíslo 48/20197   –   9
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Na úvod k 49. zväzku zborníka Studia Academica SlovacaČíslo 49/20207 – 9
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Na úvod k jubilejnému 50. zväzku zborníka Studia Academica SlovacaČíslo 50/20217 – 9
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Na úvod k 51. zväzku zborníka Studia Academica SlovacaČíslo 51/20225 – 6
Podoby vidieka a vidieckej krajiny v poézii slovenského klasicizmu v kontexte dobovej axiologickej polarizácieČíslo 51/2022129 – 147
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Na úvod k 52. zväzku zborníka Studia Academica SlovacaČíslo 52/20237 – 9
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] VAŠŠ Martin Spolok slovenských spisovateľov vo svojom zlatom období (1923 – 1939)Číslo 52/2023298 – 317
VOJTECHOVÁ Eva2006 – 20072
Od komického k tragickémuČíslo 35/2006293 – 305
Revízia slovenskej komédie jedného desaťročia. Slovenská komédia v rokoch 1935 - 1945Číslo 36/2007285 – 298
VOZÁR Jozef19921
Význam baníctva v dejinách Slovenska Číslo 21/1992156 – 162
VRABCOVÁ Zuzana20191
[– ZLATOVSKÝ Pavol] Studia Academica Slovaca v prehľade za obdobie 2014 – 2019Číslo 48/2019408  –  416
VRÁBLOVÁ Timotea2005 – 20173
Špecifiká evanjelickej duchovnej piesňovej tvorby na Slovensku v 17. storočí (Cithara Sanctorum)Číslo 34/2005313 – 328
Význam „našského“ v literatúre pre deti a mládež z pohľadu troch kultúrČíslo 45/2016342 – 360
Životný priestor z pohľadu slovenského protestanta v 17. storočí reflektovaný v dobových literárnych prameňochČíslo 46/2017206 – 221
VRAŠTIAK Štefan19731
Z dejín slovenskej kinematografie a filmu na SlovenskuČíslo 2/1973425 – 433
VÝŠKRABKOVÁ Jana20221
[– PEKAROVIČOVÁ Jana] Ako rozvíjať multilingválnu a multikultúrnu kompetenciu vo výučbe cudzieho jazykaČíslo 51/2022216 – 233
Iniciála W
WLACHOVSKÝ Karol19751
Najmladšia slovenská próza Číslo 4/1975505 – 517
Iniciála Z, Ž
ZAJICOVÁ Katarína19991
Ľudová zbožnosť a mariánske pútne miesta na západnom Slovensku Číslo 28/1999232 – 248
ZAMBOR Ján1992 – 201922
Víťazný návrat Janka Silana Číslo 21/1992163 – 170
K typológii slovenského básnického prekladu posledných desaťročí Číslo 23/1994266 – 275
Tri bodky a pomlčky v lyrike Ivana Krasku Číslo 25/1996246 – 254
Portrét básnika Pavla Horova Číslo 26/1997173 – 179
Pokus o portrét Ivana Krasku Číslo 27/1998162 – 169
Slovenská poézia od Proglasu po dnešok Číslo 28/1999249 – 260
Žalm z žalmickosť u Ivana Krasku a v slovenskej poézii 20. storočia Číslo 29/2000203 – 220
Nite - interpretácia prvej časti zbierky Miroslava Válka Dotyky Číslo 30/2001426 – 440
Interpretácia básne Miroslava Válka Zvony na nedeľu Číslo 31/2002249 – 262
O poetike Novomeského Nedele a Romboidu Číslo 33/2004276 – 298
Interpretácia básne Jána Stacha Svadobná cetsaČíslo 35/2006317 – 333
Interpretácia básne Miroslava Válka Len takČíslo 36/2007299 – 312
O Rúfusovej obraznostiČíslo 37/2008165 – 185
Interpretácia troch básní Miroslava Válka z druhej polovice šesťdesiatych rokovČíslo 38/2009319 – 334
Interpretácia básne Jána Stacha ČíhanieČíslo 39/2010259 – 268
Lyrika ako fascinácia bytímČíslo 41/2012247 – 263
O Proglase a jeho slovenských básnických prekladochČíslo 42/201313 – 38
Interpretácia básne Miroslava Válka Dejiny trávyČíslo 42/2013269 – 283
Som prívržencom tohto inštitútuŠpeciál 201444 – 48
Interpretácia básne Ivana Kraska TopoleČíslo 45/2016471 – 485
Válkova Óda na lásku ako báseň znepokojenia Číslo 46/2017335 – 351
Interpretačná sonda do Hviezdoslavových Krvavých sonetovČíslo 48/2019375  –  397
ZIBRIN Pavel19781
Perspektívy urbanizácie na SlovenskuČíslo 7/1978595 – 608
ZIGO Milan20071
Filozofia na Slovensku v druhej polovici 20. storočiaČíslo 36/2007429 – 442
ZLATOVSKÝ Pavol20191
[– VRABCOVÁ Zuzana] Studia Academica Slovaca v prehľade za obdobie 2014 – 2019Číslo 48/2019408  –  416
ZUMRÍK Miroslav20231
[– LEVICKÁ Jana] Vývoj slovenskej terminológie v 20. storočí v kontexte slovensko-českých vzťahovČíslo 52/2023220 – 238
ZUSKINOVÁ Iveta20011
Ovčiarstvo a salašníctvo v Liptove Číslo 30/2001329 – 338
ZVARA Vladimír20091
Návraty k Suchoňovej KrútňaveČíslo 38/2009335 – 350
ŽIGO Pavol1986 – 201828
Štylistika zápisov z vypočúvania svedkov v predspisovnom období slovenčiny Číslo 15/1986469 – 479
Konštitutívne prvky slovenskej historickej syntaxe Číslo 16/1987425 – 440
Využitie počítačov v slovenskom jazykovednom výskume Číslo 17/1988469 – 487
Prítomný čas a prítomný dej v súčasnej spisovnej slovenčine Číslo 18/1989591 – 609
Diachronicko-synchronické úvahy o kategórii času v slovenčineČíslo 19/1990379 – 390
Vyjadrovanie časového významu v staroslovienskom súvetí Číslo 20/1991347 – 369
Základné etapy dejín spisovnej slovenčiny Číslo 22/1993231 – 242
Slovenská hydronymia Číslo 23/1994276 – 283
Charakteristika slovanských jazykov v Slovanskom národopise Pavla Jozefa Šafárika Číslo 24/1995187 – 196
Lexikálne prvky tradičnej metrológie Číslo 25/1996255 – 263
Henrich Bartek a vývin slovenskej spisovnej normy v medzivojnovom období Číslo 26/1997180 – 188
Prehľadná charakteristika tekovských, zvolenských, hontianskych a novohradských nárečí Číslo 27/1998205 – 213
Stopäťdesiat rokov od reformy štúrovskej slovenčiny Číslo 30/2001339 – 348
Osemdesiat rokov slovakistiky na Filozofickej fakulte UK Číslo 30/2001479 – 514
Ján Kollár v probléme spisovného jazyka Slovákov a ich liturgického jazyka Číslo 31/2002263 – 279
Stošesťdesiat rokov štúrovskej kodifikácie slovenčiny Číslo 32/200310 – 20
Ján Stanislav – priekopník slovenskej univerzitnej slavistiky Číslo 33/2004299 – 307
Medzinárodný slavistický projekt Slovanský jazykový atlasČíslo 35/2006423 – 434
Vývin substantívnej deklinácie v širších slovanských súvislostiachČíslo 36/2007157 – 167
Slovanský jazykový atlas - zdroj poznatkov nielen o dnešnom Slovensku v (stredo)európskom slovanskom kontexteČíslo 37/200889 – 96
Pomenovanie rodinných vzťahov v slovenčine z hľadiska etnokultúrnej identityČíslo 39/2010269 – 283
Percepcia pri storočnici profesora Eugena PaulinyhoČíslo 41/2012265 – 280
Substantívna deklinácia – samostatný problém (nielen) Slovanského jazykového atlasuČíslo 42/2013313 – 323
Kategórie aspekt – tempus – modus a topológia dejaČíslo 43/2014332 – 347
Ambície Štúrovho jazykového prototypuČíslo 44/201594 – 108
Typologická problematika slovanskej substantívnej deklinácie – interkultúrne súvislosti v retrospektíve aj perspektíveČíslo 45/2016361 – 374
[– HARGAŠOVÁ Zuzana] Reformácia ako vplyv mentálnej a duchovnej zmeny na slovenské jazykové prostredie Číslo 46/2017222 – 251
Môže jazykovedcom poučený filozof inšpirovať jazykovedca?Číslo 47/2018325 – 343
ŽILKA Tibor1993 – 19992
Iluzívny a deziluzívny postup v (slovenskej) epike Číslo 22/1993243 – 250
Intertextualita v (súčasnej) slovenskej literatúre Číslo 28/1999261 – 276
ŽUDEL Juraj19831
Vývoj administratívneho členenia Slovenska Číslo 12/1983497 – 509
Koniec